Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Artyści z galerii BWA Dizajn we Wrocławiu włšczyli się w wojnę ze smogiem

W walkę o czyste powietrze angażujš się nawet artyœci.
materiały
Smog tak dalece ingeruje w nasze życie, że galeria BWA Dizajn we Wrocławiu poœwięciła mu projekt otwierajšcy ten rok.

Najważniejszym celem „Noworocznych postanowień 2018. Smog" jest pokazanie, że projektanci nie zajmujš się jedynie ekskluzywnš sztukš, ale mogš też włšczyć się twórczo w codzienne życie miasta – także pomagajšc dostrzec problem smogu jego mieszkańcom.

– Jak informujš dane, we Wrocławiu rocznie wypalamy tysišc papierosów, oddychajšc powietrzem, które tu jest – przypomina Iwona Kałuża z galerii BWA Dizajn. – Dla porównania statystyczny mieszkaniec Londynu „wypala" ich 25. Smog jest poważnym problemem, a edukacji na ten temat cišgle jest za mało. Dlatego sšdzimy, że nasz projekt okaże się przede wszystkim pożyteczny.

Zrób zdjęcie smogu

Jednym z jego elementów będš warsztaty reporterskie „Fakt niezbędny jak tlen", które poprowadzi dziennikarka Magdalena Kicińska. Chętni będš mogli dowiedzieć się, w jaki sposób realizować reporterskie zadania i tworzyć reportażowe formy. Pierwszy blok będzie trwał dwa dni, w czasie których dziesięć wyłonionych osób będzie pracowało nad materiałami, których hasłem wywoławczym będzie „smog". Potem nastšpi podsumowanie tych prac. – Naszym marzeniem jest, by zostały opublikowane w formie gazety lub zina – mówi Iwona Kałuża. – Nawet jeœli okazałoby się to nie do zrealizowania, na pewno w jakiejœ formie udostępnimy te materiały.

Druga grupa warsztatowa, zainteresowana fotoreportażem, pracować będzie pod okiem Alicji Kielan. Organizatorzy zdradzajš, że to działanie będzie miało charakter fotograficznego projektu badawczego. Zadaniem uczestników będzie znalezienie w przestrzeni miejskiej dowodów na istnienie smogu. Będš też specjalne warsztaty dla dzieci.

Zaplanowany został również „smog – dating", czyli próba połšczenia ludzi z różnych œrodowisk – pracowników urzędu miasta, aktywistów miejskich m.in. ze Stowarzyszenia Akcja Miasto oraz Dolnoœlšskiego Alarmu Smogowego z wrocławskimi projektantami. W czasie tego spotkania kilkunastu zaproszonych goœci będzie mogło przez kilka minut rozmawiać ze sobš „sam na sam". – Chodzi o to, żeby się poznali, bo wtedy łatwiej o porozumienie i wspólne działanie – uważa Iwona Kałuża. – Projektanci majš możliwoœć włšczyć się w tak potrzebnš w sprawie smogu edukację. Przekładanie zawiłych treœci na jasny wizualny przekaz – to przecież ich domena.

Oni właœnie majš zaprojektować plakaty i ulotki, a także częœć witryny, która znajduje się w galerii Dizajn na Œwidnickiej. Każdy z szeœciu projektantów wybrał temat swojego działania, który przetworzy w formę skierowanš do konkretnych adresatów. Ewa Głowacka zajęła się tematem „Smog a prawo", czyli wzięła pod lupę uchwałę antysmogowš dla Dolnego Œlšska. Jakub Zasada zajmie się wpływem smogu na zdrowie – o tym, jak wpływa na ludzi. Joanna Gniady skoncentruje się na fatalnym działaniu smogu na zdrowie dzieci, bo właœnie najmłodsi sš na co dzień adresatami jej działań twórczych. Paweł Mildner opowie, czym jest smog, przypominajšc, jakie sš przyczyny jego powstawania. Marta Przeciszewska przedstawi smog od chemicznej strony, pokazujšc, że zwiększa ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Iwona Jarosz zaprojektuje ulotkę konfrontujšcš mity i fakty na ten temat. Ulotki znajdš się nie tylko w galerii i aptekach, ale także szkołach, przedszkolach, urzędach miejskich. Będzie też można pobrać je ze strony internetowej.

Czarne skrzydło

– Większoœć ludzi myœli, że smog jest efektem nadmiernej eksploatacji w przemyœle, a wcale tak nie jest – zauważa Iwona Kałuża, współkuratorka tegorocznych „Noworocznych postanowień". – W naszym mieœcie i regionie smog jest głównie efektem spalin pochodzšcych z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. I to trzeba zmienić przede wszystkim, żebyœmy mogli oddychać czystym powietrzem.

„Noworoczne postanowienia" sš cyklicznym projektem realizowanym przez galerię BWA Dizajn Wrocław na poczštku każdego roku kalendarzowego. Za każdym razem dotyczy różnych aspektów jednego wydarzenia możliwego do twórczej realizacji przez projektantów. Na czas „Noworocznych postanowień" przestrzeń galerii zamienia się w otwartš pracownię – miejsce spotkań i wymiany wiedzy, w którym odbywajš się warsztaty, wykłady i działania twórcze. Idea projektu nawišzuje do teorii czarnego łabędzia, według której co jakiœ czas pojawia się zaskakujšce wydarzenie, które ma niezwykłš moc oddziaływania i może znaczšco wpłynšć na rzeczywistoœć. Czarne skrzydło – projekt Jakuba Stępnia (Hakobo) jest znakiem rozpoznawczym wszystkich „Noworocznych postanowień".

Projekt jest dziełem kolektywu kuratorskiego w składzie: Iwona Kałuża, Magdalena Kreis, Katarzyna Roj, Natalia Romaszkan, Joanna Sokalska.

Efekty wszystkich działań widzowie będš mogli oglšdać przez cały czas trwania akcji – ruszyła 31 stycznia i potrwa do 4 marca.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL