Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Za brak kontaktów z dzieckiem rodzica można ukarać nakazem zapłaty

fot. gagilas
Flickr
Po rozwodzie sšd może zabezpieczyć nie tylko materialne potrzeby dziecka orzekajšc alimenty, ale także skutecznie „zachęcić” rodzica, który wyprowadził się z domu, do regularnego widywania się z własnym dzieckiem
Problemem rozwiedzionych  rodziców jest zwykle utrudnianie przez byłych małżonków kontaktów z ich wspólnym potomkiem. Zdarzajš się jednak sytuacje odwrotne. Tata, rzadziej mama, po rozwodzie tak bardzo cieszš się swojš wolnoœciš lub nowš rodzinš, że całkowicie zapominajš o powinnoœciach wynikajšcych z faktu posiadania dziecka z nieudanego zwišzku. Syn lub córka nie zawsze rozumiejš, dlaczego obecny wczeœniej na co dzień rodzic, teraz nie znajduje dla nich czasu. W dziecku rodzi się poczucie, że nie jest już kochane albo co gorsza – że to ono jest winne całej sytuacji.

Rodzicielskie prawo, ale i obowišzek

Tymczasem jak wynika z art. 113 kodeksu rodzinnego rodzice oraz ich dzieci majš prawo, lecz także obowišzek utrzymywania ze sobš kontaktów. Polegać one majš m.in. na przebywaniu z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpoœrednim porozumiewaniu się, utrzymywaniu korespondencji, korzystaniu z innych œrodków porozumiewania się na odległoœć, w tym ze œrodków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego rodzica, sposób utrzymywania kontaktów przez drugiego  rodzice powinni okreœlić wspólnie, kierujšc się jednak dobrem dziecka i bioršc pod uwagę jego rozsšdne życzenia. Gdy rodzice nie mogš się w tej kwestii dogadać, o kontaktach z dzieckiem rozstrzyga  sšd opiekuńczy. W orzeczeniu może ustalić bardzo szczegółowo ile razy w miesišcu, w jakich dniach i godzinach dziecko będzie spotykało się rodzicem, skšd będzie odbierane i dokšd odprowadzane. Zwykle sšd stara się rozdzielić rodzicielski obowišzek kontaktów tak, by dziecko przebywajšce na co dzień z jednym rodzicem miało kontakt z drugim chociaż w weekendy.

Tato, tęsknię za tobš

Co jednak robić, gdy rodzic stracił potrzebę kontaktów z własnym dzieckiem? Czy można je skutecznie wyegzekwować, podobnie jak alimenty? A jeœli tak, to czy takie wymuszone kontakty mogš prawidłowo przebiegać? Przed takim właœnie problemem stanęła nasza czytelniczka. - Po rozwodzie sšd przyznał mi opiekę nad 5-letnim synem i alimenty od byłego męża. Alimenty płaci regularnie, ale przestał widywać się z dzieckiem mimo, że ja nigdy nie czyniłam mu w tym przeszkód.  Przez kilka miesięcy po rozwodzie spotykał się z synem 3-4 razy w tygodniu, odbierał syna z przedszkola, zabierał na plac zabaw, do swoich rodziców, wybrał się z nim na wakacje. Potem coraz rzadziej dochodziło do tych spotkań, być może dlatego, że mšż poznał nowš partnerkę, ożenił się po raz drugi i urodziło się im dziecko. Teraz bywa i tak, że syn nie widzi taty całymi tygodniami. Gdy do niego dzwoni płacze, że za nim tęskni, ale jego ojciec wcišż tłumaczy się brakiem czasu. Nie mogę patrzeć, jak synek cierpi. Zastanawiam się czy jest jakiœ sposób, by nakłonić jego ojca do częstszych spotkań z synem? – pyta czytelniczka. Okazuje się, że tak, choć dopiero od dwóch lat, bo tyle czasu obowišzujš przepisy pozwalajšce wpływać na rodzica,  który nie wywišzuje się z prawa/obowišzku kontaktów z dzieckiem.

Nieodpowiedzialny dostanie po kieszeni

-  Opiekun, który obawia się, że sam nie będzie w stanie wyegzekwować od drugiego rodzica wystarczajšcych kontaktów z ich dzieckiem, powinien przede wszystkim wystšpić do sšdu opiekuńczego z wnioskiem o ich ustalenie – mówi Dorota Kupper, radca prawny z Centrum Prawa Rodzinnego, warszawskiej kancelarii specjalizujšcej się m.in. w sprawach rozwodowych i dotyczšcych kontaktów z dziećmi. - Orzekajšc w tej sprawie sšd może zastosować obowišzujšce od sierpnia 2011 r.: przepis  art. 5821 § 3 kodeksu postępowania cywilnego, a w razie gdy rodzic narusza już prawomocne orzeczenie czy ugodę dotyczšcš kontaktów – przepisy art. 59815- 59821 k.p.c. Pierwszy z tych przepisów pozwala sšdowi zastosować groŸbę zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej rodzicowi, w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowišzków wynikajšcych z postanowienia o kontaktach. GroŸbę takš może dostać zarówno rodzic, który utrudnia kontakty drugiemu, uprawnionemu do nich rodzicowi, jak i ten, który mimo zobowišzania do regularnych spotkań z potomkiem, wykręca się od nich i nie realizuje orzeczenia sšdu. Pienišdze wypłacane sš na rzecz drugiego rodzica. Czytelniczka może więc w postępowaniu o ustalenie kontaktów zgłosić swoje obawy i wnioskować do sšdu o sformułowanie takiej groŸby wobec ojca dziecka. Ustalajšc wysokoœć sumy pieniężnej sšd uwzględnia sytuację majštkowš rodzica, wobec którego ma być wydany nakaz zapłaty. - W sprawach prowadzonych przez naszš kancelarię były już wydawane takie orzeczenia i sšdy ustalały te kwoty na poziomie 200-500 zł za każde naruszenie. Z naszych doœwiadczeń wynika, że jest to skuteczny œrodek, który wielu rodziców motywuje do regularnych kontaktów – mówi Dorota Kupper. GroŸbę zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica sšd może zastosować również wtedy, gdy nie było o niej mowy w wydanym wczeœniej postanowieniu o kontaktach lub ugodzie zawartej przed sšdem lub mediatorem w tej sprawie. Wystarczy, że osoba, która jest uprawniona/zobowišzana do kontaktów z dzieckiem, nie wypełnia warunków postanowienia sšdu lub ugody (Art. 59815 § 2 k.p.c.). Rodzic, który zlekceważy groŸbę sšdu, musi liczyć się z jej realizacja, czyli nałożeniem obowišzku zapłaty uprawnionemu ustalonej wczeœniej sumy pieniężnej (Art. 59816 k.p.c.). Sšd ustala jej wysokoœć stosownie do liczby naruszeń. Prawomocne postanowienie sšdu w tej sprawie jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalnoœci. To oznacza, że od razu można z nim iœć do komornika, który ma uprawnienia do wszczęcia egzekucji.

Nie da się wyłudzić dodatkowych "alimentów".

- Choć z psychologicznego punktu widzenia straszenie rodzica sankcjš finansowš nie jest rozwišzaniem doskonałym i trudno w takiej sytuacji oceniać jakoœć kontaktu z dzieckiem, to jednak dopiero wtedy wielu rodziców uœwiadamia sobie potrzeby jakie ma dziecko – przekonuje Dorota Kupper. Co istotne, dziecko nie jest uczestnikiem postępowania o wykonywanie kontaktów, ale może być wysłuchane, zgodnie z treœciš art. 2161 k.p.c. tj. jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałoœci na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salš rozpraw, bez obecnoœci rodziców. Dorota Kupper dodaje, że orzekajšc o groŸbie zapłaty lub zapłacie sumy przymusowej sšd przeprowadza normalne postępowanie wyjaœniajšce, w którym umożliwia rodzicom złożenie oœwiadczeń i bada okolicznoœci sprawy, również przyczyny braku kontaktów. Jeœli sš usprawiedliwione np. chorobš czy wyjazdem w zwišzku z pracš sšd może oddalić żšdanie, gdyż przesłankš tej odpowiedzialnoœci z tytułu zobowišzania do kontaktów, jest możliwoœć wypełnienia obowišzków nałożonych w orzeczeniu czy przyjętych w ugodzie. - Dzięki temu skutecznie weryfikuje się ewentualne próby wyłudzenia pieniędzy przez rodzica, który wnosi o takie zabezpieczenie realizacji kontaktów z dzieckiem – mówi prawniczka. Radzi też, by rodzic, który wie, że nie będzie w stanie sprostać harmonogramowi kontaktów z dzieckiem z powodu różnych życiowych okolicznoœci,  złożył wniosek o zmianę tego harmonogramu np. poprzez ograniczenie zakresu kontaktów. Zapobiegnie w ten sposób koniecznoœci płacenia za niewywišzywanie się z obowišzku kontaktów z dzieckiem.

Jak doprowadzić do ukarania rodzica za brak kontaktów z dzieckiem

Radzi Ilona Waskan, adwokat prowadzšca własnš kancelarię w Koszalinie: Po pierwsze należy sporzšdzić wniosek, w którym poza oznaczeniem stron i sšdu należy wskazać swoje żšdanie, a mianowicie np. "wnoszę o zagrożenie rodzicowi (tu nazwisko) zapłatš oznaczonej kary pieniężnej za niewykonywanie ustalonych kontaktów z dzieckiem..." albo "wnoszę o ukaranie rodzica (nazwisko) karš pieniężna za ponowne niewykonywanie jego kontaktów ustalonych w orzeczeniu Sšdu Rejonowego..." Składajšcy wniosek powinien załšczyć do wniosku dowody potwierdzajšce niewywišzywanie się rodzica z jego obowišzków np. zeznania œwiadków - domowników, krewnych, opinię psychologa, nagranie  rozmowy telefonicznej, w której rodzic wykręca się od spotkań z potomkiem Brak stosownych dowodów spowoduje oddalenie wniosku, warto więc zadbać o ich zgromadzenie już przed wszczęciem postępowania. Wniosek wraz załšcznikami składa się Sšdu Rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka. Należy dołšczyć odpis orzeczenia sšdu ustalajšcego kontakty rodzica z dzieckiem oraz wnieœć opłatę sšdowš w wysokoœci czterdziestu złotych. To ważne, bo braki formalne odwlekajš rozpoczęcie postępowania - sšd zmuszony będzie wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL