Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

MZ: pacjenci nie będš musieli płacić za dotšd bezpłatne świadczenia szpitalne

123RF
Przekazy, które sugerujš, że pacjenci zapłacš za œwiadczenia szpitalne (dotšd bezpłatne), sš niezgodne z prawdš - zapewniło Ministerstwo Zdrowia w opublikowanym w œrodę komunikacie. Resort podkreœla, że nieodpłatne œwiadczenia będš udzielane na dotychczasowych zasadach.

Przekazy, które sugerujš, że pacjenci zapłacš za œwiadczenia szpitalne (dotšd bezpłatne), sš niezgodne z prawdš - zapewniło Ministerstwo Zdrowia w opublikowanym w œrodę komunikacie. Resort podkreœla, że nieodpłatne œwiadczenia będš udzielane na dotychczasowych zasadach.Przygotowany przez resort zdrowia projekt nowelizacji ustawy o działalnoœci leczniczej przewiduje, że w publicznych szpitalach pacjenci będš mogli - oprócz œwiadczeń finansowanych przez NFZ - korzystać także ze œwiadczeń odpłatnych, tzw. komercyjnych.

W œrodę po południu ministerstwo opublikowało komunikat, w którym zaznaczyło, że "przekazy, które sugerujš, że pacjenci zapłacš za œwiadczenia szpitalne (dotšd bezpłatne), sš niezgodne z prawdš".

"W myœl proponowanych przepisów pacjenci będš mogli korzystać z odpłatnych œwiadczeń zdrowotnych w publicznej placówce ochrony zdrowia, o ile ta będzie œwiadczyła takie usługi, a pacjent będzie chciał skorzystać z odpłatnych œwiadczeń. Jednak to rozwišzanie w żaden sposób nie ograniczy uprawnień pacjentów do nieodpłatnych œwiadczeń – będš one udzielane na dotychczasowych zasadach" - zapewnia resort.

Szpitale, które zdecydujš się na odpłatne œwiadczenia, będš musiały udzielać ich w taki sposób, aby nie ograniczyć pacjentom dostępu do leczenia w ramach NFZ. Placówki będš też zobowišzane zapewnić takie warunki udzielania œwiadczeń komercyjnych, by nie miały one wpływu na leczenie pacjentów w ramach œrodków publicznych (odrębne: personel, sprzęt, pomieszczenia, Ÿródła finansowania). Naruszone nie mogš też być prawa pacjentów wpisanych na listy oczekujšce.

Ministerstwo zaznacza, że przygotowywana nowelizacja porzšdkuje status quo, a placówki, które sš spółkami (również spółkami publicznymi), już dziœ mogš udzielać œwiadczeń odpłatnie. "Chcemy dać takš możliwoœć również samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, które sš jej pozbawione. W ten sposób wyrównamy szanse placówek publicznych względem spółek – jest to najważniejszy cel proponowanego rozwišzania" - argumentuje MZ.

"Jeszcze raz podkreœlamy, że nasza propozycja nie ograniczy pacjentom dostępu do œwiadczeń w ramach NFZ. Już dziœ zasady udzielania odpłatnych œwiadczeń sš obudowane rygorystycznymi przepisami, które uniemożliwiajš jakikolwiek wpływ udzielenia œwiadczeń komercyjnych na przyjmowanie pacjentów, którzy leczš się w ramach publicznego systemu służby zdrowia" - zaznacza ministerstwo.

Resort przypomina, że NFZ może weryfikować, czy szpital nie pobiera od pacjentów nienależnych opłat. MZ zaznaczyło, że pobieranie opłat za œwiadczenia zdrowotne od pacjentów nie może naruszać umów, na podstawie których placówka otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich.

Ministerstwo odniosło się także do tych zapisów projektu, które dotyczš zasad dzierżawy pomieszczeń w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Resort wyjaœnia, że szpital nadal będzie mógł wynajmować (zbędne) pomieszczenia, ale nie swoim podwykonawcom.

"Obecna sytuacja rodzi wiele patologii (wiele podmiotów leczniczych działa w jednym szpitalu; zdarza się, że szpitale oddajš najlepiej wycenione œwiadczenia tym właœnie podmiotom). Zaproponowaliœmy, aby dotychczasowe umowy w tym zakresie obowišzywały w okresie, na jaki zostały zawarte – jednak nie dłużej niż 3 lata od wejœcia w życie projektowanej ustawy" - wskazuje MZ.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że projekt przewiduje też, że publiczne placówki służby zdrowia, które nie dostosowały się do warunków sanitarnych przewidzianych w rozporzšdzeniu (termin mija z końcem 2017 r.), będš mogły dalej funkcjonować pod warunkiem, że pacjenci będš bezpieczni. Opinię w tej sprawie będzie wydawała Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Nowelizacja precyzuje też przepisy kodeksu wykroczeń – sankcje za wykonywanie działalnoœci leczniczej bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujšcych działalnoœć leczniczš będš obejmowały wszystkich lekarzy, którzy pracujš w zawodzie, a nie tylko podmioty lecznicze prowadzšce zakłady lecznicze (jak dotychczas).

ródło: Ministerstwo Zdrowia

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL