Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Karta gwarancjš uśmierzenia bólu

123RF
Organizacje pacjentów pracujš nad rozporzšdzeniem, które zagwarantuje leczenie bólu. Lekarz opisze w specjalnej karcie miejsce, natężenie, rodzaj i podane preparaty.

Prawo do leczenia bólu zagwarantowała leczšcym się nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, która weszła w życie w maju. Zapisano w niej, że podmiot udzielajšcy œwiadczeń zdrowotnych jest obowišzany podejmować działania polegajšce na okreœleniu stopnia natężenia bólu, leczeniu go oraz monitorowaniu skutecznoœci tego leczenia. To ważne, bo na ból przewlekły, czyli trwajšcy ponad trzy miesišce, cierpi 20 proc. społeczeństwa, a u 5 proc. ma on duże nasilenie.

– Mimo to nadal mamy sygnały, że pacjentom odmawia się leczenia bólu. Niektórzy lekarze wymawiajš się brakiem odpowiednich regulacji i odmawiajš cierpišcym podania silniejszych leków, jeœli nie sš oni chorzy terminalnie – mówi Szymon Chrostowski z Koalicji na rzecz Walki z Bólem.

Rozwišzaniem sytuacji ma być rozporzšdzenie wprowadzajšce kartę leczenia bólu, w której lekarz będzie wpisywał umiejscowienie, rodzaj i natężenie bólu oraz podane leki. Pacjenci pracujš nad nim wspólnie z wiceministrem zdrowia Markiem Tombarkiewiczem i Polskim Towarzystwem Badania Bólu. Niedawno ich wysiłki poprał nowy rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

O tym, że leczenie bólu w Polsce wcišż pozostawia wiele do życzenia, œwiadczš wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższš Izbę Kontroli. W maju NIK ujawniła, że większoœć skontrolowanych przez niš szpitali nadal nie wprowadziła regulacji dotyczšcych leczenia bólu, a co trzecia ze skontrolowanych lecznic stosuje je wyłšcznie wobec pacjentów po operacjach. Wewnętrznš procedurę leczenia bólu i ocenę jej skutecznoœci stosowano w pełni tylko w dwóch z 32 skontrolowanych lecznic. NIK stwierdziła też, że nie we wszystkich placówkach chorzy sš rzetelnie informowani o możliwych terapiach i korzyœciach z ich stosowania.

– Wierzymy, że rozporzšdzenie, które ma szansę wejœć w życie już na poczštku przyszłego roku, pomoże wyegzekwować prawo pacjentów do leczenia bólu, który wielu specjalistów uznaje już nie za dolegliwoœć, ale chorobę – uważa Szymon Chrostowski, który o zmianę przepisów walczył kilka lat.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL