Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Zainwestujš, by uchronić Opole przed powodziš

Rozbudowa polderu Żelazna potrwa trzy–cztery lata.
UM Opole
Ok. 110 mln zł ma kosztować rewitalizacja polderu Żelazna w Opolu. Ponad 31 mln zł przekazało miasto, reszta pochodzi ze œrodków unijnych.

Rewitalizacja polderu Żelazna to ważny projekt przeciwpowodziowy dla Opola i okolic. Na razie nie wiadomo, kiedy zacznie się inwestycja, bo jej dokumentacja nie trafiła jeszcze do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie" Regionalny Zarzšd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Polder w Żelaznej powstał ponad 100 lat temu, a dziœ wymaga pilnie unowoczeœnienia. – Projekt jest dopełnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta – mówi Maciej Wujec, wiceprezydent Opola. Przypomina, że miasto zostało bardzo doœwiadczone powodziš w 1997 r., ale także w 2010. – Miasto traktuje ten projekt priorytetowo. To przede wszystkim zabezpieczenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale nie tylko, bo sš to tereny, w których rozwija się bardzo budownictwo mieszkaniowe – tłumaczył prezydent Wujec. W grudniu władze Opola zgodziły się na udzielenie 31,2 mln zł dotacji na przebudowę polderu Żelazna, który po rozbudowie ma dwukrotnie zwiększyć powierzchnię z obecnych 200 do 400 ha, a jego pojemnoœć wzroœnie pięciokrotnie (dziœ wynosi 1,7 mln m szeœc., a po rewitalizacji przekroczy 8 mln m szeœc.).

Koszt inwestycji został oszacowany na 110 mln zł, z czego 79 mln zł to œrodki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, a ponad 31 mln zł stanowi wkład własny.

– Polder będzie ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej, przejmie wody szczytowe. Jest w stanie zabezpieczyć teren przed powodziš 30-letniš – podkreœlał podczas uroczystoœci podpisania umowy z miastem Opole Antoni Konopka, członek zarzšdu województwa opolskiego. A marszałek Andrzej Buła przypomniał, że tš umowš wypełniane jest zobowišzanie podjęte kilka lat wczeœniej.

– Inwestycja jest przygotowana pod względem dokumentacyjnym. Ponieważ od nowego roku przestaje funkcjonować Wojewódzki Zarzšd Melioracji, który miał być inwestorem przedsięwzięcia, przekazujemy komplet dokumentów nowo powstałej instytucji pod nazwš „Wody Polskie", by mogła z marszu do niej przystšpić – mówił jeszcze w grudniu marszałek Buła.

Z poczštkiem roku większoœć kompetencji instytucji zarzšdzajšcych gospodarkš wodnš w kraju, zwykle wraz z planowanymi przez nie inwestycjami, przejęło nowo utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie". Rewitalizacjš polderu Żelazna ma się zajšć jego Regionalny Zarzšd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ale na razie nie otrzymał on dokumentacji ani pieniędzy.

– Dokumentacja wraz z dotacjš pozyskanš z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 nie została na dzień dzisiejszy przekazana Wodom Polskim. W zwišzku z tym nie było możliwoœci zapoznania się w szczegółach co do przyjętych rozwišzań projektowych – mówi Linda Hofman z Regionalnego Zarzšdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Na razie nie wiadomo, kiedy nastšpi przekazanie tej dokumentacji. – Trzeba rozpoczšć te formalnoœci. Jesteœmy gotowi do tego – zapewnia Tadeusz Jarmuziewicz, likwidator Wojewódzkiego Zarzšdu Melioracji i Urzšdzeń Wodnych w Opolu.

A Violetta Ruszczewska, rzeczniczka marszałka opolskiego, dodaje, że wysłano już pismo o dokumentacji do Wód Polskich. – Teraz muszš jš od nas odebrać – dodaje.

To niejedyny problem. Linda Hofman zauważa też, że przekazanie œrodków finansowych na realizację inwestycji wymaga uprzedniej zmiany beneficjenta okreœlonego we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO z Marszałka Województwa Opolskiego na PGW Wody Polskie.

– Polder to niekwestionowany i konieczny element dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego Opola. Inwestycja została ujęta w Planach Zarzšdzania Ryzykiem Przeciwpowodziowym i gdy tylko dotyczšca jej dokumentacja zostanie przekazana PGW Wodom Polskim, będzie figurować wœród inwestycyjnych priorytetów – zapewnia Linda Hofman.

Budowa polderu może potrwać od trzech do czterech lat.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL