Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

Tam, gdzie pomnik ma karp

Pomnik karpia w Rudzie Malenieckiej. Odsłonięto go w 2012 r.
materiały prasowe
Choć Œwiętokrzyskie nie kojarzy z rybołówstwem, to rybacy i gospodarstwa rybackie działajš na tych terenach od bardzo dawna. Teraz z unijnym wsparciem.

Do 150 tys. zł unijnego dofinansowania mogš otrzymać rybacy z kilkunastu gmin objętych zasięgiem Œwiętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania (ŒRLGD). To pienišdze z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020".

– O dofinansowanie mogš starać się zarówno osoby fizyczne, jak i właœciciele firm z gmin Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa, Secemin, Moskorzew, Radków, Oksa, Małogoszcz, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Jędrzejów, Sobków, Sędziszów, Wodzisław i Imielno – wylicza Sylwia Szałach z biura ŒRLGD.

Na co można przeznaczyć pienišdze z dotacji? Na „punkty przetwórstwa lub bezpoœredniej sprzedaży ryb. Ale tak, by rosła wartoœć produktów, tworzone były miejsca pracy, propagowane innowacje w dostawach produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury".

Œwiętokrzyska grupa podaje, że skupia 31 gospodarstw rybackich w 18 gminach. Stawy zajmujš tam łšcznie blisko 1392 ha. Rocznie gospodarstwa grupy produkujš ponad 704 tony ryb. Sš to przede wszystkim karpie, a także pstršgi, szczupaki, tołpygi, amury. Rynek zbytu to okoliczni mieszkańcy oraz odbiorcy hurtowi ze Œlšska, Krakowa i Kielc.

– Przeważajš u nas stawy karpiowe i ryb karpiowatych. Największe stawy sš w Rudzie Malenieckiej – mówi Sylwia Szałach. Dzięki m.in. unijnym pienišdzom powstało wiele nowych stawów. Cišgnš się one kilometrami choćby przy wjeŸdzie do Rudy Malenieckiej. W tej też gminie w 2007 r. oddana została do użytku nowoczesna wylęgarnia narybku.

A wszystko zaczęło się jakieœ tysišc lat temu od mnichów z zakonu cystersów. Uważa się, że to oni pierwsi wprowadzili hodowlę ryb w stawach na terenie Polski. Tak było i na obszarze dzisiejszych gmin stanowišcych ŒRLGD.

Można tu wyodrębnić dwa skupiska hodowli ryb: obszar Fałkowa, Rudy Malenieckiej i Radkowa oraz obszar Nagłowic i Oksy. W północnej częœci gospodarkę rybackš rozwinšł Felicjan Jankowski, działacz gospodarczy przełomu XIX i XX w. W 1900 r. kupił on dobra Rudy Malenieckiej i zainwestował w hodowlę ryb. Ogłosił konkurs na utworzenie placówki ichtiologicznej. Ogłoszeniem tym zainteresował się Franciszek Staff, znany w Europie biolog, wykładowca biologii i hodowli ryb na Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 1912 r. panowie podpisali porozumienie i ogłosili utworzenie Stacji Doœwiadczalnej Rybackiej w Rudzie Malenieckiej – pierwszej tego typu placówki naukowej na ziemiach polskich. To tutaj wyhodowano odmianę „karpia królewskiego", wpisanš w 2009 r. na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.

Nic więc dziwnego, że właœnie w Rudzie Malenieckiej w 2012 r. odsłonięto pomnik...karpia królewskiego. Na terenie gospodarstwa przygotowano œcieżkę edukacyjnš wokół stawów. Z unijnym dofinansowaniem i przy wsparciu miejscowych hodowców ryb renowację przeszedł budynek, w którym 102 lata temu powstała Stacja Doœwiadczalna Rybacka, przeszedł renowację. We wnętrzach urzšdzono sale wystaw. Jeden z pokoi wyglšda tak, jakby dawny właœciciel opuœcił go tylko na chwilę. Nie trudno więc się domyœlić, co widnieje w herbie gminy Ruda Maleniecka.

Drugim obszarem chowu i hodowli ryb jest obszar Nagłowice-Oksa. Pierwsze zapisy mówišce o chowie ryb w stawach na tych terenach pochodzš z XII i XIII w. W krótkim czasie hodowla ryb stała się popularna wœród osób œwieckich.

Pisał o tym Mikołaj Rej z Nagłowic – miejscowoœci położonej na terenach dzisiejszej ŒRLGD. W jego czasach ogromnš rolę przypisywano obecnoœci stawów, tak ze względów ekonomicznych, jak i przyrodniczych. Takie podejœcie towarzyszy œwiętokrzyskim rybakom do dziœ.   —it

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL