Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zamówienia publiczne

Składanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji

123RF
Wykonawcy najpierw wstępnie oœwiadczajš, że spełniajš warunki udziału w postępowaniu, a dopiero na póŸniejszym etapie składajš dokumenty na potwierdzenie tych okolicznoœci. Zasada ta dotyczy wszystkich trybów postępowania. Jednoczeœnie ustawa przewiduje od niej wyjštki.

Zgodnie z przepisem art. 25a prawa zamówień publicznych (p.z.p.) do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołšcza aktualne na dzień ich składania oœwiadczenie, że nie podlega wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji w postępowaniach dwustopniowych.

Moment składania dokumentów – zasada i wyjštek

Informacje zawarte w oœwiadczeniu stanowiš wstępne potwierdzenie okolicznoœci, których ono dotyczy. W postępowaniach przekraczajšcych progi unijne oœwiadczenie składane jest w formie jednolitego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ). Dla postępowań podprogowych ustawodawca nie przewiduje wzoru takiego dokumentu – każdy wykonawca powinien przygotować go we własnym zakresie.

Następnie, zgodnie z przepisem art. 26 p.z.p., w przypadku postępowań przekraczajšcych progi unijne zamawiajšcy jeszcze przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oœwiadczeń lub dokumentów potwierdzajšcych spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Zamawiajšcy wyznacza wykonawcy termin – nie krótszy niż 10 dni. Warto zauważyć, że podobnie jak w poprzednim stanie prawnym również obecnie nie jest konieczne żšdanie dokumentów od wykonawców zamówień podprogowych. Jeżeli jednak zamawiajšcy zdecyduje się na takie wymaganie, termin na ich przedłożenie nie może być krótszy niż 5 dni.

Wskazany powyżej tok składania dokumentów może zostać jednak zmieniony, jeœli zamawiajšcy zdecyduje się skorzystać z przewidzianego przez ustawodawcę wyjštku. Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2f p.z.p., jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiajšcy może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oœwiadczeń lub dokumentów potwierdzajšcych brak przesłanek wykluczenia czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Powyższa regulacja może posłużyć zamawiajšcemu do stosowania dawnego trybu składania dokumentów podmiotowych – tj. żšdania ich już wraz z wnioskiem lub ofertš, jeżeli wykaże, że jest to niezbędne w danych okolicznoœciach. Na tej samej podstawie można jednak żšdać odpowiednich dokumentów w każdym innym momencie postępowania, np. po weryfikacji wniosków a przed złożeniem ofert. Ustawa nie przewiduje, jaki termin powinien być wówczas wyznaczony, jednak należy uznać, że analogicznie do regulacji z art. 26 ust. 1 p.z.p. musi on wynosić co najmniej 10 dni (zamówienia powyżej progów) lub 5 dni (zamówienia poniżej progów).

Aktualnoœć dokumentów

Ustawowe odroczenie terminu składania dokumentów nie oznacza, że wykonawcy powinni zwlekać z uzyskiwaniem odpowiednich dokumentów aż do momentu wezwania ich przez zamawiajšcego. W szczególnoœci nie powinni z tym zwlekać, jeœli z zapisów ogłoszenia o zamówieniu wynika, że takie dokumenty będš wymagane wczeœniej niż dopiero po wyborze oferty – na przykład gdy zamawiajšcy, powołujšc się na przepis art. 26 ust. 2f p.z.p., wskazuje, jakich dokumentów będzie żšdał od wykonawców.

W przypadku większych podmiotów iloœć takich dokumentów często jest znaczna, zwłaszcza z uwagi na nowelizację przesłanek wykluczenia wykonawców. Obecnie na przykład należy wykazać niekaralnoœć nie tylko członków zarzšdu, ale również członków organów nadzorczych oraz prokurentów. Szczególnie trudne może być uzyskanie w krótkim czasie oœwiadczeń dotyczšcych prokurentów, których liczba w przypadku większych podmiotów często sięga kilkudziesięciu. Operacyjny charakter ich działalnoœci często przy tym powoduje, że nie sš oni dostępni w miejscu, w którym taki dokument może być uzyskany. Jeœli dodatkowo niekaralnoœć należy wykazać poprzez przedstawienie dokumentu sporzšdzonego przez notariusza na podstawie oœwiadczenia samego zainteresowanego ), to proces uzyskiwania kompletu dokumentów staje się czasochłonny.

Jeœli chodzi o aktualnoœć dokumentów potwierdzajšcych brak występowania przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania lub spełnienie warunków udziału w postępowaniu, to zgodnie z nowym rozporzšdzeniem w sprawie dokumentów, jakich zamawiajšcy może żšdać od wykonawcy[1], niezmieniona w stosunku do starego stanu prawnego pozostała zasada, że okreœlone dokumenty takie jak wypis z Krajowego Rejestru Karnego czy zaœwiadczenie właœciwego naczelnika urzędu skarbowego powinny być wystawione 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Podobna zasada dotyczy pozostałych dokumentów podmiotowych. Natomiast zgodnie z ustawš Prawo zamówień publicznych dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Te dwie regulacje wyznaczajš poczštkowš i końcowš datę, które okreœlajš ramy czasowe, w jakich mogš być wystawione dokumenty składane przez wykonawcę. Innymi słowy, przepisy ustawy traktujš o tym jak „nowe" mogš być składane dokumenty, a przepisy rozporzšdzenia, o tym jak „stare" mogš być składane dokumenty[2].

Wykonawcy nie muszš zatem się obawiać, że dokumenty, które gromadzili jeszcze przed wezwaniem przez zamawiajšcego do ich złożenia, zostanš uznane za wystawione za wczeœnie. Niezależnie od tego, w którym momencie wykonawca zostanie wezwany do przedstawienia dokumentów, mogš one być datowane jeszcze na kilka miesięcy przez terminem złożenia wniosków lub ofert, który to termin nadal pozostaje punktem odniesienia. Należy jednak mieć na uwadze, że dokumenty te muszš zachowywać aktualnoœć na dzień ich składania. Dokument zatem, niezależnie od daty jego wystawienia, musi odzwierciedlać stan faktyczny, który jest aktualny na dzień jego złożenia, nawet jeœli został wystawiony kilka miesięcy wczeœniej.

Procedura odwrócona

Powyżej omówionej zasady, którš stosujemy do wszystkich trybów, nie można mylić z „procedurš odwróconš", o której stanowi treœć art. 24aa p.z.p. Ta regulacja odnosi się tylko do przetargu nieograniczonego i dotyczy sytuacji, w której zamawiajšcy decyduje się nie dokonywać nawet wstępnej oceny wykonawców pod względem podmiotowym (na podstawie oœwiadczenia), aż do czasu rozstrzygnięcia o najkorzystniejszej ofercie.

W takim przypadku, jak wskazuje Urzšd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej, w pierwszej kolejnoœci zamawiajšcy dokonuje oceny ofert pod kštem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłšcznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oœwiadczenie wstępne, a następnie żšda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

Hanna Drynkorn, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy Co do zasady.pl

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL