Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Projekty, które zbliżajš sšsiadów

Dzięki unijnym pienišdzom odnowione zostanš m.in. znaki informacyjne o obiektach turystycznych na szlakach.
Fotolia
Polscy i słowaccy partnerzy stworzš nowe szlaki rekreacyjne, rowerowe oraz zorganizujš warsztaty artystyczne.

Podpisano osiem polsko-słowackich umów na realizację transgranicznych  mikroprojektów finansowanych z programu Polska–Słowacja 2014–2020. – To sš bardzo ciekawe i atrakcyjne z punktu widzenia promocji turystyki projekty – uważa Anna Brzechowska-Rębisz, dyrektor biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach pierwszego naboru mikroprojektów uruchomionego w połowie ubiegłego roku złożonych zostało 91 wniosków na kwotę prawie 6 mln euro. Ostatecznie do realizacji wybrano 47 wniosków wartych niemal 3 mln euro.

Częœć realizowanych mikroprojektów dotyczy rozwoju turystyki na pograniczu poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. – Tematyka planowanych mikroprojektów jest mocno zróżnicowana i zakłada m.in. budowę lub modernizację szlaków rekreacyjnych i infrastruktury turystycznej, tworzenie nowych i sieciowanie istniejšcych produktów turystycznych, działania promujšce region z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, targi, wydarzenia kulturalne i sportowe, a także działania edukacyjne, których celem jest poprawa jakoœci kształcenia zawodowego na pograniczu – wylicza Józef Jodłowski, prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Rower i ikony

Wœród podpisanych pod koniec maja oœmiu umów jest m.in. mikroprojekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego", który będš realizować samorzšdy obu tych miast. W jego ramach zmodernizowany zostanie szlak rowerowy o długoœci ponad 150 km. Biegnie on po obu stronach granicy. Poza tym uzupełnione zostanš znaki, tablice kierunkowe oraz informacyjne o obiektach turystycznych na szlaku. Ma też zostać zorganizowany jarmark promujšcy dziedzictwo kulturowe Polski i Słowacji oraz wydana mapa uwzględniajšca szlak.

– To wyróżniajšcy się projekt. Z pewnoœciš wpłynie pozytywnie nie tylko na wizerunek województwa, ale i bezpoœrednio na wzmożenie ruchu turystycznego, a bioršc pod uwagę, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się obecnie turystyka rowerowa, co możemy obserwować po liczbie zapytań w punktach informacji turystycznej i zainteresowaniu chociażby Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo, możemy być pewni, że kolejny atrakcyjny szlak rowerowy stanie się hitem turystycznym – uważa dyr. Brzechowska-Rębisz

Wokół tańca

Inny mikroprojekt realizuje rzeszowski Młodzieżowy Dom Kultury oraz Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Toplou. Ma on wartoœć blisko 100 tys. euro, z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie unijne.– Mikroprojekt zakłada realizację transgranicznych działań zacieœniajšcych współpracę pomiędzy przygranicznymi rejonami Słowacji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z jego podobieństwami i różnicami – mówi Bogusław Tomczak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. Dodaje, że dzięki dotacjom zorganizowane zostanš w Polsce tygodniowe warsztaty artystyczne dla 20-osobowej grupy młodzieży słowackiej, która wspólnie z 20-osobowš grupš młodzieży polskiej będzie pracowała nad układem choreograficznym tańców rzeszowskich. PóŸniej ta sama młodzież weŸmie udział w tygodniowych warsztatach zorganizowanych na Słowacji. – Młodzi ludzie z Polski i Słowacji będš się uczyli tańców regionu Zemplina, a efektem warsztatów będzie wspólny program złożony z tańców polskich i słowackich. Oba zespoły folklorystyczne włšczš tańce sšsiadów do swojego stałego repertuaru – tłumaczy dyr. Tomczak.

Zdradza, że publicznoœć słowacka będzie miała możliwoœć obejrzenia wspólnego programu w trakcie koncertu prezentowanego we Vranovie nad Toplou w czasie Festiwalu „Hornozemplinské slávnosti 2017" 26–27 sierpnia. Z kolei w Polsce wspólny koncert tańców ludowych Rzeszowszczyzny i Zemplina zostanie zaprezentowany 22 listopada dla 660 widzów w sali Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego.

Poza tym na potrzeby dalszej współpracy różnych podmiotów i osób w Polsce oraz na Słowacji stworzony zostanie elektroniczny katalog zespołów artystycznych kultywujšcych tradycje w województwie podkarpackim oraz w kraju preszowskim. – Będzie on dostępny w internecie i będzie miał charakter otwarty. Pozwoli na uzupełnianie go w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu danymi zespołów i artystów chętnych do wspólnych działań – dodaje dyr. Bogusław Tomczak.

W sumie Młodzieżowy Dom Kultury wraz ze słowackim partnerem we Vranovie nad Toplou od 2010 do I połowy 2017 roku zrealizował ponad 130 wspólnych działań, takich jak koncerty, festiwale, warsztaty, konkursy wokalne i plastyczne, wystawy plastyczne i fotograficzne, konferencje. – Z uwagi na charakter i częstotliwoœć współpracy pomiędzy Vranovem nad Toplou a Rzeszowem na jednym z rond przy głównej ulicy Vranova ustawiono herb Rzeszowa jako ważnego partnera – podkreœla dyr. Bogusław Tomczak.

Tradycyjne trunki

Wœród wybranych projektów znalazła się też propozycja Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pod nazwš „Szlak historycznych receptur". – Połšczy on niewielkie, regionalne browary, winnice oraz miejsca, w których wytwarzane sš nalewki i inne tego typu produkty tradycyjne. Przy promocji regionalnych wyrobów nacisk położony zostanie na aspekt tradycji – większoœć napojów uwzględnionych na trasie szlaku jest wytwarzana w oparciu o dawne receptury – mówi dyr. Brzechowska-Rębisz.

Podkreœla, że PROT liczy na to, że już niebawem, po realizacji projektu, podkarpacka oferta turystyczna będzie kojarzona m.in. z produktami powstajšcymi na bazie tradycyjnych receptur i właœnie dla nich wielu nowych turystów pojawi się w województwie.

Większoœć z 47 wybranych do dofinansowania propozycji zwišzana jest z ochronš i rozwojem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

– Wybrane projekty dotyczš m.in. obiektów UNESCO zlokalizowanych w Karpatach, enoturystyki, folkloru czy rzemiosła – tłumaczy dyr. Brzechowska-Rębisz.

Także prezes Jodłowski zapewnia, że jest przekonany, iż wszystkie te inicjatyw pozytywnie wpłynš na zacieœnienie polsko-słowackiej współpracy, wzmocnienie atrakcyjnoœci turystycznej regionu, a także będš doskonałš okazjš do szerokiej, międzynarodowej promocji regionu, która będzie służyć społecznoœci lokalnej zamieszkujšcej pogranicze.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL