Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

MZ uspokaja pacjentów i komentuje burzę wokół użycia szczepionek

123RF
Ministerstwo Zdrowia skomentowało medialnš burzę wokół użycia szczepionek.

W nawišzaniu do publikacji prasowych Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny informuje, że fakt użycia przez lekarzy szczepionek czasowo przechowywanych w temperaturze pokojowej, pomimo, że nieprawidłowe, nie zagraża życiu i zdrowiu pacjentów. Rozpowszechnianie tezy o œmiertelnym zagrożeniu wprowadza rodziców w błšd i wywołuje całkowicie nieuzasadniony niepokój.

„Pacjenci sš bezpieczni i zostali zaszczepieni preparatami spełniajšcymi wszelkie wymogi Œwiatowej Organizacji Zdrowia. Wierzymy w rozsšdek mediów i dziennikarskie poczucie odpowiedzialnoœci za słowo i edukację społeczeństwa" – podkreœla Marcin Czech – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Z powodu przerwy w dostawach energii elektrycznej częœć szczepionek nie była chwilowo przechowywana w należytej temperaturze. Zgodnie z procedurami œwiadczeniodawcy byli zobowišzani do zutylizowania tych preparatów, bez względu na to, że tak krótkie przerwanie łańcucha chłodniczego nie wpłynęło negatywnie na wartoœć produktu, a tym samym nie wpłynęło także negatywnie na zdrowie osób zaszczepionych. Zgodnie z rekomendacjš Œwiatowej Organizacji Zdrowia przechowywanie szczepionek poza optymalnym zakresem temperatur – nawet przez kilkanaœcie dni – nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów, a jedynie skraca do kilku miesięcy kilkuletni okres przydatnoœci szczepionek do użycia gwarantowany przez producenta. W skali kraju sprawa dotyczy niewielkiej liczby preparatów.

Pragniemy zatem uspokoić rodziców i jednoczeœnie zaapelować do wszystkich osób zarzšdzajšcych placówkami medycznymi o natychmiastowe reagowanie na sytuacje nieprawidłowoœci w obowišzkowych procedurach.

Zarówno wojewodowie jak i jednostki odpowiedzialne za kontrolę postępowały odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami. Reakcja Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wojewodów i Inspekcji Farmaceutycznej była natychmiastowa. Jeœli zachodziło podejrzenie co do postępowania niezgodnego z procedurami i prawem, wojewoda i inspektor sanitarny zgłosili te zdarzenia do prokuratury, która zbada sytuację. Minister Zdrowia jest w bieżšcym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Wczoraj Wiceminister Marcin Czech oraz Szefowie obu Inspektoratów wspólne omówili i zdementowali nieprawdziwe informacje w tej sprawie.

ródło: MZ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL