Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

MS: powstrzymywanie się sędziów od orzekania nie znajduje usprawiedliwienia

Resort sprawiedliwoœci ponownie zaapelował do sędziów, którzy odmawiajš wykonywania czynnoœci orzeczniczych.
Przypomniał, że w dniu 14 listopada 2013 r. Minister Sprawiedliwoœci Marek Biernacki zwrócił się ponownie do Przewodniczšcego Krajowej Rady Sšdownictwa z wnioskiem, aby Krajowa Rada Sšdownictwa wyraziła stanowisko co do zasadnoœci odmowy wykonywania przez niektórych sędziów obowišzków orzeczniczych, a także zasadnoœci składanych przez nich wniosków o przeniesienie w stan spoczynku, w zwišzku z uprzednim ich przeniesieniem na inne miejsce służbowe. „Podzielajšc wštpliwoœci zwišzane z interpretacjš treœci uchwały składu siedmiu sędziów Sšdu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt III CZP 46/13, w dniu 4 listopada 2013 r., majšc na względzie dobro wymiaru sprawiedliwoœci, skierowałem do Pana Przewodniczšcego pismo zawierajšce proœbę o zajęcie przez Krajowš Radę Sšdownictwa stanowiska, wobec odmowy wykonywania obowišzków orzeczniczych przez niektórych z sędziów, którzy mocš decyzji podpisanej z upoważnienia Ministra Sprawiedliwoœci przez sekretarza lub podsekretarza stanu zostali przeniesieni na inne miejsce służbowe, a także w przedmiocie składanych przez tych sędziów wniosków o przeniesienie w stan spoczynku" – napisał w liœcie do przewodniczšcego KRS Minister Sprawiedliwoœci. Minister Marek Biernacki podkreœlił, że pomimo tego Krajowa Rada Sšdownictwa, która obradowała w dniach 5-8 listopada 2013 r., nie podjęła stosownej uchwały, a list pozostał bez odpowiedzi. „Tymczasem sytuacja w wymiarze sprawiedliwoœci pozostaje nadal bardzo trudna. Liczba sędziów, którzy odmawiajš wykonywania czynnoœci orzeczniczych wprawdzie spadła, ale nadal jest wysoka" – czytamy w liœcie.
Minister zaznaczył, że „wobec niejednolitego stanowiska Sšdu Najwyższego w wymienionej kwestii oraz wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa oraz judykatury, w tym, sędziów Sšdu Najwyższego – powstrzymywanie się przez sędziów od orzekania nie znajduje usprawiedliwienia".
ródło: Ministerstwo Sprawiedliwoœci

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL