Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Polscy poganie jednoczš siły

Polscy poganie obchodzš w cišgu roku szeœć głównych œwišt, a większoœć z nich zwišzana jest z datami wyznaczajšcymi zmiany w długoœci dnia.
Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
Na pierwszym od lat zjeŸdzie wyznawcy dawnych wierzeń spróbujš przezwyciężyć dzielšce ich różnice teologiczne.
Złożenie ofiar bóstwom z plonów, skoki przez ogień i puszczanie wianków – w taki sposób œwięto Kupały będš celebrować rodzimowiercy, czyli wyznawcy dawnych wierzeń pogan. Największe w Polsce obchody w chramie, czyli œwištyni pod Pruszkowem na Mazowszu, rozpocznš się już w czwartek. Ich kulminacja przypadnie w najkrótszš noc w roku – z 21 na 22 czerwca. Wierzenia przedchrzeœcijańskie zaczęły się odradzać w latach 80., a poganie twierdzš, że wyznawców ich religii przybywa. W sierpniu w Łodzi ma się odbyć pierwszy Ogólnopolski Zjazd Rodzimowierczy. – Z punktu widzenia tego œrodowiska to przełom – mówi „Rz” Scott Simpson, religioznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polscy poganie obchodzš w cišgu roku szeœć głównych œwišt, a większoœć z nich zwišzana jest z datami wyznaczajšcymi zmiany w długoœci dnia. W wiosenne zrównanie dnia z nocš œwiętujš Jare Gody, Dożynki wyznaczajš poczštek jesieni, a Œwięto Godów – poczštek zimy. Dochodzš do tego Dziady, czyli wspomnienie zmarłych, obchodzone dwukrotnie: wiosnš i jesieniš.
Najważniejszš rolę odgrywa jednak Œwięto Kupały. Pogańskie obrzędy zostanš odprawione m.in. w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Łodzi i Sopocie. Ratomir Wilkowski, który jest żercš, czyli słowiańskim kapłanem Rodzimego Koœcioła Polskiego, mówi „Rz”, że w największych obchodach pod Pruszkowem spodziewa się około 100 uczestników. – Podobna frekwencja była przed rokiem. Jednak coraz więcej osób pyta o obchody – dodaje. Ilu jest w Polsce rodzimowierców? Scott Simpson mówi, że zaangażowanych wyznawców jest około 2 tys. – Ale istnieje też dużo szersze otoczenie sympatyków. Myœlę, że liczba ta roœnie, choć nie tak szybko jak w latach 90. – mówi. Jednak poganie robiš ostatnio dużo, by zintegrować œrodowisko. Udało im się reaktywować poœwięcone ich religii pismo „Gniazdo”. Kolejnym krokiem ma być organizacja przez kilka wspólnot kongresu w Łodzi. Jednym z prelegentów będzie pisarz Witold Jabłoński, który wydał ostatnio ksišżkę poœwięconš powstaniu pogańskiemu w XI wieku w Polsce. W rejestrze Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znajdujš się obecnie cztery rodzimowiercze zwišzki wyznaniowe: Polski Koœciół Słowiański, „Rodzima Wiara”, „Słowiańska Wiara” i Rodzimy Koœciół Polski. Zasady wiary przodków starały się odtworzyć na podstawie Ÿródeł historycznych. Wierzš w bogów, których utożsamiajš z siłami natury. Matkš Ziemi jest Mokosz, nieba – Œwiatowid, słońca – Swaróg, a błyskawicy – Perun. Jednak między wyznawcami narosły różnice teologiczne. – Niektórzy rodzimowiercy twierdzš, że ich religię można łšczyć z innymi wyznaniami. Uważam, że to niedopuszczalne. Liczę, że zjazd pomoże rozwiać wštpliwoœci teologiczne – mówi Stanisław Potrzebowski z „Rodzimej Wiary”. Dlaczego Polacy sięgajš do wierzeń przedchrzeœcijańskich? Religioznawca prof. Zbigniew Pasek przekonuje, że powodem jest chęć poszukiwania alternatywy wobec nauczania Koœcioła katolickiego. – Dla tych osób nie jest on już dziœ wiarygodny. Na podatny grunt trafia też teza, że my, Słowianie, nigdy nie odzyskamy swojej tożsamoœci, jeœli nie wrócimy do korzeni, zrzucajšc obcych bogów – tłumaczy. Naukowiec dodaje, że wiele osób angażuje się w ruchy neopogańskie, bo pocišga je udział w rekonstrukcjach historycznych. Ratomir Wilkowski przekonuje, że jego wiara jest autentyczna. – Nie jesteœmy zgrajš oszołomów biegajšcych półnago po lesie. Gdybyœmy nie wierzyli, nie organizowalibyœmy się w zwišzki wyznaniowe – zapewnia.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL