Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

NSA o grzywnach za niezaszczepienie dziecka

W cišgu ostatniego roku o 25 proc. wzrosła liczba rodziców uchylajšcych się od zaszczepienia swego potomstwa
Rzeczpospolita
Obowišzkowe szczepienia ochronne nie naruszajš przepisów konstytucji ani ustawy o prawach pacjenta.

W postępowaniach o obowišzkowe szczepienia ochronne może być stosowana egzekucja administracyjna, w tym grzywny.

Tak orzekł Naczelny Sšd Administracyjny w sprawie o zobowišzanie rodzica do poddania swej córeczki obowišzkowym szczepieniom ochronnym. NSA miał rozstrzygnšć, czy organy sanitarne mogš zmusić rodzica do wykonania takiego obowišzku. W zależnoœci od województwa grzywna może wynosić od 100 zł do 5 tys. zł.

Tylko pierwsza dawka

Z wykazu chorób zakaŸnych objętych obowišzkiem szczepień ochronnych wynikało, że córka mężczyzny powinna być zaszczepiona w okreœlonych terminach m.in. przeciwko tak groŸnym chorobom jak błonica czy polio, które przed laty pozbawiły życia tysišce ludzi. W wykazie znajdowało się także szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wštroby typu B. Pełny cykl szczepienia u noworodków i niemowlšt przeciwko tej chorobie obejmuje trzy dawki, podane w cišgu 24 godzin po urodzeniu oraz w drugim i w siódmym miesišcu życia.

Dziewczynka dostała jednak tylko pierwszš dawkę w pierwszej dobie. Została też zaszczepiona przeciwko gruŸlicy. Były to jedyne wykonane obowišzkowe szczepienia. Pozostawało jeszcze kilka innych. Mężczyzna twierdził, że u dziecka już wtedy wystšpiły niepożšdane odczyny poszczepienne, zbagatelizowane przez personel medyczny i pracowników inspekcji sanitarnej. Nie przywiózł jednak córki na badania kwalifikacyjne, przeprowadzane przez lekarza każdorazowo przed wykonaniem szczepienia i majšce na celu wykluczenie przeciwwskazań.

Jego zdaniem, skoro takich badań nie przeprowadzono, organy sanitarne nie mogły nałożyć obowišzku szczepienia. Nie ustalono bowiem, czy nie ma przeciwwskazań.

Mimo to państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Toruniu wysłał ojcu wezwanie i upomnienie. A ponieważ nie było oczekiwanego efektu, wystawił tytuł wykonawczy.

Obowišzek ustawowy

Dokument nakładał na mężczyznę obowišzek poddania córki szczepieniom ochronnym. PPIS wyjaœnił, że taki obowišzek wynika wprost z ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaŸnych u ludzi, a skonkretyzowany został w rozporzšdzeniu ministra zdrowia z 2011 r. w sprawie obowišzkowych szczepień ochronnych. Szczegółowo okreœla to program szczepień ochronnych na każdy rok. Mogš być z nich zwolnione tylko osoby, u których lekarz specjalista stwierdza stałe przeciwwskazania do szczepień ochronnych czy też do konkretnego szczepienia – podkreœlił inspektor.

Rodziców jest dwoje

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Bydgoszczy ojciec zwrócił uwagę, że tytuł wykonawczy skierowano tylko do jednego z rodziców, pomijajšc matkę. Przypomniał, że na wykonanie poszczególnych szczepień jest wyznaczony konkretny okres. Obowišzek szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wštroby typu B obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia przez nie 19. roku życia. Obowišzek poddania córki szczepieniom nie stał się jeszcze wymagalny i został częœciowo wykonany. Nie ma więc podstaw do zastosowania egzekucji administracyjnej.

WSA uznał takie twierdzenie za pozbawione racji prawnych i merytorycznych i oddalił skargę.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sšdu Administracyjnego mężczyzna stwierdził, iż przyjęcie przez sšd pierwszej instancji, że miał prawny obowišzek poddania dziecka szczepieniu ochronnemu – co nie było uzależnione od jego zgody – narusza konstytucję i ustawę o prawach pacjenta.

Sšd kasacyjny orzekł, że skarżšcy nie ma racji. Obowišzkowe szczepienia ochronne wynikajš wprost z przepisów ustawy z 2008 r. Terminy oraz rodzaj szczepionek zostały uregulowane w rozporzšdzeniu. Podstawa prawna tego obowišzku, tak jak i jego treœć, została wskazana w tytule wykonawczym precyzyjnie. Niemniej NSA uznał, że sšd pierwszej instancji nie zbadał zarzutów dotyczšcych pominięcia w postępowaniu matki dziewczynki. Dlatego uchylił wyrok WSA i przekazał temu sšdowi sprawę do ponownego rozpoznania. Nie zmieni to jednak zasady, którš zaakcentował NSA.

sygnatura akt: II OSK 773/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL