Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zamówienia publiczne

Nowe progi w zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2018

123RF
Od 1 stycznia obowišzujš nowe wysokoœci progów w zamówieniach.

Zmiany dotyczš czterech rozporzšdzeń KE zmieniajšcych kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE. Z rozporzšdzenia delegowanego Komisji dotyczšcego zamówień klasycznych wynika, że zmieniony został art. 4 lit. a-c oraz art. 13 lit. a i b dyrektywy 2014/24/UE. Zmienione zostały więc wartoœci progowe stosowania tej dyrektywy: z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych oraz z 135 000 euro na 144 000 euro lub z 209 000 euro na 221 000 euro w przypadku dostaw i usług.

Z rozporzšdzenia delegowanego Komisji odnoszšcego się do zamówień sektorowych wynika, że zmieniony został art. 15 lit. a i b dyrektywy 2014/25/UE. Zmienione zostały więc wartoœci progowe stosowania dyrektywy sektorowej: z 418 000 euro na 443 000 euro w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporzšdzenia Komisji dotyczšcego zamówień w dziedzinach obronnoœci i bezpieczeństwa wynika, że zmieniony został art. 8 dyrektywy 2009/81/WE. Zmienione zostały zatem wartoœci progowe zamówień: z 418 000 euro na 443 000 euro w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporzšdzenia delegowanego Komisji dotyczšcego koncesji wynika, że zmieniony został art. 8 dyrektywy 2014/23/UE. Zmieniona została zatem wartoœć koncesji, od której uzależniony jest obowišzek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro.

Wszystkie ww. rozporzšdzenia wchodzš w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL