Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Firmy prawnicze kuszš tanimi pakietami w galeriach handlowych

Firmy prawnicze kuszš tanimi pakietami w galeriach handlowych
www.sxc.hu
Punkty z poradami w galeriach handlowych czy obsługa prawna małych przedsiębiorców za kilkadziesišt złotych – to kolejne pomysły na zdobycie klientów.
Już za 99 zł miesięcznie proponuje obsługę prawnš mikroprzedsiębiorcom firma z Wrocławia. Jak podkreœla, od poczštku roku zdobyła już ponad 1,5 tys. nowych klientów. – Z naszego pakietu korzystajš mali przedsiębiorcy: fryzjerzy, wulkanizatorzy, sklepikarze – mówi Amadeusz Krawczyk, prezes firmy Koksztys SA. Co kryje się w pakiecie za 99 zł? Klient może liczyć na nielimitowane konsultacje telefoniczne. Ma też zapewnione usługi zwišzane z windykacjš (za odzyskane długi jest prowizja, w ramach pakietu klient może sprawdzić wiarygodnoœć szeœciu kontrahentów kwartalnie). Ma też zapewnionš obsługę prawnš – w tym przypadku limit rozliczany jest kwartalnie i wynosi trzy godziny. Po przekroczeniu limitu za każdš dodatkowš godzinę trzeba zapłacić 150 zł.

Ostrożnie z reklamš

Adwokat Rafał Dębowski, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wskazuje, że choć pakiet wydaje się bardzo atrakcyjny cenowo, to de facto u większoœci prawników można uzyskać godzinnš poradę prawnš za 100 zł. – Ważne jest także, w jaki sposób pozyskiwani sš klienci. Adwokaci nie mogš bowiem działać wbrew zasadom okreœlonym w kodeksie etyki –wyjaœnia mec. Dębowski. – Kodeks mówi bowiem m.in. o tym, że adwokata obowišzuje zakaz korzystania z reklamy, zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnoœciš zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskujšcymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

Nie każda spółka dobra

Prezes Krawczyk mówi z kolei, że klienci trafiajš do niego m.in. za poœrednictwem strony internetowej. – Trafiliœmy w niszę. Mikroprzedsiębiorcy raczej nie znajdujš się w centrum zainteresowania dużych kancelarii. My od zawsze adresowaliœmy swojš ofertę do małych i œrednich, teraz także do mikrofirm – dodaje prezes Krawczyk. Przyznaje, że nie wszyscy, którzy wykupujš pakiet, na bieżšco korzystajš z usług. Częœć traktuje go jak swoiste ubezpieczenie. Firma Koksztys oœwiadcza także w regulaminie, że zapewniajšcy obsługę prawnš radcowie prawni i adwokaci majš obowišzkowe ubezpieczenie OC zwišzane z wykonywaniem tych zawodów. Jak wyjaœnia prezes Krawczyk-Koksztys, działa w formie spółki akcyjnej. W ramach grupy działa jednak także kancelaria prawna w formie spółki komandytowej (w takiej mogš wykonywać zawód radcy i adwokaci). Dariusz Sałajewski, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, zwraca uwagę, że radcy prawni nie mogš œwiadczyć pomocy prawnej w ramach spółki akcyjnej. – Nie mogš też œwiadczyć usług na podstawie umowy podpisanej z klientem przez spółkę akcyjnš. Powinni sami takš podpisać, uzgodnić z klientem m.in. warunki wynagradzania – mówi prezes Sałajewski. Dodaje, że nie ma ograniczenia w kosztach porady prawnej. Do klienta należy ocena ceny i profesjonalizmu. W Polsce pojawiajš się także usługi prawnicze w galeriach handlowych. Oferuje je Obrębski Group. W tej chwili prawnika można spotkać w trzech krakowskich centrach. – Chcemy rozwijać się dalej, planujemy otwierać kolejne punkty – mówi Karol Obrębski, prawnik z Krakowa (na Zachodzie takie punkty działajš już od jakiegoœ czasu w supermarketach). Poradę można uzyskać za 10 do 100 zł. – Nie sšdzę, by te oferty były zagrożeniem dla usług adwokatów czy radców prawnych działajšcych w tradycyjnych kancelariach – mówi mec. Dębowski. Dodaje, że ważne jest zaufanie między prawnikiem a klientem. – Sšdzę, że z poważniejszym problemem zwrócš się do prawnika, któremu ufajš, a nie do tego, który kusi niskš cenš – podkreœla. OPINIA Grzegorz Wiaderek - prezes INPRIS –Instytutu Prawa i Społeczeństwa Obniżanie cen za proste usługi prawne niewštpliwie poszerza dostęp do pomocy prawnej. Coraz więcej bowiem osób będzie stać na takie usługi. A w naszym kraju cišgle zbyt mało osób korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej. Trudno mi oceniać konkretne firmy czy inicjatywy – wymagałoby to wnikliwego przyjrzenia się ich działalnoœci. Skoro jednak działajš legalne firmy, to trudno im odmawiać prawa do oferowania usług zwišzanych ze œwiadczeniem pomocy prawnej. Decyzja o tym, czy z nich skorzystać, należy do klienta. Aby jednak mógł on podjšć racjonalnš decyzję, musi być dokładnie poinformowany, na jaki rodzaj pomocy może liczyć, jakie kompetencje i uprawnienia posiada osoba, która zajmuje się jego sprawš.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL