Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Przydrożne kapliczki odzyskajš swój urok

Na remont małopolskich kapliczek przeznaczone zostanie 340 tys. zł.
Rzeczpospolita/Adam Burakowski
Aż 64 przydrożne rzeŸby maryjne i krzyże, które wpisane sš w krajobraz Małopolski, zostanš odnowione.
Urzšd Marszałkowski w Krakowie podzielił 340 tys. zł na remonty kapliczek. Pienišdze trafiš do 62 miast i gmin oraz dwóch powiatów na prace renowacyjne ważnych dla mieszkańców miejsc kultu. – Każda z nich to pamištka po ważnych wydarzeniach, często bardzo dramatycznych dla lokalnej społecznoœci. Dlatego samorzšd województwa po raz kolejny zdecydował o wsparciu renowacji zabytkowych kapliczek z całej Małopolski – tłumaczy Leszek Zegzda z zarzšdu województwa. W lutym samorzšd ogłosił szóstš już edycję cieszšcego się ogromnš popularnoœciš programu „Kapliczki Małopolski". Samorzšdy zarówno gmin, miast, jak i powiatów miały miesišc, żeby przygotować wniosek o wsparcie robót budowlanych, konserwatorskich lub renowacyjnych kapliczek, które znajdujš się na ich terenie. Jedna gmina czy powiat mogły zgłosić maksymalnie dwa obiekty ze swojego terenu.
Urzędnicy marszałka przypominali, że samorzšdy mogły też zgłosić prace prowadzone przy kapliczkach, które sš własnoœciš prywatnš, ale pod warunkiem, że nawišżš współpracę z ich właœcicielami. Na co pójdš te œrodki? Najwięcej, bo 10 tys. zł, pomoże m.in. odtworzyć murowanš kapliczkę z kamienia z przełomu XVIII/XIX wieku w Poršbce w gminie Dobra. Z kolei po 9 tys. zł otrzyma gmina Łukowica na remont murowanej kapliczki przydrożnej z 1948 roku w miejscowoœci Roztoka, gmina Limanowa na odnowienie i konserwację kapliczki przydrożnej w miejscowoœci Sowliny – osiedle „Biedówka" oraz gmina Jodłownik na konserwacje kapliczki na cmentarzu wojennym nr 362 w Szczyrzycu. Po 7 tys. zł przyznano na remont kapliczki z 1771 roku œw. Jana Nepomucena w Szreniawie w gminie Gołcza oraz kapliczki z 1884 roku z figurš upadku Chrystusa w Budzyniu w gminie Wolbrom czy kapliczki z figurš œw. Józefa w Myœlenicach. Dotację w tej samej wysokoœci otrzyma też gmina Nowy Wiœnicz na prace konserwatorsko-restauratorskie przy słupowej kapliczce z drugiej połowy XIX wieku w miejscowoœci Stary Wiœnicz. Z kolei 6 tys. zł otrzyma m.in. gmina Oœwięcim na remont kamiennej kapliczki z 1890 roku w Rajsku czy gmina Miechów na remont kapliczki słupowej Ukrzyżowanie z 1900 roku w Brzuchani. Najmniej, bo tysišc złotych, przyznano na konserwację przydrożnej kapliczki na działce nr 138 w Przegini Narodowej w gminie Czernichów. Wsparcie dla lokalnych miejsc kultu religijnego jest ważne dla samorzšdu województwa. – Nie wyobrażam sobie, że moglibyœmy zapomnieć o kapliczkach, które wpisały się już na dobre w krajobraz Małopolski. Zawieszone na drzewach, postawione przy drogach czy szlakach turystycznych stanowiš zapis historii, œwiadectwo wiary i często zachwycajšce przykłady sztuki ludowej. Trzeba je chronić przed niszczšcym działaniem czasu – tłumaczy Leszek Zegzda. W ramach trwajšcego od 2009 roku (z przerwš na lata 2011 i 2012) programu wykonano konserwację w sumie 102 zabytkowych kapliczek. Poza tym na zlecenie samorzšdu województwa przeprowadzono remonty konserwatorskie wybranych 26 kapliczek znajdujšcych się przy drogach wojewódzkich na terenie Małopolski m.in. w miejscowoœciach: Zakliczyn, Bieœnik, Siemiechów, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jawornik, Rudnik, Sułkowice, Stryszawa, Zawoja, Sucha Beskidzka, Budzów, Zembrzyce i Skawica, Poręba Żegoty, Wola Zabierzowska, Biskupice Radłowskie, Wierzbanowa, Sieraków, Ropica Górna, Faliszewice, Moszczenica. – Wykonawcy wybrani zostali w trybie przetargu, a prace realizowano w oparciu o sporzšdzone wczeœniej programy konserwatorskie – mówiš urzędnicy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL