Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Na zamku w Niemodlinie można zobaczyć replikę bursztynowej komnaty

Replika Bursztynowej Komnaty stała się jednym z magnesów przycišgajšcych goœci do Niemodlina.
materiały
Replikę słynnej komnaty zamówionej przez pruskiego króla Fryderyka I Hohenzollerna, poszukiwanej od II wojny œwiatowej, można oglšdać na zamku w Niemodlinie.

To jedna z większych atrakcji turystycznych tej warowni. Już przycišga tysišce turystów, a zarzšdca obiektu spodziewa się, że jeszcze ich przybędzie.

Osiem wieków historii

Poczštki zamku w Niemodlinie sięgajš XIV w. i czasów księcia Bolesława. Obiekt w czasie wielowiekowej historii był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. Zachowany obecnie pochodzi z przełomu XVI i XVII w. Wtedy powstała renesansowa czteroskrzydłowa rezydencja zbudowana wokół prostokštnego dziedzińca otoczonego arkadami.

W I połowie XVIII w. zamek ponownie zmienił wyglšd, zwłaszcza wewnštrz. Odnowiono go w stylu barokowym. W kolejnym stuleciu częœciowo zamurowano krużganki, przebudowano kaplicę.

Od dwóch lat zamkiem w Niemodlinie zarzšdza spółka A&A Nieruchomoœci, która powoli przywraca mu dawnš œwietnoœć, a przede wszystkim ponownie otworzyła dla zwiedzajšcych. Obiekt jest w remoncie i dla goœci przygotowuje się coraz to nowe atrakcje.

Tegorocznym hitem jest replika Bursztynowej Komnaty. Oryginalna powstała na zamówienie pruskiego króla Fryderyka I Hohenzollerna, a następnie w 1716 r. została podarowana w prezencie carowi Piotrowi I. Œlad po niej zaginšł w czasie II wojny œwiatowej, a jej poszukiwania trwajš do dziœ.

Najsłynniejsza replika, budowana przez ponad 20 lat kosztem 11,5 mln dol., znajduje się w pałacu w Carskim Siole. W Polsce mamy własnš, w Niemodlinie. – Nasza Bursztynowa Komnata została znaleziona w skrzyniach panelowych – wyjaœnia Joanna Kardasińska, menedżer niemodlińskiego zamku.

 

Dodaje, że komnata jest wiernym odzwierciedleniem tej zaprojektowanej przez gdańskich mistrzów. Przypomina, że Zamek Ksišżęcy Niemodlin usytuowany jest na styku dwóch bardzo ważnych traktów: autostrady A4 i DK 46, czyli dawnych ważnych szlaków handlowych œredniowiecznej Europy – Staropolskiego i Via Regia, zwanego też Drogš Solnš.

– Autostrada A4 to nic innego jak dawna Via Regia, którš budowali Rzymianie. Rozcišgała się przez całš Europę. Dzisiaj to europejska E40, „droga solna", „Droga œw. Jakuba". Z kolei DK 46 to dawny szlak staropolski biegnšcy od granicy wschodniej przez ŁódŸ, Częstochowę, Opole, Niemodlin, Nysę, Kłodzko, Kudowę do Pragi – wylicza.

Na razie nie wiadomo, z czego dokładnie jest zrobiona replika w Niemodlinie. To materiał imitujšcy bursztyn, a jego skład dopiero zostanie zbadany. Nie wiadomo też, kto jš wykonał. – Poszukujemy dopiero informacji. Jest to współczesny wyrób z mas żywiczno-woskowych imitujšcy słynnš Komnatę Bursztynowš – tłumaczy Joanna Kardasińska.

Turyœci i filmowcy

Nowa atrakcja przycišga goœci. – U niektórych wywołuje uœmiech na twarzy. Jednak ze stuprocentowš pewnoœciš daje wyobrażenie, jak mogła wyglšdać ta prawdziwa komnata bursztynowa. Nasza jest doskonałym plenerem filmowym i fotograficznym, cieszšcym się wielkim zainteresowaniem – opowiada menedżer niemodlińskiego zamku.

Bursztynowa Komnata często służy jako plener zdjęciowy czy filmowy. Ostatnio wykorzystywano jš podczas przygotowania dokumentu dziennikarza Tomasza Sekielskiego.

– Komnatę można zobaczyć podczas zwiedzania z przewodnikiem. Nasi przewodnicy to osoby z pasjš i zaangażowaniem, nieszablonowo traktujšcy i opowiadajšcy historię tego miejsca. Wiele osób przyjeżdża właœnie dla nich – opowiada Joanna Kardasińska.

Bursztynowa Komnata to tylko jedna z atrakcji w Niemodlinie. Poszukiwacze przygód szczególnie chcš oglšdać podziemia. W planach jest też zrobienie w podziemiach Muzeum Ikon. Fundacja ma w zasobach 100 ikon pisanych od XVI w. – Razem z oœrodkiem z Supraœla merytorycznie będzie przygotowywana ekspozycja. Mamy nadzieję, że jeszcze pod koniec tego roku pojawi się w naszych podziemiach – mówi Kardasińska.

Jesieniš w zamkowych piwnicach zostanie otwarta winiarnia. Będš imprezy zwišzane z pomnikami przyrody. Na tym terenie jest ich siedem. W sierpniu ma się odbyć Bal Rycerza i Białej Damy.

Zamek jest na bieżšco remontowany. W tym roku zakończono m.in. naprawy dachu. Właœciciel przygotowuje się do odnowienia elewacji. – Nasz projekt, a jest bardzo nowatorski i nawišzuje do najdawniejszej historii obiektu, został już zaakceptowany przez konserwatora zabytków – mówi Joanna Kardasińska. Dodaje, że na elewacji będzie ukazana historia zamku. Koszt inwestycji szacowany jest na 9 mln zł.

Wœród innych planowanych na ten rok prac jest rewitalizacja zabytkowego ogrodu. I etap ma się zaczšć w paŸdzierniku i kosztować ok. 300 tys. zł. – Opracowaliœmy też dokumentację dla uzyskania statusu pomnika historii dla zamku. Wniosek jest oceniany przez urzšd konserwatorski w Opolu – mówi menedżer zamku.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL