Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Jak rozliczyć przychody wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Na pytania zwišzane z zasadami wypełniania zeznania rocznego CIT-8 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych odpowiada Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy, partner w Spółce Doradztwa Podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek
Wspólnota mieszkaniowa gromadzi na rachunku bankowym œrodki funduszu remontowego. Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i remontów lokuje wolne œrodki na lokatach bankowych. Uzyskane odsetki przeznacza na fundusz remontowy lub koszty eksploatacji. Czy odsetki od œrodków zgromadzonych z wpłat właœcicieli za œwiadczenia, koszty eksploatacji lub na fundusz remontowy sš zwolnione z podatku dochodowego? Jak je wykazać w CIT-8?
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT) zwolnione z opodatkowania sš dochody wspólnot mieszkaniowych w częœci przeznaczonej na cele zwišzane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, z wyłšczeniem dochodów uzyskanych z innej działalnoœci gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Przepis ten przewiduje dwie przesłanki, których łšczne spełnienie pozwala na skorzystanie ze zwolnienia. Po pierwsze, przychody muszš być przeznaczone na cele zwišzane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Po drugie, nie mogš to być przychody uzyskane z innej działalnoœci niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W przedstawionym przypadku odsetki od œrodków na rachunku bankowym najprawdopodobniej zostanš przeznaczone na cele zwišzane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, zatem pierwsza przesłanka do ich zwolnienia zostanie spełniona. Pojawia się jednak pytanie, czy odsetki od œrodków pieniężnych stanowiš przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przepisy ustawy o CIT nie definiujš pojęcia „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”. Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć: - budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, - pomieszczenia znajdujšce się w budynku mieszkalnym lub poza nim, zwišzane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, - urzšdzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdujš się wyżej wymienione budynki. Przez gospodarkę zasobami mieszkalnymi rozumie się natomiast wszelkiego rodzaju opłaty (czynsze) zwišzane z wyżej wymienionymi obiektami, które wspólnota mieszkaniowa uzyskuje od lokatorów. Pomimo że odsetki od œrodków na rachunku bankowym wišżš się z tym obszarem działalnoœci (œrodki pochodzš z wpłat na fundusz remontowy), to jednak należy je uznać za przychody finansowe. Moim zdaniem nie podlegajš więc zwolnieniu. Tym samym powinny być wykazane w pozycji 27 deklaracji CIT-8 jako przychód ze Ÿródeł położonych na terytorium RP i ostatecznie powinny zwiększać dochód podatkowy w pozycji 38 lub zmniejszać stratę podatkowš w pozycji 39. Prowadzę sprawy finansowo-księgowe w małej spółdzielni mieszkaniowej, posiadajšcej w swoich zasobach jeden 24-rodzinny blok mieszkalny. W cišgu roku otrzymujemy tylko opłaty czynszowe przeznaczone na cele mieszkaniowe. Za nieterminowe opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych za mieszkania lokatorskie pobieraliœmy ustawowe odsetki za zwłokę.Czy od odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat za czynsz należy zapłacić podatek? W przypadku odsetek za nieterminowe wpłacanie czynszu, podobnie jak przy odsetkach od œrodków na rachunku bankowym, decydujšce o zastosowaniu zwolnienia jest to, czy można je uznać za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zwišzek odsetek od nieterminowego płacenia czynszu wydaje się bliższy z gospodarkš zasobami mieszkaniowymi niż w przypadku odsetek od rachunku bankowego. Odsetki te sš bowiem płacone spółdzielni przez jej lokatorów, którzy korzystajš z zasobów mieszkaniowych, a nie przez bank. W odróżnieniu jednak od opłat czynszowych, opłat eksploatacyjnych czy też wpłat na fundusz remontowy, odsetki nie sš płacone za korzystanie z zasobów mieszkaniowych. Istotš odsetek jest to, że sš one opłatš za swego rodzaju finansowanie lokatora przez spółdzielnię od momentu wymagalnoœci czynszu do czasu faktycznej zapłaty. Z rachunkowego punktu widzenia odsetki takie będš zatem traktowane jako przychody finansowe, a nie przychody z działalnoœci operacyjnej. Tym samym dochód z tego typu odsetek nie korzysta moim zdaniem ze zwolnienia z podatku dochodowego. Organy podatkowe majš jednak na ten temat różne zdanie (szerzej pisaliœmy o tym w „Rz” z 25 stycznia 2008 r.). Wspólnota mieszkaniowa w 2007 roku osišgnęła przychody z opłat na fundusze remontowy i eksploatacyjny w wysokoœci 28 233,72 zł oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokoœci 354,24 zł. Razem przychody wyniosły 28 587,97 zł. Koszty 2007 roku na eksploatację i remonty to 40 337,43 zł. W poprzednich latach uzyskany dochód (przychody minus koszty) wpisywałam w CIT-8/O w zwišzku z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT jako wolny od podatku i przeznaczony na utrzymanie zasobów wspólnoty. W 2007 r. koszty przewyższajš dochody, a oprócz tego uzyskaliœmy odsetki z lokat bankowych od œrodków wpłacanych przez właœcicieli, które nie korzystajš ze zwolnienia. Czy prawidłowe jest: – w poz. 27 CIT-8 wpisanie przychodów w wysokoœci28 587,96 zł, – w poz. 31 wpisanie kosztów do wysokoœci przychodów uzyskanych z opłat na fundusze remontowy i eksploatacyjny, gdyż pozostałe koszty zostały sfinansowane dochodem z lat ubiegłych (zwolnionym z podatku w poprzednich latach). W poz. 35 powstanie więc dochód do opodatkowania w wysokoœci 354,24 zł. W przedstawionej przez czytelniczkę sytuacji deklaracja CIT-8 powinna zostać wypełniona w następujšcy sposób: - w poz. 27 (przychody ze Ÿródeł położonych na terytorium RP) należy wykazać łšcznš kwotę przychodów (opodatkowanych i zwolnionych) – 28 587,97 zł; - w poz. 31 (koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27) należy wpisać łšcznš sumę kosztów – 40 337,43 zł; - w poz. 35 (dochód z art. 7 ust. 2 ustawy) należy wpisać zero; - w poz. 36 (strata z art. 7 ust. 2 ustawy) należy wpisać różnicę między łšcznš kwotš przychodów a kwotš kosztów – 11 749,46 zł; - w poz. 37 (strata w zwišzku z postanowieniami art. 7 ust. 3 – 4a ustawy) należy wpisać różnicę między kwotš przychodów zwolnionych z opodatkowania a kwotš kosztów uzyskania tych przychodów – 12 103,71 zł; - w poz. 38 (dochód) należy wpisać kwotę dochodu podlegajšcego opodatkowaniu – 354,24 zł. Wspólnota nie prowadzi żadnej działalnoœci gospodarczej. W 2007 r. mieliœmy przychód z wpłacanych przez mieszkańców zaliczek na koszty zarzšdu nieruchomoœciš wspólnš. Czy powinien być opodatkowany, czy też w zwišzku z przeznaczeniem go na koszty zarzšdu nieruchomoœciš wspólnš w 2008 r. będzie zwolniony z podatku? Dochody wspólnot mieszkaniowych w częœci przeznaczonej na cele zwišzane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych sš wolne od podatku. Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT to zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na te cele. Tym samym samo przeznaczenie dochodu z 2007 r. na cele zwišzane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w 2008 r. powoduje zwolnienie go z opodatkowania. Czy naliczone roczne zaliczki na fundusz remontowy należy doliczyć do dochodu, czy tylko do wielkoœci wydatków na remonty, które mieliœmy w 2007 r.? Przychodem jest wartoœć otrzymanych pieniędzy. Jednoczeœnie w ustawie o CIT nie ma przepisu, który nakazywałby wykazywanie przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w równowartoœci poniesionych kosztów. Tym samym roczne zaliczki na fundusz remontowy należy wykazać w pełnej wysokoœci jako przychody zwolnione z opodatkowania, niezależnie od wysokoœci poniesionych wydatków na remonty. Czy w deklaracji CIT-8 mamy nie wypełniać pól dotyczšcych zaliczek na podatek dochodowy za kolejne miesišce roku (bo przecież ich nie wpłacaliœmy)? Jeœli wspólnota nie wpłacała zaliczek na podatek dochodowy w cišgu roku, w deklaracji CIT-8 w częœci dotyczšcej zaliczek należy wpisać zero bšdŸ pozostawić pola niewypełnione.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL