Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: samorzšd nie straci wszystkich uprawnień

Fotolia.com
Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz niektórych innych ustaw przenosi z jednostek samorzšdu terytorialnego kompetencje tylko w odniesieniu do zatwierdzania cen za dostarczanie wody i odbiór œcieków.

- Według projektodawcy – założeniem ustawy z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków – jest wyeliminowanie problemów zwišzanych z niewłaœciwym funkcjonowaniem rynku usług dotyczšcych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania œcieków. W jaki sposób ustawa ma pomóc w osišgnięciu tego celu?

Jednš z podstawowych wad obecnego modelu rynku wodocišgowo-kanalizacyjnego jest brak wyspecjalizowanego i niezależnego organu regulacyjnego, który nadzorowałby realizację zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania œcieków. Przepisy ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2017 r., poz. 2180) majš m.in. na celu zabezpieczenie interesu odbiorców usług przez ustanowienie takiego organu (regulatora cen wody). Będzie on w szczególnoœci weryfikował wysokoœć cen za dostarczenie wody i odbiór œcieków. Chcemy, aby opłaty te były racjonalnie uzasadnione ekonomicznie.

- Jakie kompetencje gmin przejmie nowy organ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie?

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz niektórych innych ustaw przenosi z jednostek samorzšdu terytorialnego kompetencje tylko w odniesieniu do zatwierdzania cen za dostarczanie wody i odbiór œcieków. Natomiast zasadnicza częœć zadań i uprawnień gminy, w ramach funkcjonowania ww. ustawy, zostanie w nowym systemie utrzymana. Dotyczy to w szczególnoœci:

- wydawania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania œcieków,

- przygotowania i uchwalania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania œcieków,

- uchwalania planu i modernizacji urzšdzeń wodocišgowych i urzšdzeń kanalizacyjnych,

- publikacji taryf.

- Jaka będzie rola tego organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie?

Przejmie ono, z dniem wejœcia w życie ustawy Prawo wodne (częœć przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.), zobowišzania, prawa i obowišzki należšce dotychczas do Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej.

- W jaki sposób wspomniana na wstępie ustawa wišże się z nowym Prawem wodnym, które wejdzie w życie w styczniu 2018 r.?

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz niektórych innych ustaw przewiduje powierzenie funkcji organu regulujšcego dyrektorom regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Powołanie ww. dyrektorów okreœlajš przepisy ustawy Prawo wodne. Jednym z zadań organu regulacyjnego będzie zabezpieczenie odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie œcieków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL