Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

W karetce nie musi boleć, ale trzeba zmienić prawo

Adobe Stock
Bez ustawowego nakazu monitorowania bólu, chorzy po urazach nadal będš cierpieć w karetkach. Lekarze i pacjenci chcš zmian w przepisach.

Zespoły pogotowia powinny mierzyć stopień nasilenia bólu pacjenta jeszcze na miejscu zdarzenia i zapisywać go na specjalnej karcie, a jeœli sytuacja tego wymaga, podać mocne œrodki znieczulajšce – uważajš lekarze medycyny ratunkowej i pacjenci z koalicji Wygrajmy z Bólem. Ich apel to reakcja na wyniki badań blisko 30 tys. kart wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego z województwa pomorskiego z lat 2016–2017, które dotyczyły wezwań do urazów. Dane sš zatrważajšce.

Nieludzkie traktowanie

Tylko co pišty pacjent zabierany przez pogotowie i co czwarty po urazie wielonarzšdowym dostaje œrodki przeciwbólowe. Nie lepiej jest u dzieci. Na uœmierzenie bólu szansę ma tylko 20 proc. z nich. – Dramat, plasuje nas to na równi z trzecim œwiatem – uważa prof. Andrzej Basiński, anestezjolog i lekarz medycyny ratunkowej, szef jedynego w Polsce Klinicznego Oddziału Ratunkowego działajšcego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Jak mówi, wycie z bólu to nie literacka przenoœnia. Zdarza się i dziœ.

Na pomysł badań wpadł przed dwoma laty, kiedy nowelizacje prawa rozszerzyły uprawnienia ratowników medycznych. Z jednej strony zwiększono im liczbę podstawowych zespołów pogotowia „P", składajšcych się wyłšcznie z ratowników, kosztem zespołów specjalistycznych z lekarzem „S". Z drugiej – liczbę œrodków przeciwbólowych, które może podać ratownik, rozszerzono o mocne œrodki, takie jak fentanyl czy metamizol. Wczeœniej ratownicy mogli podać cierpišcym tylko trzy œrodki: ketoprofen, kwas acetylosalicylowy oraz morfinę. Prof. Basiński chciał sprawdzić, jak z ordynowaniem leków, które nie zawsze chcš podawać lekarze, radzš sobie ratownicy, szkoleni do ustabilizowania pacjenta na miejscu zdarzenia.

Okazało się jednak, że lekarze z zespołów „S" uœmierzajš ból pacjentów po urazach tylko o kilka procent częœciej niż ratownicy z zespołów podstawowych. Z badania 8691 kart wyjazdowych, którego wyniki opublikowano w kwietniu 2017 r. w czasopiœmie naukowym „Ból", wynika, że tylko 16,1 proc. wszystkich pacjentów mogło liczyć na uœmierzenie bólu w karetce. Niewiele lepiej było w przypadku pacjentów po urazach mnogich (np. złamaniach kilku koœci) – znieczulenie dostawało 26,6 proc. z nich, czyli co pišty. Dramatyczna sytuacja dotyczy dzieci po urazach: w karetce pogotowia znieczulenie dostało tylko 20 proc. z nich.

O ile w zestawieniu zbiorczym lekarze z zespołów specjalistycznych nie wypadajš o wiele lepiej od ratowników – zespoły „S" uœmierzały ból w 17,1 proc. przypadków, a zespoły „P" – w 14,6 proc., medycy mieli więcej litoœci dla ofiar urazów mnogich – np. takich jak złamanie kilku koœci w wyniku wypadku samochodowego. Znieczulenie podawali dwukrotnie częœciej (42,6 proc., gdy ratownicy w 19,7 proc.). Z czego to wynika? Zdaniem prof. Basińskiego lekarzy często zawodzi rutyna, a ratowników – brak umiejętnoœci. Ktoœ, kto wczeœniej nie podawał mocnych leków przeciwbólowych, może zwyczajnie bać się je przedawkować. Stšd – jak wynika z badania – œrodkiem najczęœciej podawanym cierpišcym było 100 mg ketoprofenu – dawka, która pomaga przy bólu ucha, ale w przypadku złamania kilku koœci jest nieskuteczna.

Bolesna jazda

Cierpienie pacjentów karetek potrafi trwać nawet kilkadziesišt minut. O ile w dużych miastach czas dojazdu do szpitala liczony jest w minutach (w Gdańsku œrednio to 6 min), o tyle z innych częœci województwa karetka z chorym potrafi jechać nawet kilkadziesišt minut. Przez ten czas adrenalina, która znieczula poszkodowanego bezpoœrednio po urazie, przestaje działać, a ból potrafi być potworny.

– Chcemy, by lekarz czy ratownik na miejscu zdarzenia musieli zapytać pacjenta o natężenie bólu w 10-stopniowej numerycznej skali bólu, a potem nanieœć tę wartoœć na specjalnš kartę. Pytanie powinno się zadać jeszcze raz po podaniu œrodka przeciwbólowego. Z moich badań wynika, że obniżenie bólu tylko o jednš jednostkę poprawia jakoœć życia pacjentów o 15 proc. To dużo – mówi prof. Basiński.

O tym, że wprowadzona rozporzšdzeniem karta leczenia bólu jest wcišż potrzebna, przekonał się ostatnio, kiedy przeanalizował kolejne 11 tys. kart wyjazdowych z karetek. Dane były zbieżne z opublikowanymi przed rokiem.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Szymon Chrostowskim, założyciel koalicji Wygrajmy z Bólem

Lekarze od lat wmawiajš pacjentom, że „musi boleć". A pacjenci w to wierzš i skazujš się na cierpienia, nie mówišc już o powikłaniach nieleczenia bólu. Mam na myœli powikłania zarówno fizyczne, jak i społeczne. A te sš poważne. Zaliczamy do nich nie tylko absencję chorobowš, ale też niemożnoœć normalnego funkcjonowania czy podjęcia pracy, które potrafiš prowadzić do depresji i samobójstwa. Mamy nadzieję, że wprowadzenie odpowiednich przepisów doprowadzi do tego, że los pacjentów karetek się poprawi. Nasze nadzieje wišżemy z tym, że pacjenci znaleŸli sojusznika w wiceministrze zdrowia Marku Tombarkiewiczu, który kilka miesięcy temu poparł nasze starania o wprowadzenie rozporzšdzeniem karty monitorowania bólu w szpitalach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL