Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Zabijanie filozofii

Ryszard Legutko
Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Ogólna formacja umysłowa nie jest już celem polskich uczelni. Jest nim natomiast ?po pierwsze, produkowanie możliwie licznej rzeszy kiepskich absolwentów. ?A po drugie, produkowanie pewnej liczby specjalistów ?o dużych kompetencjach ?– pisze filozof.
W czasach II Rzeczpospolitej filozofia miała się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Kłopoty, i to poważne, zaczęła mieć po drugiej wojnie wraz z powstaniem PRL. Doœć szybko zabrano się do przeganiania najwybitniejszych filozofów z uczelni lub zmuszanie ich do upokarzajšcych koncesji na rzecz nowej ideologii i nowego ustroju. Przede wszystkim jednak wprowadzono na długie lata panowanie filozofii marksistowskiej na uczelniach jako jedynej obowišzujšcej wykładni. Filozofia, zaliczona odtšd do tzw. przedmiotów ideologicznych, służyć więc miała we wszystkich szkołach wyższych, na wszystkich wydziałach i kierunkach jako przedmiot indoktrynujšcy młode umysły i wišżšcy je z ustrojem komunistycznym.

Rozszerzanie œwiadomoœci

Rzeczywistoœć okazała się jednak nie tak łatwa do opanowania, jak sšdzili sternicy nowego ustroju. Po kilku latach starzy profesorowie wrócili na uczelnie, a chociaż niektórych z nich znowu szybko odsunięto (jak na przykład Izydorę Dšmbskš), to przecież ta stara kadra sprawiła, że filozofia, mimo iż była na pierwszej linii ideologicznego frontu, nigdy nie upadła w PRL-u tak nisko jak na przykład ekonomia. Tę przecież praktycznie zlikwidowano, a od roku 1989 zaczęto jš budować od poczštku z dajšcymi się łatwo przewidzieć skutkami. Filozofii, mimo ciężkich strat, udało się zachować cišgłoœć. Powszechne nauczanie historii marksistowskiej zmieniło się doœć szybko w nauczanie filozofii po prostu. Nazwa wprawdzie pozostała, lecz na wielu uczelniach praktyka z nazwš nie miała wiele wspólnego. W niektórych szkołach wyższych – wówczas na szczęœcie nie nazywały się one jeszcze uniwersytetami – gdzie rzšdzili partyjni aparatczycy, indoktrynacja kwitła w najlepsze, lecz w oœrodkach bardziej cywilizowanych już tego nie było. Na mojej uczelni, Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczanie filozofii marksistowskiej oznaczało – przynajmniej od moich czasów studenckich – nauczanie filozofii. W ten sposób pierwotny zamiar komunistów – filozofia jako narzędzie komunizowania ludzkiej œwiadomoœci – zmienił się w swojš odwrotnoœć: filozofia stała się przedmiotem rozszerzajšcym œwiadomoœć.
Uczono przede wszystkim historii filozofii. Przyczyn było wiele, a jednš z nich ta, że na polskich uniwersytetach od wielu dziesięcioleci historia filozofii miała pozycję uprzywilejowanš. Jeszcze na długo przed powstaniem PRL-u traktowano jš jako podstawę edukacji filozoficznej. Greka i łacina były znane w II RP i wczeœniej wszystkim lub prawie wszystkim największym polskim filozofom, a także tym mniejszym. Niektórzy z tych wielkich w czasach swojej młodoœci nauczali klasycznych języków w szkołach œrednich Lwowa, Warszawy, Wilna czy Krakowa, a oczytanie w starożytnej filozofii wydawało się warunkiem elementarnym każdego, kto chciał zrobić karierę w filozofii. Równie silnš pozycję miała znajomoœć języka niemieckiego, co otwierało drogę do potężnej filozofii niemieckiej.

Przygody ludzkiego umysłu

Te stare nawyki przetrwały w PRL-u i historia filozofii zachowała swojš kluczowš rolę. Za wyjštkowo fortunnš okolicznoœć należy uznać i to, że polska młodzież miała do swojej dyspozycji wyjštkowš ksišżkę, którš była „Historia filozofii" Władysława Tatarkiewicza. Trudno przecenić znaczenie tej ksišżki w przetrwaniu w Polsce kultury filozoficznej. Całe pokolenia uczyły się na niej w PRL-u, a była ona całkowicie wolna od  komunistycznej ideologii. Próbowano stworzyć dla niej marksistowskš alternatywę, na przykład podręcznik historii filozofii Jana Legowicza, ale Tatarkiewicz i tak wygrywał. Choć jego ksišżka miała liczne słaboœci, a dzisiaj w wielu kwestiach trudna jest do obrony, to przecież reprezentowała ona w tamtych czasach rzeczywistš historię filozofii, a nie narzędzie utrwalania ustroju. Uczenie się historii filozofii miało jeszcze tę dobrš cechę, że wprowadzało młode umysły w długš opowieœć o przygodach ludzkiego umysłu. Dla marksizmu te przygody się skończyły wraz z dziełami Marksa, Lenina i – do pewnego momentu – Stalina, ale Tatarkiewicz przekazywał co innego. Okazywało się, że Arystoteles miał coœ ciekawego do powiedzenia, a także œw. Tomasz, Hobbes i wielu innych. Student, o ile włożył wystarczajšco dużo wysiłku w studiowanie, nabywał przekonania, że filozofia to takie miejsce, gdzie spotykajš się uczeni mężowie z okresu dwóch i pół tysišca lat i spierajš się o rzeczy zasadnicze: o to, czy œwiat ma sens, a jeżeli – to jaki, czy rozum rzeczywiœcie wyróżnia człowieka wœród innych istot, czy wraz z poznaniem prawda oddala się od nas, czy przybliża, czy czynienie dobra wynika rzeczywiœcie z natury ludzkiej, i wiele wiele innych. Nauczanie filozofii zmieniło się w nauczanie pewnych konkretnych, doœć œciœle oddzielonych od siebie wšskich dziedzin Stšd liczni młodzi ludzie studiowali filozofię jako drugi kierunek, a za takimi decyzjami stały poważne zainteresowania poważnymi problemami. W moich rocznikach studenckich miałem kolegów inżynierów, lekarzy, fizyków, matematyków, filologów; wszyscy oni przychodzili studiować filozofię, ponieważ chcieli studiować filozofię. Ta motywacja miała już wkrótce stać się rzadkoœciš. W każdym razie lata 70. i 80. to okres niezwykłej popularnoœci filozofii wœród studentów, a także w przestrzeni publicznej (co niekoniecznie cieszyło władzę, bo wišzało się po częœci z przemianami w polskiej œwiadomoœci, które doprowadziły do upadku starego ustroju). Pamiętam artykuł w jednym z amerykańskich miesięczników doœć znanego tamtejszego filozofa, który po kilkakrotnym pobycie w naszym kraju stwierdził – jakże dla nas pochlebnie – że Polacy sš narodem filozofów, bo nieustannie do filozofii się odwołujš. Gdy komunizm upadał, wielu uważało – w tym piszšcy te słowa – że wreszcie po trudnym okresie filozofia odzyska swojš pozycję, takš, jakš miała w II RP, i że nie będzie się musiała rozwijać wbrew państwu, ale pod jego troskliwš opiekš. Poczštki były rzeczywiœcie obiecujšce, lecz po kilku latach stało się jasne, że III RP nie darzy filozofii sympatiš. Zaczęło się od problemu praktycznego. Kto ma płacić za nauczanie filozofii na wszystkich kierunkach i wydziałach?

Nieprzydatny balast?

Problem praktyczny dałoby się zapewne rozwišzać, gdyby nie ogólniejsze zmiany w myœleniu. Od samego poczštku III RP w œrodowiskach akademickich zapanował nastrój reformowania, ale doœć szczególnego. Miało być odtšd na naszych uczelniach „normalnie", czyli tak jak „na Zachodzie". Ale „normalnie" , a więc „na Zachodzie" kursu historii filozofii dla wszystkich studentów nie ma, a filozofia tam znajduje się raczej na marginesie. I tak zaczęło być w Polsce. Œrodowisko akademickie i rzšdzšcy resortem podjęli brzemienne w skutki niefortunne decyzje.  Uniwersytety zaczęły upodabniać się do szkół zawodowych, a szkoły zawodowe stały się uniwersytetami. W nowej formule szkoły wyższe spełniały dwie podstawowe funkcje. Jednš z nich było kształcenie specjalistów w konkretnych dziedzinach, drugš – rozdawanie, najczęœciej odpłatne, dyplomów szerokim rzeszom studenckim bez względu na ich wykształcenie. W żadnej z tej funkcji filozofia się nie mieœciła. Dla przyszłych specjalistów filozofia musiała być balastem. Pamiętam, gdy pewna studentka ekonomii poproszona przeze mnie o analizę krótkiego fragmentu „Obrony Sokratesa", wpadła w histeryczny gniew, krzyczšc: „nienawidzę tego, to jest głupie i niepotrzebne". Dyrektorzy i dziekani takich słów nie używali, ale poglšd o nieprzydatnoœci filozofii skłonni byli podzielać. Albo więc z niej rezygnowali, albo starali się jš uprzydatniać: filozofia zarzšdzania dla studentów zarzšdzania, filozofia historii dla historyków, filozofia fizyki dla fizyków itd. Pojawiać się zaczęły różne marketingowe bajery w rodzaju kognitywistyki, filozofii kultury, filozofii globalnej, etyki biznesu, etyki œrodowiska, filozofii sportu i turystyki (sic!). Praktyka hojnego rozdawania dyplomów licencjackich i innych z poczštku przyniosła pewne efekty, bo przycišgnęła niemałš liczbę studentów, którzy majšc w perspektywie bezrobocie, ale z możliwym wyborem dyplomów licencjackich europeistyki, amerykanistyki, zarzšdzania, kulturoznawstwa, kosmetologii, turystyki, stosunków międzynarodowych i filozofii, wybierali posiadanie dyplomu filozofii. Nie miało to żadnego zwišzku z zainteresowaniami, tak jak żadnego zwišzku z zainteresowaniami nie miał wybór kulturoznawstwa czy europeistyki, czy zarzšdzania kulturš. Ale i ten model się wyczerpał, również dlatego, że konkurujšce w tej dziedzinie uczelnie wzajemnie się osłabiały. Sama filozofia w nowej pokomunistycznej rzeczywistoœci też się zmieniała. Ona też pragnęła być „normalna" i „taka jak na Zachodzie". Upodobniła się więc trochę do innych dziedzin i zaczęła także produkować specjalistów. Rola historii filozofii, w kształceniu i w podejœciu do problematyki filozoficznej, wyraŸnie osłabła. Nauczanie filozofii zmieniło się w nauczanie pewnych konkretnych, doœć œciœle oddzielonych od siebie wšskich dziedzin, a specjaliœci od tych dziedzin już coraz mniej mieli sobie nawzajem do powiedzenia. Ostatnia reforma szkolnictwa wyższego przypieczętowała powyższe tendencje, zarówno dla filozofii, jak i dla wszystkich uczelni. Wprowadzona regulacja mówišca o tym, że kto chce studiować filozofię jako drugi kierunek, ten musi zapłacić, jest logicznym następstwem ukrytego, ale kluczowego założenia dla całego systemu kształcenia. Założenie to mówi, że ogólna formacja umysłowa nie jest już celem polskich uczelni. A co jest tym celem? Cel – powtórzmy, bo nigdy doœć tego powtarzać – jest podwójny. Po pierwsze, produkowanie możliwie licznej rzeszy kiepskich absolwentów, ponieważ ich możliwie wielka iloœć zapewnia uczelni przetrwanie, a  możliwie wysoka jakoœć temu przetrwaniu zagraża. Po drugie, produkowanie pewnej iloœci specjalistów o dużych kompetencjach. Na razie pierwszy cel został osišgnięty. Co do drugiego, to przyjdzie poczekać jeszcze na polskie Noble, ale na razie wszystko wskazuje, że iloœć wybitnych akademików to mniej więcej stała proporcja niezależnie od desperackich ruchów kolejnych ministrów. Miejsca na filozofię w tak funkcjonujšcym systemie nie ma, bo resortowi trudno odpowiedzieć na pytanie, co pożytecznego wniesie wzmocnienie roli filozofii do produkcji masy Ÿle wykształconych, lecz niezbędnych w swej iloœci absolwentów i do produkcji specjalistów. A jeœli nic nie wniesie lub wniesie rzecz dzisiaj tak œmiesznie ulotnš i tak mało cenionš jak kultura umysłowa, to po co za takš ekstrawagancję płacić? Czy zatem ostatnia akcja obywatelska obrony filozofii na uczelniach nie ma sensu? Wprost przeciwnie. Sens ma wielki, lecz jej szanse sš znikome, o ile nie zmieni się u nas sposób myœlenia o szkolnictwie wyższym. Obawiam się jednak, że to jest znacznie trudniejsze niż uratowanie filozofii w Białymstoku. Ale próbować trzeba. Autor jest profesorem filozofii. ?W roku 2007 był ministrem edukacji narodowej. Od roku 2009 jest posłem PiS?do Parlamentu Europejskiego
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL