Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podlasie

Granica z Białorusiš z lepszš kontrolš

Przejœcie graniczne w KuŸnicy Białostockiej będzie rozbudowane.
Straż Graniczna
Ponad 60 mln zł będzie kosztować rozbudowa przejœć granicznych z Białorusiš w KuŸnicy i Siemianówce. Pienišdze pochodzš z UE i budżetu państwa. Przejœcia zostanš też wyposażone w nowy sprzęt.

Przejœcie kolejowe w Siemianówce będzie rozbudowane w trybie pozakonkursowym, jako duża inwestycja przewidziana do dofinansowania z programu Polska-Białoruœ-Ukraina 2014–2020. Inwestycja ma kosztować 5,9 mln euro. – Aktualnie wojewoda oczekuje na podpisanie umowy grantowej – mówi Anna IdŸkowska, rzecznik wojewody podlaskiego. Prace będš obejmować monitoring wzdłuż torów kolejowych do granicy państwa, kładkę kontrolnš zlokalizowanš nad torami, wagę kolejowš, wiatę nad rampš przeładunkowš, nowš drogę dojazdowš, lšdowisko dla helikopterów, budynek administracyjny oraz budynek usługowy.

– Realizacja tej inwestycji usprawni obsługę przejœcia granicznego, zwiększy bezpieczeństwo odpraw – tłumaczy Anna Idzikowska. Przejœcie w Siemianówce działa od czterech lat. W 2013 roku odprawiono tam blisko 1,2 tys. pocišgów (31,8 tys. wagonów), a od poczštku stycznia do końca paŸdziernika 2017 r. – 2 tys. pocišgów (42,2 tys. wagonów).

Inwestycje zaplanowano też na przejœciu z Białorusiš w KuŸnicy Białostockiej. W ramach œrodków z programu Polska-Białoruœ-Ukraina ma zostać wykonana przebudowa wjazdu i wyjazdu na granicy z Republikš Białorusi, zgodnie z uzgodnionš koncepcjš czterech pasów ruchu w każdym kierunku, w tym dwóch dla pojazdów ciężarowych. Inwestycja ma kosztować 1,8 mln euro. Dodatkowo zostanš przebudowane pawilony odpraw kontroli celno-paszportowej, powstanš też nowe, pojawiš się również wagi samochodowe – ta częœć projektu ma kosztować 2,1 mln euro. Inwestycja ma zostać zrealizowana w cišgu dwóch lat.

– Te inwestycje realizowane będš w partnerstwie ze stronš białoruskš, tj. Państwowym Komitetem Ceł Republiki Białoruœ w Mińsku. Aktualnie jesteœmy na etapie kontraktowania – mówi rzecznik wojewody. Poza tym w ramach œrodków pozyskanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014–2020 w tym roku na przejœciu drogowym zostanš wykonane blokady zapobiegajšce ucieczce z terenu. Wartoœć tego projektu to ponad 3 mln zł. Kolejowe przejœcie graniczne w tym miejscu wzbogaci się także o skaner do przeœwietlania wagonów. Jego wartoœć oszacowano na 21,7 mln zł.

Blokady zapobiegajšce ucieczce z terenu międzynarodowego drogowego przejœcia granicznego zostanš też zamontowane na przejœciu Bobrowniki-Bierestowica. Inwestycja warta jest ponad 3 mln zł. Œrodki pochodzš z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – Umowa grantowa została podpisana i realizacja projektu nastšpi w 2018 roku – zapewnia Anna Idzikowska.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL