Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Nowi starzy przyjaciele

Jako kraje podzielajšce podstawowe ?wartoœci możemy współpracować ?na przykład na rzecz pomocy ?dla wschodnich sšsiadów państw ?Grupy Wyszehradzkiej oraz zachodnich Bałkanów – pisze minister spraw zagranicznych Japonii.
Podczas wizyty na Węgrzech w sierpniu ubiegłego roku miałem okazję zwiedzić historyczne miasto Wyszehrad i znajdujšcy się tam zamek, w którym w 1335 roku królowie Polski, Czech i Węgier naradzali się w sprawie możliwego wspólnego działania.  W nawišzaniu do tego historycznego wydarzenia, 21 lat temu w tym samym miejscu Polska, Czechy, Węgry i Słowacja, w poczuciu łšczšcych je historycznych więzi i podobnych aspiracji, podjęły decyzję o œcisłej i głębokiej współpracy. 11 lat temu, w 2003 roku do tego grona została zaproszona także Japonia. Na zachodzie kontynentu euroazjatyckiego mamy więc cztery kraje wyszehradzkie, które w wyniku rewolucji węgierskiej 1956 roku, praskiej wiosny 1968 roku i wreszcie działalnoœci NSZZ „Solidarnoœć" roku 1980 definitywnie zdobyły wolnoœć, demokrację, pokój i dobrobyt. Na wschodzie zaœ jest Japonia, pionier wœród rozwiniętych demokracji Azji. Kontakty bilateralne między tymi czterema państwami i Japoniš trwajš od niemal 100 lat, a w ubiegłym roku przypadło dziesięciolecie współpracy w ramach „V4+Japonia". W czerwcu 2013 roku premierzy pięciu krajów spotkali się w Warszawie na pierwszym wspólnym szczycie. W oparciu o rezultaty naszych rozmów i wzajemne doœwiadczenia pragnę budować z krajami Grupy Wyszehradzkiej bliskie relacje, na miarę XXI wieku. Jesteœmy przecież starymi, a zarazem nowymi przyjaciółmi. Taka myœl przyœwiecała mi podczas rozmów z moimi kolegami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, kiedy spotkaliœmy się 11 listopada ubiegłego roku w Delhi. Upewniliœmy się po raz kolejny, że istnieje wiele zagadnień, nad którymi państwa Grupy Wyszehradzkiej i Japonia mogš wspólnie pracować. Jako kraje podzielajšce podstawowe wartoœci, takie jak demokracja i gospodarka rynkowa, możemy współpracować na przykład na rzecz pomocy dla wschodnich sšsiadów państw Grupy oraz zachodnich Bałkanów. Osišgnęliœmy porozumienie co do realizacji wspólnych projektów m.in. w Mołdawii, Serbii, Boœni i Hercegowinie oraz Czarnogórze. Majšc na uwadze fakt, że kwestie bezpieczeństwa w Azji Wschodniej i Europie sš ze sobš powišzane, a także pozostajšc œwiadomymi wagi rzšdów prawa, podzielamy przekonanie, że możliwa jest współpraca między naszymi regionami przez wzajemne poznawanie się i wymianę poglšdów. Dla realizacji promowanej przez Japonię idei „aktywnych działań na rzecz pokoju" kraje Grupy Wyszehradzkiej sš jednym z najbardziej odpowiednich partnerów globalnych.
Rok 2014 został ogłoszony „Rokiem wymiany V4+Japonia". Intensyfikacja wzajemnych kontaktów jest bowiem niezwykle ważna dla przyszłych stosunków między krajami Grupy Wyszehradzkiej i Japoniš. W Tokio, Warszawie, Pradze, Budapeszcie i Bratysławie trwajš obecnie prace nad organizacjš wspólnych koncertów, prezentacji tradycyjnej kultury, seminariów na temat Japonii i wielu innych projektów. Przed trzema laty Japonia doœwiadczyła ogromnej tragedii, jakš było wielkie trzęsienie ziemi w północno-wschodnim rejonie kraju, i wcišż jeszcze, także przy wsparciu krajów Grupy Wyszehradzkiej, pracuje nad usuwaniem skutków kataklizmu i odbudowš kraju. Tokio zostało ponadto wybrane na organizatora Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2020 roku. Japonia odzyskała energię. Mam nadzieję, że  „Rok Wymiany V4+Japonia" stanie się dla wielu z Państwa okazjš do odwiedzenia Japonii, a to zaowocuje dalszym pogłębieniem relacji między naszymi krajami.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL