Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

NFZ: lekarz specjalista nie powinien odsyłać po skierowanie do lekarza rodzinnego

123RF
Œwiadczenia medyczne powinny być udzielane kompleksowo. Pacjent nie może być odsyłany przez specjalistę do lekarza rodzinnego po skierowanie na wykonanie dodatkowych badań.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że placówki, z którymi zawiera umowy, majš obowišzek udzielania œwiadczeń w sposób kompleksowy. Co to znaczy?

Jeœli pacjent wymaga wykonania dodatkowych badań diagnostycznych, niezbędnych dla prawidłowego leczenia, skierowania na nie wystawia lekarz udzielajšcy œwiadczeń. Œwiadczeniodawca nie tylko powinien poinformować pacjenta, gdzie wykonać badania, ale też pokryć koszty ich wykonania - podkreœla NFZ i podaje przykład:

- Jeżeli lekarz specjalista, który wystawił skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego (MR) lub tomografię komputerowš (TK) uznał, że badanie powinno być wykonane z kontrastem i zaznaczył to na skierowaniu, to powinien wystawić skierowanie na badanie kreatyniny i wskazać, gdzie należy je wykonać. Wynik badania należy pokazać w placówce, w której MR lub TK będzie wykonywany - informuje Fundusz.

W przypadku, gdy pacjent zostanie zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym, np. do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala.

- Jeœli zostaniesz poinformowany, że badania powinien zlecić np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub musisz wykonać je we własnym zakresie, zgłoœ nieprawidłowoœć do dyrekcji szpitala, a jeœli to nie będzie wystarczajšce – do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego ma siedzibę szpital - apeluje Fundusz.

Zasada kompleksowoœci udzielania œwiadczeń wynika wprost z przepisów rozporzšdzenia Ministra Zdrowia z 8 wrzeœnia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie œwiadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z póŸn. zm.). Zgodnie z § 8 ust. 1 œwiadczeniodawca zapewnia udzielanie œwiadczeń w sposób kompleksowy obejmujšcy wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych zwišzanych z udzielaniem tych œwiadczeń.

W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególnoœci do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje (§ 12 ust. 7).

Natomiast lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierujšc œwiadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołšcza do skierowania:

1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będšce w jego posiadaniu, umożliwiajšce lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierujšcemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowišcego przyczynę skierowania;

2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL