Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zamówienia publiczne

Będzie można łatwiej podzielić się zleceniem

123RF
Rozporzšdzenie MRPiPS w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczšcych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zostało opublikowane wchodzi w życie 3 wrzeœnia.

Najważniejszš zmianš jest odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właœciwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a. Dotyczy on sytuacji, w których organizacja "operator" przyjmuje zlecenie od organu i przekazuje realizację zadania innym organizacjom "realizatorom". Taka procedurę okreœla się „podzlecaniem" lub z angielska „regrantingiem". Może być ona stosowana przez samorzšdy przy rozdzielaniu dotacji ze œrodków publicznych.

Wzory ofert, sprawozdań i umów, okreœlone w rozporzšdzeniu, maja dwie wersje: dla wykonawcy, który samodzielnie realizuje zadanie i takiego, który zamierza przekazać je innej organizacji. Sš również łatwiejsze i czytelniejsze.

Ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie uproszczonym czyli małych dotacji. To zadania, w których kwota dofinansowania nie przekracza 10 tys. zł, a samorzšd może zlecić je z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zrezygnowano także z koniecznoœci podawania niektórych danych dotyczšcych np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalnoœci gospodarczej.

ródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL