Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Dziecko poczęte to też pacjent - inicjatywa legislacyjna Ordo Iuris

123RF
Instytut Ordo Iuris występuje z inicjatywš potwierdzenia statusu dziecka poczętego jako pacjenta oraz zapewnienia mu pełni należnych praw w trakcie udzielania œwiadczeń zdrowotnych.

Instytut Ordo Iuris zwraca uwagę na fakt, że dynamicznie rozwijajšca się w ostatnich latach praktyka medyczna wyprzedza obecnie obowišzujšce przepisy i prowadzi do sytuacji, w których dziecko nienarodzone staje się de facto pacjentem przez to, że jest ono odbiorcš œwiadczeń medycznych. Dlatego zdaniem Instytutu istnieje koniecznoœć wprowadzenia zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W obecnym systemie prawnym dziecko poczęte pozostaje bowiem poza ochronš prawnš przewidzianš dla pacjentów objętych zakresem szeroko rozumianego prawa medycznego oraz karnego i cywilnego.

- Analizujšc aktualny stan prawno-medyczny nie mamy wštpliwoœci, że gwarancje praw pacjenta muszš zostać rozszerzone na wczeœniejszy etap rozwoju człowieka i dlatego wymagane sš zmiany legislacyjne przyznajšce dziecku poczętemu statusu pacjenta. Propozycje legislacyjne sš zatem prostš konsekwencjš rozwoju medycyny – powiedział dr Błażej Kmieciak, koordynator Centrum Bioetyki Ordo Iuris.

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zaproponowany przez Ordo Iuris doprecyzowuje definicję pacjenta w taki sposób, aby w jej zakresie uwzględniony został człowiek na prenatalnym etapie rozwoju. - Nie będzie zatem wštpliwoœci, że pacjentem jest każda osoba zwracajšca się o udzielenie œwiadczeń zdrowotnych lub korzystajšca ze œwiadczeń zdrowotnych. W obecnym stanie prawnym wyłšcznie matka dziecka uznawana jest za pacjenta i tylko jej przysługujš gwarancje praw pacjenta. Jednoczeœnie projekt zwraca uwagę na szczególnš sytuację, w jakiej znajduje się kobieta w cišży i zapewnia rozszerzenie jej praw m.in. o prawo do informacji - tłumaczy Ordo Iuris.

ródło: Ordo Iuris

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL