Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Olsztyn, Elblšg, Kurzętnik - najepsze samorzšdy z warmińsko-mazurskiego wg. Rankingu Samorzšdów

www.123rf.com
Olsztyn, Elblšg, Kurzętnik – to tegoroczni warmińsko-mazurscy laureaci prestiżowego zestawienia przygotowywanego przez „Rzeczpospolitš".

Ranking Samorzšdów to zestawienie tych miast i gmin, które radzš sobie najlepiej pod względem zarzšdzania swoim finansami oraz rozwojem w zakresie wspierania lokalnej społecznoœci i przedsiębiorczoœci.

W tegorocznej edycji rankingu wzięło udział ponad 200 samorzšdów, z czego trzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn w kategorii miast na prawach powiatu zajšł 18. pozycję, a Elblšg – 43. Z kolei Kurzętnik uplasował się na 23. miejscu wœród gmin wiejskich.

Stolica regionu w naszym zestawieniu całkiem nieŸle wypadała we wszystkich kategoriach, a szczególnie dobrze we wskaŸnikach dotyczšcych współpracy z organizacjami pozarzšdowymi, cyfryzacji administracji i szkół oraz infrastruktury społecznej.

Przykładowo, na zadania realizowane przez organizacje non-profit miasto przeznaczyło w 2016 r. aż 2,55 proc. swojego budżetu, a w konkursach startowała rekordowa liczba tych organizacji – ponad 400.

Wszystkie olsztyńskie szkoły majš dostęp do szerokopasmowego internetu, a na 100 uczniów przypada œrednio 12 komputerów. Także miejski urzšd jest w pełni zinformatyzowany, a mieszkańcy mogš korzystać ze 153 e-usług. Prezydent miasta Piotr Grzymowicz podkreœla, że jego priorytetem jest właœnie dbałoœć o potrzeby mieszkańców.

Z kolei Elblšg w naszym zestawieniu wyróżnia się dobry wskaŸnikami finansowymi. Tylko w 2016 r. udało się zwiększyć dochody miasta o 10 proc., a wypracowana nadwyżka operacyjna wzrosła do 9 proc. dochodów z 3,9 proc. rok wczeœniej.

Prezydent Elblšga Witold Wróblewski podkreœla, że poprawa stanu finansów miasta wymagała sporo wysiłku, ale jednoczeœnie inwestycje udało się utrzymać na stosunkowo wysokim poziomie.

Wœród najważniejszych przedsięwzięć prezydent wymienia budowę wiaduktu łšczšcego dzielnicę Zatorze z centrum, wybudowanie toru wrotkarsko-łyżwiarskiego, kompleksowš modernizację szpitala miejskiego, budowę torowiska i zakup trzech nowych tramwajów, modernizację Muzeum Archeologiczno-Historycznego, utworzenie Elblšskiego Centrum Edukacji Zawodowej.

Gmina Kurzętnik wyróżnia się w zestawieniu działaniami na rzecz rozwoju lokalnej społecznoœci, a władze majš na to ciekawe pomysły. Dobrym przykładem jest program wsparcia budownictwa mieszkaniowego o wiele mówišcym tytule „Dobrze wykorzystaj 500+ – działki za pół ceny".

W szkołach wprowadzane sš zajęcia z robotyki, programowania czy gry w szachy.

– Jako pierwsza gmina w Polsce zakupiliœmy 100 urzšdzeń wraz z abonamentem służšcych do domowej profilaktyki raka piersi. Po 33 latach w Kurzętniku reaktywowano wycišg narciarski. Kurza Góra to największy oœrodek narciarski w północnej Polsce. W sezonie zimowym odwiedza nas ok. 5 tys. turystów dziennie – podkreœla Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.

Opinie

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

Koncentrujemy się na dwóch niezwykle istotnych aspektach funkcjonowania lokalnych społecznoœci. Bezwzględnie tym najważniejszym jest podnoszenie jakoœci życia mieszkańców. To wišże się oczywiœcie z drugim – poprawš jakoœci przestrzeni miejskiej. W ostatnich latach zagospodarowaliœmy brzegi największego akwenu, jeziora Ukiel, wybudowaliœmy park Centralny oraz zrewitalizowaliœmy szereg olsztyńskich parków. Inwestujemy też w transport publiczny. Nowoczesne rozwišzania poprawiajš komfort podróżujšcych, bezpieczeństwo, sš też przyjazne œrodowisku. Przed nami kolejne wyzwania. To m.in. rozwój transportu zbiorowego, w tym budowa nowej nitki tramwajowej, budowa obwodnicy i połšczeń z niš itp. Nie mam wštpliwoœci, że takie działania poprawiajš jakoœć życia w naszym mieœcie. Jest to już zauważalne, a jeszcze mocniej zaprocentuje w dalszej perspektywie.

Witold Wróblewski, prezydent Elblšga

Priorytetem mojej prezydentury było zahamowanie zadłużenia miasta i ustabilizowanie sytuacji finansowej oraz maksymalne wykorzystanie szansy na rozwój, jakš dajš zewnętrze Ÿródła finansowania. Po trzech latach z zadowoleniem mogę stwierdzić, że oba te zadania udało się zrealizować. W trzy lata zmniejszyliœmy zadłużenie Elblšga o 56 mln zł, z 75 proc. do 51 proc. Mimo oddłużenia i koniecznych oszczędnoœci praktycznie we wszystkich dziedzinach życia prowadzimy wielomilionowe inwestycje, służšce elblšżanom. Z funduszy Unii Europejskiej i rzšdowych pozyskaliœmy już ponad 210 mln zł, a kolejne projekty sš w trakcie ocen lub w przygotowywaniu. Uzyskany tytuł laureata w Rankingu Samorzšdów 2017 to kolejny dowód na to, że obrany kierunek rozwoju Elblšga jest właœciwy.

Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik

Gmina Kurzętnik jest jednš z najdynamiczniej rozwijajšcych się gmin na Warmii i Mazurach. Podejmujemy działania sprzyjajšce rozwojowi działalnoœci gospodarczej, przycišgamy inwestorów i wsłuchujemy się w ich oczekiwania wobec lokalnego samorzšdu. Posiadamy dobrze przygotowane grunty pod inwestycje, przedsiębiorcy korzystajš z pakietu ulg i preferencji podatkowych. W celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ochrony œrodowiska utworzyliœmy Kurzętnicki Klaster Energii, który umożliwi stworzenie sieci współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Równolegle ze wsparciem przedsiębiorców inwestujemy w politykę mieszkaniowš, edukację i poprawę jakoœci kształcenia czy usług zdrowotnych. W dobie niżu demograficznego musimy szukać rozwišzań, które zachęcš ludzi napływowych do zamieszkania na terenie naszej gminy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL