Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Miliard euro do wzięcia

Największa kwota (193,5 mln euro) zostanie przeznaczona na inwestycje w zrównoważony transport.
shutterstock
Najwięcej pieniędzy z programu operacyjnego opolski samorzšd wyda na zrównoważony transport, poprawę jakoœci powietrza i zwiększenie konkurencyjnoœci regionalnej gospodarki.

Jak podkreœlajš w strategii opolscy samorzšdowcy, regionalny program operacyjny (RPO) na lata 2014–2020 „stanowi odpowiedŸ na najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu". Te wyzwania zostały ujęte w 11 tzw. osi priorytetowych, z których siedem współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a cztery, w tym oœ dotyczšca pomocy technicznej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem z programu objęte będš obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna; zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochrona œrodowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy.

Drogi i czyste powietrze

Najwięcej pieniędzy (193,5 mln euro) wesprze inwestycje w zrównoważony transport. Chodzi o zwiększeni dostępnoœci obszarów kluczowych w regionie. A więc o nowoczesne drogi, obwodnice, modernizacje i przebudowy dróg lokalnych.

Choć pula pieniędzy wydaje się poważna, to powstanie za to niecałe 100 km nowych dróg. Transport to krwiobieg gospodarki, więc od jakoœci komunikacyjnej regionu zależy napływ inwestycji i rozwój lokalnej przedsiębiorczoœci i turystyki.

Dla gospodarki niskoemisyjnej, czyli na wszystkie projekty, które w końcowym wyniku dadzš czystsze powietrze nad regionem, czeka w obecnym rozdaniu 123,5 mln euro.

Autorzy RPO ustanowili cztery główne sposoby poprawy jakoœci powietrza.

Pierwszy to wsparcie dla transportu publicznego. Chodzi o projekty, które zachęcš ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej, takie jak punkty parkuj i jedŸ, czyli pozostawianie samochodów na obrzeżach miast na specjalnych parkingach i przesiadanie się do autobusów napędzanych gazem, pršdem lub innym Ÿródłem o niskiej szkodliwoœci dla otoczenia. Tutaj też można sięgnšć po wsparcie na œcieżki rowerowe, wymianę starych autobusów na nowe, na przebudowę ulic pod potrzeby nowej komunikacji czy cišgów pieszych. Pula do wzięcia to 40,7 mln euro.

Na podobne działania, ale tylko w aglomeracji opolskiej, w programie jest 40,9 mln euro.

Kolejny sposób na czyste powietrze to zachęcenie mieszkańców do zaprzestania palenia w domach byle czym. Przejœcie z węgla na gaz, fotowoltaikę czy panele słoneczne nie tylko da odetchnšć głębiej, ale też mniejsza będzie emisja gazów cieplarnianych i niższe rachunki.

Do wzięcia jest tu 11,4 mln euro, plus 6 mln euro na podobne projekty w Opolu.

Posiadacze małych elektrowni wodnych, firmy chcšce inwestować w wiatraki, solary czy fotowoltaikę i wszystko, co podlega pod kategorię odnawialnych Ÿródeł majš, do wykorzystania 10,4 mln euro. Także małe i œrednie firmy z Opolszczyzny mogš podnieœć swojš efektywnoœć energetycznš, aplikujšc z projektami wprowadzajšcymi technologie energooszczędne. Kwota do dyspozycji to 4,1 mln euro.

Lepsze życie w konkurencji

Na inwestycje w infrastrukturę społecznš zaplanowano blisko 95 mln euro. O jakie inwestycje tutaj chodzi? O te, które tworzš nowe miejsca pracy, poprawiajš infrastrukturę zdrowotnš, umożliwiajš e-usługi publiczne, czyli załatwianie spraw w urzędach bez wychodzenia z domu, a także o lepsze warunki do kształcenia zawodowego.

Projekty podnoszšce konkurencyjnoœć gospodarki mogš liczyć w sumie na 94,9 mln euro. Celem jest zwiększenie zastosowania nowatorskich rozwišzań w sektorze małych i œrednich przedsiębiorstw. A to da lepsze warunki do rozwoju biznesu i zwiększenia poziomu handlu zagranicznego sektora małych i œrednich firm.

Na ochronę œrodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO jest 75,7 mln euro. To pienišdze na ochronę różnorodnoœci opolskiej natury, na selektywnš zbiórkę odpadów, budowę kanalizacji (15,3 mln euro), zwiększenie dostępnoœci dóbr kultury w regionie, szczególnie w obszarach przygranicznych. Czyli od życia przyziemnego do uduchowienia.

Opolski samorzšd wesprze też innowacje w gospodarce regionu (73,6 mln euro)

Na zapobieganie zagrożeniom, przede wszystkim powodziowym, w RPO zapisano 23 mln euro. Nie jest to kwota, która powstrzymałaby powódŸ podobnš do tej z 1997 roku, ale pozwoli na wzmocnienie choć częœci wałów, modernizację polderów i zbiorników rezerwowych, zakupy sprzętu i pojazdów dla straży pożarnej.

Na liœcie projektów już realizowanych z opolskiego RPO 2014–2020 (stan na koniec 2017 r.) figuruje 650 pozycji na kwotę 3,08 mld zł, z czego unijne dofinansowanie sięga 2,2 mld zł.

I na tym nie koniec. W I kwartale samorzšdowcy ogłoszš kolejne 15 naborów wniosków, na całkowitš kwotę niemal 227 mln zł.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: i.trusewicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL