Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Kraina drewnianych zabytków

Marek Kozubal
Fotorzepa / Kompala Waldemar
Na stan zabytków w regionie nie można patrzeć tylko z perspektywy sztandarowych obiektów odwiedzanych przez dziesištki tysięcy turystów. Poza takimi perłami jak zespół pałacowo-parkowy w Łańcucie, Przemyœl czy choćby historyczne obiekty przemysłowe w Bóbrce, warto spojrzeć całoœciowo na stan zabytków w regionie.

Najnowszy „Raport o stanie zabytków nieruchomych w Polsce", wydany właœnie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, pokazuje rzeczywisty stan obiektów, które przycišgajš rzesze turystów.

Jak na tym tle wypada Podkarpacie? NieŸle. Jeżeli spojrzymy na stan zabytków, plasuje się w œredniej krajowej.

Na Podkarpaciu wpisanych jest do rejestru zabytków nieruchomych 4210 obiektów. To plasuje ten region w œrodku polskiej stawki – więcej zabytków jest np. na Dolnym Œlšsku, Mazowszu czy w Wielkopolsce. Ale na Podkarpaciu jest zdecydowanie więcej takich obiektów niż np. na Podlasiu czy w wojewódzkie œwiętokrzyskim.

Jednoczeœnie wpisanych jest do rejestru zabytków 478 zabytków archeologicznych, w tym 73 uznane za szczególnie cenne. Do wyjštkowych można zaliczyć cmentarzysko przy koœciele w Haczowie.

Z raportu wynika, że na 1000 km kw. na Podkarpaciu przypada 267 zabytków. Największe ich zagęszczenie jest na Dolnym Œlšsku – 423. Z kolei na tysišc mieszkańców przypada 2,2 zabytku.

Najwięcej w tym regionie jest zabytków z XIX w. (1674). Najczęœciej sš to obiekty należšce do koœciołów i zwišzków wyznaniowych (1316) oraz osób prywatnych (876). Bioršc pod uwagę pierwotne funkcje tych obiektów, najczęœciej sš to obiekty mieszkalne (1323), ale też sakralne (962), cmentarze (358), obiekty folwarczne (276). Z raportu wynika, że najczęœciej sš to obiekty murowane, ceglane – 2612.

Raport wskazuje, że na Podkarpaciu sš też 594 obiekty drewniane; to stosunkowo dużo. Głównie sš to koœcioły i cerkwie. Pod tym względem region jest na trzecim miejscu w Polsce – drugie miejsce zajmuje Wielkopolska (640 obiektów drewnianych). Najwięcej takich obiektów jest w Małopolsce – 1059 (to m.in. drewniane zabytki znajdujšce się w górach).

Na Podkarpaciu zlokalizowanych jest też 44 zabytków obszarowych – obejmujš one głównie układy urbanistyczne i zespoły zabudowy, m.in. w Przemyœlu.

Niezwykle ciekawe sš prezentowane w raporcie dane dotyczšce zabytków, które utraciliœmy w ostatnim czasie. W latach 2005–2016 z listy zabytków na Podkarpaciu skreœlono 48 obiektów. Powodem była znaczna degradacja, pożar. Raport wskazuje, że w najlepszym stanie sš obiekty użytecznoœci publicznej, cmentarze, budynki sakralne, mieszkalne. W najgorszym zaœ gospodarcze i folwarczne. W najsłabszym stanie sš obiekty XIX-wieczne, a także prywatne.

W sumie, na co wskazujš autorzy raportu – wybitni naukowcy, obiektów szczególnie zagrożonych jest 149, czyli 3,54 proc. wszystkich. Najczęœciej sš to rezydencje (32), zamki (3), obiekty folwarczne (34). Z badań wynika, że już nie istnieje 96 obiektów niegdyœ zabytkowych, m.in. 12 sakralnych, 18 folwarcznych, 30 mieszkalnych. Do muzeów przeniesiono 23 obiekty.

Z danych raportu wynika, że w latach 2008–2016 minister kultury przeznaczył na ochronę zabytków nieruchomych 32,6 mln zł dotacji (5,2 proc. w skali całego kraju w tym okresie). Wszystkie instytucje zajmujšce się ochronš zabytków dały zaœ na ten cel w 2016 r. na Podkarpaciu 11,6 mln zł. Najwięcej wojewódzki konserwator zabytków (6 mln zł). Ale trzeba też wzišć pod uwagę, że w latach 2007–2013 z programów unijnych przeznaczono na podkarpackie zabytki ponad 124 mln zł.

Na ochronie zabytków nie można oszczędzać, jeżeli chcemy, aby region odwiedzało coraz więcej turystów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL