Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Drogi do rozwoju

Chcemy być zielonš krainš nowoczesnych technologii i zrobiliœmy już w tym kierunku pierwszy krok – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Rz: Czy region lubuski ma jakieœ problemy transportowe?

Elżbieta Anna Polak: Już dawno w strategii rozwoju województwa zapisaliœmy dostępnoœć transportowš i komunikacyjnš jako jeden z głównych celów strategicznych i konsekwentnie to realizujemy. Dziœ jesteœmy regionem doskonale skomunikowanym z północy na południe i ze wschodu na zachód. Można powiedzieć, że najlepiej w Polsce. Dzięki inwestycjom krajowym mamy dwie osie transportowe: autostradę A2 i trasę ekspresowš S3, a jako samorzšd województwa łšczymy je z sieciš dróg wojewódzkich, czyli bezpoœrednio z mieszkańcami. Efekty widać dookoła, a także w budżecie regionu. Od kilku lat to nie drogi, ale zabezpieczenie przeciwpowodziowe osišga najwyższy wskaŸnik wydatków inwestycyjnych, majštkowych w budżecie samorzšdu województwa. To oznacza, że największe problemy komunikacyjne zostały rozwišzane, a teraz załatwiamy kolejne. Oczywiœcie, odrębnš sprawš pozostaje bieżšce utrzymanie dróg wojewódzkich, ale tutaj sytuacja nie odbiega od reszty kraju. Jak się ma infrastrukturę, to trzeba ponosić koszty jej utrzymania. To normalne.

Lubuskie to region poprzecinany rzekami, stšd inwestycje przeciwpowodziowe. Ale chyba dlatego do niedawna słabym punktem sieci komunikacyjnej były przeprawy mostowe?

Po ponad 20 latach planowania i kilkuletniej batalii z pseudoekologami przystępujemy do budowy mostu na Odrze w miejscowoœci Milsko. To historyczna chwila: ten most będzie kosztował prawie 100 mln zł i czekajš na niego wszyscy, którzy podróżujš z południowej częœci regionu na wschód, w kierunku Poznania. Natomiast na północy regionu, w Planie Budowy Dróg Krajowych, znajduje się przeprawa mostowa w Kostrzynie nad Odrš. Budowany jest też nowy most w Cigacicach w cišgu trasy ekspresowej S3, a stara konstrukcja mostu w tym miejscu zostanie rozebrana. Jeœli uzyskamy ekspertyzę technicznš dopuszczajšcš tę konstrukcję do wtórnego wykorzystania, to w grę wchodzi montaż dodatkowej przeprawy mostowej w innym miejscu.

Wspomniała pani o inwestycjach przeciwpowodziowych. Co to za przedsięwzięcia?

Po negocjacjach rozpoczęliœmy inwestycję w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Słubic, obejmujšcš budowę i modernizację wałów za 113 mln zł. Finansowanie tego przedsięwzięcia odbywa się poza budżetem województwa, głównie z funduszy Banku Œwiatowego. Ale zarzšd województwa przygotował własny regionalny program ochrony przeciwpowodziowej, którego wartoœć sięga 100 mln zł. W regionie lubuskim wcišż mamy w pamięci dramatyczne powodzie z roku 1997 i póŸniejsze, dlatego takimi inwestycjami zatrzymamy wielkš wodę, która być może kiedyœ nadejdzie. Cieszę się, że lubuski poseł Jerzy Materna jako wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi œródlšdowej patronuje programowi zagospodarowania polskich rzek, dzięki czemu lubuskie rzeki w końcu zostanš potraktowane priorytetowo.

Czy inwestycje drogowe, patrzšc długofalowo, sš kluczowe dla gospodarki regionu? Czy może widzi pani inne priorytety?

Drogi i mosty sš ważne, ale najważniejsze sš detale. Takie jak np. zjazdy z autostrady. Przecież można wybudować trasę, którš przemieszczajš się kierowcy, oglšdajšc region z okien samochodów. Ale trzeba starać się ich zatrzymać, skłonić do tego, by zjechali z autostrady, zatrzymali się na naszych winnicach, spróbowali lokalnych produktów, odwiedzili szlaki turystyczne, parki narodowe i festiwale, które organizujemy z myœlš o przyjezdnych. To dlatego byliœmy czujni i wywalczyliœmy na terenie Lubuskiego pięć zjazdów z autostrady A2, nazwanš Autostradš Wolnoœci. Zabiegamy jeszcze o budowę kolejnego w okolicy Łagowa, perły turystycznej ziemi lubuskiej. Można więc nie tylko wygodnie przejechać przez region, ale także się tutaj zatrzymać. Wracajšc do pytania, oczywiœcie widzę inne priorytety rozwojowe, choćby te dotyczšce najnowszych technologii. Chcemy być zielonš krainš nowoczesnych technologii i zrobiliœmy już w tym kierunku pierwszy krok. Trzy lata temu wraz z firmš Orange wybudowaliœmy szkieletowš sieć œwiatłowodowš umożliwiajšcš dostęp do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców 326 miejscowoœci i wsi regionu. Dzisiaj ta sama firma realizuje projekty budowy „ostatniej mili" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Będš włšczane powiaty gorzowski, kroœnieński, sulęciński i międzyrzecki oraz miasto Zielona Góra. Eliminujemy obszary tzw. wykluczenia cyfrowego. To zaprocentuje w przyszłoœci, bo bez internetu nie da się prowadzić działalnoœci gospodarczej, nawet najprostszej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL