Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Podręcznikowe eldorado

Fotorzepa, Radosław Pasterski Radosław Pasterski
Nawet połowa kosztu szkolnej ksišżki może iœć na agresywnš promocję wœród nauczycieli. Płacš rodzice.
– Nie ma co ukrywać, wbrew temu, co mówiš wydawcy, podręczniki w Polsce sš bardzo drogie – mówi Henryk Tokarz, prezes Izby Księgarstwa Polskiego. Zaraz dodaje, że najdroższe sš podręczniki do nauki języków obcych. Dlaczego? Bo jest ich najwięcej na rynku, dlatego na ich promocję trzeba wydać najwięcej, a to przekłada się na cenę. Bo oczywiœcie koszty marketingowe pokrywajš uczniowie, a raczej ich rodzice, którzy co roku we wrzeœniu muszš wysupłać kilkaset złotych na komplet ksišżek szkolnych. Nauczyciel nie jest w stanie poznać wszystkich podręczników. Pomaga wydawca Tokarz przekonuje, że – według nieoficjalnych informacji – w przypadku podręczników do nauki języków koszty marketingu mogš stanowić nawet 60 proc. ceny. To pienišdze, z których wydawnictwa opłacajš kršżšcych po całym kraju przedstawicieli handlowych, bankiety dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Od dwóch lat jest moda na prezenty wręczane szkołom, np. laptopy, rzutniki czy tablice multimedialne, w zamian za które szkoła zobowišzuje się do korzystania z okreœlonych produktów przez okreœlony czas. To także wliczone jest do ceny podręcznika. Mateusz Górowski z fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska bez Korupcji, te koszty marketingowe nazywa „rentš korupcyjnš".

Kosztowne prezenty

Eksperci obserwujšcy polski rynek ksišżki od lat powtarzajš, by nie wierzyć w narzekania wydawców podręczników. Dlaczego? Jego wartoœć szacuje się na ponad 800 mln zł, niektóre wyceny mówiš nawet o 1 mld zł. W Polsce mamy kilka milionów uczniów, każdy z nich co roku musi kupić co najmniej kilka ksišżek szkolnych. To znaczy, że co roku wydawcy majš zbyt na kilkadziesišt milionów swoich produktów. Problem w tym, że z roku na rok na rynku podręczników jest coraz więcej. Ostatnie dane ze strony ministerstwa edukacji: liczba podręczników dopuszczonych do nauczania języka angielskiego w klasach I–III szkoły podstawowej – 99 tytułów, kolejne 145 to podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej. W gimnazjum ksišżek do nauki angielskiego jest już 117, do języka polskiego zaœ 68, do fizyki 30, do matematyki tylko 29. Nauczyciele, nawet gdyby chcieli, nie sš w stanie zapoznać się ze wszystkimi i wybrać najlepszy. Pomagajš im wydawcy. Ponownie Tokarz: – Kilkanaœcie lat temu najpopularniejsze były konferencje w dobrych hotelach połšczone z obfitym bufetem, niekiedy dwu-, trzydniowe. Często do ich organizacji wydawcy angażowali dyrektorów z oœrodków doskonalenia nauczycieli. Zaproszenie na prowadzony przez nich wykład doskonalšcy nauczyciele traktujš wręcz jak służbowy obowišzek. Jakoœć wykładu nie miała jednak żadnego znaczenia, podobnie jak pseudocertyfikaty wystawiane pedagogom, chodziło o dotarcie z produktem. Jak przekonuje Tokarz, gdy same konferencje przestały przynosić efekty, ofertę wzbogacono o wyjazdy turystyczne, np. za sprzedaż kompletu ksišżek wszystkim klasom w jednym roczniku nauczyciel otrzymywał wycieczkę albo zlecenie opracowania recenzji, za które brał wynagrodzenie. Były pracownik branży wydawniczej: – Gdyby przeœledzić œcieżki kariery zawodowej pracowników wydawnictw szkolnych, okaże się, że w ostatnim czasie œcišgnęła ona wiele osób z bogatym doœwiadczeniem z branż, w których stosowany jest agresywny marketing, chociażby farmaceutycznej. Zdaniem naszego rozmówcy oznacza to jedno. Sprzedaż produktu za wszelkš cenę, wszelkimi możliwymi œrodkami. – Od dwóch lat sytuacja wyglšda w ten sposób, że w lutym do szkół wchodzš marketingowcy i rozpoczyna się licytacja dotyczšca tego, z jakich ksišżek będš uczyły się dzieci od wrzeœnia. Jeœli wydawnictwo X za korzystanie z jego produktów oferuje cztery laptopy i wycieczkę, to wydawnictwo Y musi przebić tę ofertę – opowiada Tokarz. Umowy najczęœciej skonstruowane sš w następujšcy sposób: szkoła zobowišzuje się do tego, że przez trzy kolejne lata do nauki danego przedmiotu będzie używała jedynie podręczników wydawnictwa X, w zamian wydawnictwo sprzedaje szkole np. tablicę multimedialnš lub laptop o wartoœci ok. 5 tys. zł za cenę 1,23 zł brutto. Jeżeli szkoła nie wywišże się z umowy, będzie musiała zapłacić pełnš cenę produktu.

Jakoœć się nie liczy

To, że w walce o rynek podręczników nie liczy się jakoœć, ale iloœć, najlepiej œwiadczy wykonane przez kuratorium œlšskie badanie na grupie blisko 120 tys. uczniów w 2,5 tys. szkół. Prawie połowa z nich stwierdziła, że nie lubi korzystać z podręczników, bo sš nieciekawe bšdŸ napisane trudnym językiem. Z tych samych badań dowiadujemy się też, że aż 78 proc. uczniów co roku kupuje nowy podręcznik, najwięcej w szkołach podstawowych – 92 proc.; w gimnazjach – 88 proc.; w liceach ogólnokształcšcych – 65 proc., w technikach – 54 proc., w zasadniczych szkołach zawodowych – 45 proc. To oznacza, że rynek wtórny ksišżek szkolnych szczególnie na poziomie szkół podstawowych czy gimnazjów właœciwie nie istnieje. Pod koniec ubiegłego tygodnia resort edukacji zapowiedział, że we wrzeœniu ruszy globalna kontrola polskich szkół pod kštem tego, jak wybierane sš podręczniki oraz jak wyglšda szkolna polityka odnoœnie do rynku wtórnego. – Stworzyliœmy bardzo liberalny rynek wydawcom podręczników, a kiedy doprowadziło to do patologii, to Ministerstwo Edukacji przyglšda się i nie wie, co z tym zrobić – mówi Tokarz. Wiele państw rozwišzało ten problem, bioršc na siebie obowišzek wyposażenia uczniów w podręczniki. Tokarz wskazuje także przykład niemiecki, gdzie wydawca musi okreœlić cenę ksišżki, której nie może zmienić, np. wybierajšc inny kanał dystrybucji. – To daje przejrzyste zasady gry – podkreœla. Jego zdaniem  zmiany trzeba rozpoczšć od zamknięcia szkół dla wydawnictw.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL