Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Orły w pozyskiwaniu inwestorów

Za umiejscowieniem działalnoœci w gminie Orły przemawiajš: bliskoœć autostrady A4 i lotniska w Jasionce, a także pomoc w załatwianiu formalnoœci
materiały prasowe
Po trzech latach działania w specjalnej strefie ekonomicznej w gminie Orły z 39 hektarów wolnych pozostało tylko 10. Władze rozglšdajš się za nowymi terenami.

Gmina Orły liczy ok. 9 tys. mieszkańców i jest gminš typowo rolniczš – grunty orne stanowiš tu 72,8 proc. powierzchni. Sady zajmujš 3,1 proc., a użytki zielone 11,2 proc. Zaledwie 2,6 proc. powierzchni stanowiš lasy i grunty leœne.

– Strefa to pomysł mojego poprzednika. My znaleŸliœmy sposób, dzięki któremu jš uzbroiliœmy i wykonaliœmy dojazd – mówi wójt Bogusław Słabicki, który piastuje to stanowisko od 2010 r.

Teren włšczony jest do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. W 2014 r. został w pełni uzbrojony i przygotowany do użytku. Posiada drogę dojazdowš do strefy oraz drogę wewnętrznš, sieć wodocišgowš umożliwiajšcš zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych działek, kanalizację sanitarnš i deszczowš, sieć gazowš œredniego ciœnienia, elektrycznš i œwiatłowodowš.

W cišgu trzech lat wójt podpisał osiem umów z inwestorami. Ostatniš – 3 stycznia br. – Pięciu jest już właœcicielami gruntów, w dwóch przypadkach ogłoszono przetargi na sprzedaż, a w jednym została właœnie zawarta umowa przedwstępna – precyzuje Bogusław Słabicki.

Jeden inwestor – Wipasz, specjalizujšcy się w produkcji pasz dla drobiu, trzody i bydła oraz œwieżego mięsa z kurczaka – działa od czerwca 2017 r. Kolejne dwie budowy sš w trakcie i zakończš się jeszcze w tym roku.

Tylko jedna firma pochodzi z tych okolic. Wszystkie pozostałe to inwestorzy zewnętrzni: z Warszawy, Rzeszowa, Œlšska oraz Ukrainy. Takiego bilansu zazdroszczš Orłom inne podkarpackie samorzšdy, które majš u siebie strefę ekonomicznš, ale inwestorów tam jak na lekarstwo.

Co ich przycišga do Orłów? Z pewnoœciš bliskoœć autostrady A4, od której strefę dzieli zaledwie 2 km. Do lotniska w Jasionce jest 80 km. Strefa zlokalizowana jest w Zadšbrowiu, tworzš jš działki typu green field o łšcznej powierzchni 39,22 ha klasy PS IV, które nie podlegajš wyłšczeniu z produkcji rolnej.

– Jak się ostatnio dowiedziałem, naszym atutem jest przychylnoœć osób, które zarzšdzajš tš strefš, w załatwianiu formalnoœci, które sš bardzo trudne do przejœcia – nie ukrywa satysfakcji wójt. – Wiele instytucji, które się napotyka po drodze, to sš jakiegoœ rodzaju stopnie: czasami wysokie, czasami niskie. Niemniej, jeœli pojawia się inwestor z zewnštrz i pomaga mu się – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – w dotarciu do urzędów, by jego formalnoœci zostały sprawnie załatwione, to taka przychylnoœć mu się podoba. My się staramy, na ile to tylko możliwe, maksymalnie skracać czas przebrnięcia przez formalnoœci – wyjaœnia.

W słowach wójta na pewno jest dużo racji – tylko jeden inwestor został wyszukany przez władze gminy. Pozostali zgłosili się sami dzięki rekomendacji innych. Przycišgać ma też niezbyt wygórowana cena.

Lokalna społecznoœć jeszcze nie odczuła korzyœci płynšcych ze strefy. To powinno się zmienić z czasem, gdy kolejne firmy będš się otwierać i zatrudniać pracowników. – Najbardziej by mnie cieszyło, gdyby duża grupa ludzi znalazła zatrudnienie, ale na to musimy jeszcze chwilę poczekać. Jeden z zakładów zapowiada przyjęcie 80 osób. Liczymy na to – nie kryje Słabicki.

Za to sama gmina już widzi pewne plusy. – Najpierw musieliœmy wydać bardzo duże pienišdze, żeby uzbroić ten teren, bo trzeba było 5 milionów wkładu własnego. Ale dzięki sprzedaży mienia w strefie poprawiły się nam wskaŸniki budżetowe – mówi wójt. – To ważne, bo nasze możliwoœci kredytowe czy inwestycyjne mocno się poprawiły. Dzięki temu skok do przodu jest widoczny – dodaje. Do momentu jednak, dopóki strefa w pełni nie zafunkcjonuje, mocnego przyœpieszenia gmina nie odczuje.

Na otwarciu nowych zakładów zyska nie tylko gmina Orły, ale też okoliczne samorzšdy. Co oczywiste, zatrudnienie znajdš tam bezrobotni także z pobliskich gmin. Jeœli zarobki będš dobre, to więcej pieniędzy zostanie w sklepach. Korzyœci ze współpracy odczujš też rolnicy.

Skutecznoœć w pozyskiwaniu inwestorów to niejedyny powód do dumy władz Orłów. W 2015 r. w rankingu samorzšdów przygotowanym przez „Rzeczpospolitš" gmina zajęła trzecie miejsce w Polsce wœród gmin wiejskich najlepiej wykorzystujšcych fundusze unijne. Zestawienie oparte było na wysokoœci dotacji unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wolne miejsca w kompleksie Zadšbrowie powoli się kończš. Ze wspomnianych 39 hektarów prawie 30 jest już zajętych. Wójt już myœli o poszerzeniu strefy. – Szukamy możliwoœci powiększenia tego terenu – wyznaje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL