Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Pięć lat na wykrycie usterek i rok na roszczenie

www.sxc.hu
Właœcicielowi mieszkania dużo łatwiej będzie skorzystać ?z przysługujšcych mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu.
Kupujšcy mieszkania od dewelopera będzie mógł się skuteczniej bronić w razie wykrycia usterek w jego nieruchomoœci. Dziœ w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu przepisów w tej sprawie.

Będzie przedawnienie

Chodzi o rzšdowy projekt nowej ustawy o prawach konsumenta. W jej przepisach przejœciowych znajdujš się zmiany w kodeksie cywilnym, dotyczšce rękojmi za wady fizyczne. – Projekt zmienia całkowicie filozofię dochodzenia uprawnień z tego tytułu – uważa Grzegorz Abramek, radca prawny oraz zarzšdca nieruchomoœci.
Obecnie właœciciel lokalu ma trzy lata na dochodzenie swoich uprawnień. Po upływie tego terminu jego roszczenia wygasajš. Projektowana ustawa wydłuża ten okres do pięciu lat. Nie mówi też już o wygaœnięciu roszczeń, lecz o ich przedawnieniu. Prawnicy oceniajš, że jest to dla kupujšcych lokal korzystna zmiana. – Obecnie sędzia, rozpatrujšc sprawę realizacji uprawnienia z rękojmi, sam stwierdza, czy doszło do wygaœnięcia roszczenia czy nie. Jeœli minęły te trzy lata, to roszczenie automatycznie wygasa – tłumaczy adwokat Rafał Dębowski. – W wypadku przedawnienia natomiast tak nie jest. Bieg przedawnienia zawsze można przerwać. Można też zawiesić postępowanie. Ponadto sšd nie bada z urzędu, czy doszło do przedawnienia czy nie. I co najważniejsze, uwzględnia zarzut przedawnienia tylko na wniosek strony przeciwnej, czyli pozwanego – wyjaœnia.

Znacznie dłużej

Projekt przewiduje następujšce zasady korzystania z rękojmi. Najpierw w terminie pięciu lat kupujšcy będzie mógł stwierdzić, czy np. w jego lokalu lub w częœciach wspólnych budynku występujš usterki czy nie. Następnie ma jeszcze rok na stawianie żšdań deweloperowi. Może wymagać zamiany mieszkania na inny lokal wolny od wad bšdŸ usunięcia usterek. Te dwa roszczenia będš się przedawniać po upływie roku, w którym zostały stwierdzone. – W praktyce oznacza to, że jeœli np. grzyb na œcianach pojawi się po upływie dwóch lat od wydania lokalu przez dewelopera, to roszczenia z tego tytułu przedawniš się w trzecim roku – uważa adwokat Rafał Dębowski. W skrajnych wypadkach roszczenia będš się przedawniały po upływie szeœciu lat, czyli pięciu lat na wykrycie wad i roku na realizację roszczeń. Projekt daje też prawo kupujšcemu żšdania obniżenia ceny lub odstšpienia od umowy. W tym wypadku nie przewiduje terminu przedawnienia. Oznacza to, że będzie się stosować ten z zasad ogólnych z kodeksu cywilnego, czyli dziesięć lat. Jednoczeœnie projekt przewiduje, że gdyby kupujšcy dochodził jednego uprawnienia z tytułu rękojmi w sšdzie, np. chce odstšpić od umowy, to terminy dotyczšce innych uprawnień w tym czasie nie biegnš. Dzięki temu, gdy okaże się, że wady nie sš aż tak istotne i nie można odstšpić z tego powodu od umowy, zawsze będzie mógł żšdać np. obniżenia ceny. Etap legislacyjny: pierwsze czytanie Zarzuty Lewiatana

Protest przeciwko zmianom

Propozycje rzšdu dotyczšce rękojmi za wady fizyczne nie podobajš się organizacji reprezentujšcej przedsiębiorców – Konfederacji Lewiatan. Jej zdaniem wydłużenie terminu rękojmi niesie z sobš spore ryzyko. Wystšpienie wad zależy bowiem często od sposobu użytkowania danej rzeczy czy nieruchomoœci. Dochodzenie po tak długim okresie użytkowania przyczyny usterek będzie trudne. Ponadto wydłużenie terminu rękojmi może zachwiać pewnoœciš obrotu gospodarczego. Do upływu pięciu lat od dokonania transakcji przedsiębiorca nie będzie miał bowiem żadnej gwarancji, czy nie pojawi się przypadkiem niezadowolony kupujšcy, który będzie próbował pocišgnšć go do odpowiedzialnoœci z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomoœci.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL