W świadectwie pracy informacja o urlopie wychowawczym dwukrotnie

aktualizacja: 24.06.2013, 05:40
Foto: ROL

Informacja o urlopie wychowawczym pojawia się w świadectwie pracy dwukrotnie. Musi z niej wynikać, na jak długo szef go udzielił, mimo że wcześniej kończy się angaż matki w tej firmie

- Pracownicy udzielono urlopu wychowawczego od 23 maja 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Ostatni jej dzień pracy to 30 czerwca 2013 r. Co należy wpisać w pkt 4.3 świadectwa pracy – czy korzystała z urlopu do 30 czerwca 2013 r., czy wykorzystała urlop wychowawczy od 23 maja 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., a co w informacjach uzupełniających w ostatnim punkcie: urlop wychowawczy udzielony od 23.05.2012 r. do 31.12.2013 r.? – pyta czytelniczka.
Zakres informacji, jakie trzeba ujawnić w świadectwie pracy, określają art. 97 k.p. i § 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm., dalej rozporządzenie).
Załącznik do tego rozporządzenia będący wzorem tego dokumentu przewiduje dwie pozycje, gdzie można zamieścić dane o urlopie wychowawczym. Okresy jego wykorzystania wskazuje się w ust. 4 pkt 3 świadectwa pracy. A to dlatego że nie może dowolnie korzystać z tego uprawnienia rodzicielskiego i kolejny pracodawca musi wiedzieć, jak długo pracownik przebywał już na takim urlopie.
Od 17 czerwca br. osoba, która legitymuje się przynajmniej 6-miesięcznym stażem zatrudnienia, może osobiście opiekować się dzieckiem w wieku do lat 5 podczas urlopu wychowawczego, trwającego zasadniczo do 3 lat.
Objaśnienia w sprawie sposobu wypełniania świadectwa pracy wskazują także drugie miejsce, gdzie należy ujawnić wykorzystanie tego urlopu. To ust. 4 pkt 10 druku. A to dlatego że wyszczególnia się w nim przypadające w czasie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone m.in. w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm., dalej ustawa emerytalna).
Wymienia je art. 7 ust. 5 ustawy emerytalnej, a obejmują one m.in. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem do określonego wieku i przez okres przewidziany w przepisach.
Ujawnienie tych danych w świadectwie zapobiega ponownemu skorzystaniu przez pracownika z określonego przywileju lub wydłużenia ponad przyznane okresy.
To oznacza, że czytelniczka powinna wpisać w ust. 4 pkt 3 świadectwa, że wykorzystała urlop wychowawczy do 30 czerwca 2013 r., bo wtedy kończy się też jej zatrudnienie w firmie. To samo należy wpisać w ust. 4 pkt 10, gdzie wskazuje się okresy nieskładkowe, zaznaczając dodatkowo, że pracodawca udzielił urlopu wychowawczego do 31 grudnia 2013 r. W informacjach uzupełniających nie należy już powtarzać tych danych.
Z ust. 1 świadectwa kolejny pracodawca będzie wiedział, że zatrudnienie tej osoby trwało do końca czerwca 2013 r., więc udzielony jej urlop wychowawczy został skrócony o pół roku.
—Grażyna Ordak

POLECAMY

KOMENTARZE