Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Nieważne opinie psychologów

Opinia psychologów budziła wielkie wštpliwoœci m.in. w sprawie państwa Bajkowskich
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
W wyniku ministerialnego błędu tysišce osób zyskujš argument, by podważać wyroki sšdów rodzinnych
Jak ustaliła „Rz", Prokuratura Generalna uznała, że kluczowe w sprawach rodzinnych opinie psychologów sš nieważne. Sšd, rozstrzygajšc, któremu z rodziców powierzyć opiekę nad dziećmi albo czy jest podstawa do odebrania lub ograniczenia praw rodzicielskich, zwraca się zwykle o opinię do miejscowego rodzinnego oœrodka diagnostyczno-konsultacyjnego (RODK). Wskazania pracujšcych tam psychologów sš często decydujšce przy wydawaniu wyroku. Tak było w nagłoœnionej przez „Rz" sprawie państwa Bajkowskich z Krakowa, których trzech synów do dzisiaj przebywa w domu dziecka. Okazuje się, że taka praktyka jest nielegalna. „Brak jest podstaw prawnych do tego, by RODK (...) wydawały opinie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zwišzanych ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem w sprawach małoletnich, rozpatrywanych przez sšdy". Tak brzmi kluczowe zdanie w datowanej na 17 kwietnia opinii Biura Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej, do której dotarła „Rz".
Jaki jest powód wydania tej opinii? Zła legislacja... Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Rozporzšdzenie resortu z 2001 r., które dało RODK prawo do wydawania takich opinii, poszło za daleko. Delegacja do jego napisania jest bowiem zawarta w ustawie o nieletnich. A ta dotyczy wyłšcznie dzieci „zdemoralizowanych" lub kierowanych do poprawczaków. Nie może zatem regulować, jak ma to miejsce obecnie, działań RODK w zwykłych sprawach rodzinnych. Prokuratura zwracała na to uwagę ministerstwu. W podobnym tonie wypowiadał się w lutym tego roku rzecznik praw obywatelskich. Resort odpowiedział w marcu, że w Sejmie przygotowywany jest poselski projekt ustawy w tej sprawie, który opiniował. Czyli zgadza się, że obecny stan rzeczy jest wštpliwy.  Mimo to w piœmie do „Rz" przekonuje, że „rozporzšdzenia nie wykraczajš poza upoważnienie ustawowe, skoro organizacja i zakres działania RODK ma również z woli ustawodawcy uwzględniać obowišzki wynikajšce z diagnozowania i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji. Sięganie przez sšd rodzinny po opinię RODK spełnia w tym kontekœcie rolę prewencji w zakresie potencjalnej demoralizacji nieletnich". Nie zgadza się z tym Prokuratura Generalna. – Nie wykluczamy wystšpienia w tej sprawie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego – mówi „Rz" jej rzecznik Mateusz Martyniuk. Bez względu na to, jakie będzie orzeczenie TK, sprawa ta może wzruszyć dotychczasowe orzeczenia sšdów. Tysišce osób mogš podważać decyzje w ich sprawie. Zwłaszcza wtedy, gdy opinia RODK była przesšdzajšca. – Tak jest w wielu przypadkach – mówi nam mec. Barbara Sczaniecka zajmujšca się sprawami rodzinnymi. Jej zdaniem będzie można ubiegać się w takich przypadkach w sšdzie o stwierdzenie nieważnoœci orzeczeń. Podobnie uważa Janina Fabisiak, szefowa Forum Matek przeciw Dyskryminacji Ojców, organizacji walczšcej o prawa ojców w rodzinnych sšdach, która od ponad roku alarmuje w sprawie nielegalnoœci obecnej praktyki. – Wiele osób może i powinno starać się unieważniać postanowienia sšdów rodzinnych – mówi. Organizacja zgłasza też poważne zastrzeżenia do działalnoœci samych RODK. Jej zdaniem pracujšcy tam psychologowie nie powinni wydawać opinii, jeœli nie należš do samorzšdu zawodowego. Wštpliwoœci budzi też nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej psychologa. Takie zastrzeżenia pojawiły się w sprawie Bajkowskich. Dr Barbara Gujska z Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, równoczeœnie prezes Stowarzyszenia Stopmanipulacji, uważa, że w opinii RODK „występujš błędy merytoryczne i formalne", „jest robiona pod tezę, że lepiej dzieciom będzie w domu dziecka niż z rodzinš". Psychologowie z PTHP podkreœlajš, że „o sposobie rozwišzania problemu zdecydowały osobiste poglšdy opiniujšcych, dzieci zostały instrumentalnie potraktowane przez biegłych". Gujska wskazuje ponadto, że psychologowie sš często bezkarni, nawet gdy dopuszczajš się ujawniania  tajemnic swoich pacjentów. – Nie istnieje właœciwie żadna sankcja, która powodowałaby, że za złamanie zasad etycznych stosowana jest jakaœ forma kary – mówi.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL