Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Limity zbierania starych pralek i telewizorów w górę

Adobe Stock
W nadchodzšcym roku minimalny poziom zbierania elektroœmieci wyniesie 50 proc. œredniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.

1 stycznia zacznie obowišzywać rozporzšdzenie ministra œrodowiska okreœlajšce minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z jego przepisów wynika, że limity zbiórki będš rosnšć sukcesywnie oraz zależeć od rodzaju wytworzonych elektroœmieci.

Minimalny poziom zbierania większoœci wyniesie w 2018 r. 50 proc. œredniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, w 2019 r. – 55 proc., a w 2020 r. – 60 proc. Limity przewidziane w rozporzšdzeniu sš œciœle zwišzane z realizacjš ustawy z 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przewiduje ona, że docelowo w 2021 r. każdy przedsiębiorca, który wprowadza do gospodarstw domowych sprzęt elektryczny i elektroniczny, będzie musiał osišgać poziom zbierania elektroœmieci w wysokoœci 65 proc. masy sprzętu sprzedanego rok wczeœniej albo 85 proc. masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

Ustawa realizuje unijnš dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. We wszystkich państwach Unii Europejskiej cele zbierania elektroœmieci okreœlono jednolicie. W dziesięciu z nich, w tym także w Polsce, wprowadzono jednak taryfę ulgowš, gdy chodzi o poziom zbierania elektroœmieci. Stšd wspomniane limity.

Z Raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska z 2016 r. wynika, że na polski rynek wprowadzono łšcznie ponad 583,1 mln kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. To ok. 10 proc. więcej niż rok wczeœniej. Zebrano natomiast przeszło 232,6 mln kg zużytego sprzętu, a przetworzono 223 mln kg. Z kolei masa zużytego sprzętu przekazanego do ponownego wykorzystania wyniosła ponad 864 tys. kg. Wszystkie organizacje odzysku w 2016 r. osišgnęły wymagane limity.

podstawa prawna: rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 21 lipca 2017 r. DzU z 4 sierpnia 2017 r., poz. 1499

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL