Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Odsetki za zaległy czynsz jednak zwolnione z podatku

Po wielu sprzecznych interpretacjach urzędów i izb skarbowych w końcu wiemy, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe nie muszš płacić podatku od odsetek za spóŸnienie w zapłacie czynszu
Jest to bowiem dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów z 5 marca 2008 r. (DD6/8213/11/ KWW/07/MB7/82; pisaliœmy o niej już w „Rz” z 8/9 marca w artykule „Spółdzielnie już wiedzš, jak płacić CIT”) wydanej na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej (co oznacza, że zastosowanie się do niej nie może szkodzić podatnikom). Podatek trzeba będzie natomiast zapłacić od dochodów z innej działalnoœci niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, np. z wynajmu powierzchni budynków mieszkalnych na reklamy, dachów pod anteny satelitarne, lokali użytkowych.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT nieopodatkowane sš dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorzšdowych jednostek organizacyjnych prowadzšcych działalnoœć w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w częœci przeznaczonej na cele zwišzane z utrzymaniem tych zasobów. Ze zwolnienia wyłšczone sš dochody uzyskane z innej działalnoœci gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (bez względu na to, na co zostały wydane). Ustawa o CIT nie definiuje jednak, co należy rozumieć pod pojęciem „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”. Pierwszš próbę jego wyjaœnienia Ministerstwo Finansów podjęło w piœmie z 22 grudnia 2006 r. (DD6-8213-438/WK/06/339/391). Nie rozstrzygnęło jednak wszystkich wštpliwoœci, chociażby zwišzanych z rozliczeniem odsetek od nieterminowych wpłat czynszów. Praktyka była bardzo różna, częœć organów podatkowych (np. Izba Skarbowa w Katowicach) uważała, że sš one opodatkowane, częœć (np. Urzšd Skarbowy w Krasnymstawie oraz Urzšd Skarbowy w Pułtusku), że zwolnione (pisaliœmy o tym w „Rz” z 25 stycznia 2008 r. w artykule „Problemy z CIT od odsetek to efekt luki prawnej”). W interpretacji z 5 marca br. MF stwierdziło, że odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z zasobów mieszkaniowych sš zwolnione z podatku. Co więcej przyznało, że zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również „pozostałe pomieszczenia i urzšdzenia wchodzšce w skład budynku mieszkalnego lub znajdujšce się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiajšce dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniajšce sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie”. Sš to np. piwnice, strychy, garaże, a także tzw. nieruchomoœć wspólna, którš stanowi „grunt oraz częœci budynku i urzšdzenia, które nie służš wyłšcznie do użytku właœcicieli lokali, jak np. windy, klatki schodowe, chodniki przed budynkami mieszkalnymi, media na terenach, na których znajdujš się te budynki”. Zdaniem resoru pojęcie zasobów mieszkaniowych obejmuje również „pomieszczenia zwišzane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania lokali i budynków mieszkalnych, tj. pomieszczenia administracji, kotłowni oraz osiedlowych warsztatów konserwacyjno-remontowych”. W skład zasobów mieszkaniowych wchodzš też grunty. Przychodem z gospodarki zasobami jest więc też „wartoœć otrzymanego nieodpłatnie na własnoœć gruntu, na którym stojš budynki mieszkalne (np. przez jego zasiedzenie bšdŸ w formie darowizny)”. Oczywiœcie zwolnienie przysługuje tylko wtedy, gdy dochód zostanie przeznaczony na cele zwišzane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy, partner w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek Cieszy, że Ministerstwo Finansów w końcu zdecydowało się wyjaœnić wštpliwoœci w sprawie dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Do tej pory wiele organów podatkowych uważało bowiem, że odsetki od zaległego czynszu nie sš zwolnione z podatku. Trudno było im nawet odmówić racji, gdyż sš to przecież przychody finansowe, a nie przychody z działalnoœci operacyjnej. Skoro jednak MF twierdzi, że sš zwolnione z podatku, to urzędy powinny się do tego poglšdu konsekwentnie stosować. Szkoda tylko, że tak długo trzymało spółdzielnie i wspólnoty w niepewnoœci. W interpretacji z 22 grudnia 2006 r. (DD6-8213-438/WK/06/339/391) jako opłaty zwišzane z zasobami mieszkaniowymi (i tym samym zwolnione) wskazywało bowiem jedynie czynsze (nie wspominało natomiast o odsetkach od nieterminowych płatnoœci). Nowa interpretacja nie odnosi się jednak do odsetek od œrodków na rachunku bankowym. Moim zdaniem wyłšczenie ich z opodatkowania nadal wišże się z ryzykiem zakwestionowania przez organy podatkowe. Z interpretacji Ministerstwa Finansów wynika, że zwolnione od podatku sš przychody (opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) zwišzane z zasobami mieszkaniowymi, którymi sš: > znajdujšce się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, np. – dŸwigi osobowe i towarowe, – aparaty do wymiany ciepła, – kotłownie i hydrofornie wbudowane, – klatki schodowe, – strychy, piwnice, komórki, – balkony, loggie, – garaże, > pomieszczenia znajdujšce się w budynku mieszkalnym lub poza nim, zwišzane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. – budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np. spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, – kotłownie i hydrofornie wolno stojšce, – osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe, > urzšdzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdujš się budynki wczeœniej wymienione, np. – zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie œcieków, – rurocišgi i przewody sieci wodocišgowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, – sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, – budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, – budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, – inne budowle i urzšdzenia zwišzane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, majšce wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak: latarnie oœwietleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na œmieci.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL