Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Wojewoda będzie ponownie oceniał operat szacunkowy - wyrok WSA

Dziennik Wschodni
Organy administracji nie sš zwolnione od merytorycznej oceny wiarygodnoœci wyceny.

Prezydent Poznania ustalił lokalizację zespołu domów studenckich Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM).

Następnie wydano decyzję wywłaszczeniowš, mocš której na Skarb Państwa przechodziło 5,8 tys. mkw. prywatnego gruntu. Prezydent Poznania podał, że koszty odszkodowania ma pokryć UAM.

Odszkodowanie ustalono na podstawie opinii biegłego -rzeczoznawcy majštkowego. Prezydent miasta stwierdził, że operat szacunkowy został sporzšdzony zgodnie z przepisami i zasadami. Biegły okreœlił właœciwy rynek podobnych nieruchomoœci i wartoœć rynkowš wywłaszczanej działki. Zastrzeżenia do operatu zgłosili jednak zarówno właœciciele nieruchomoœci, jak i UAM.

W odwołaniu do wojewody wielkopolskiego UAM zakwestionował wysokoœć odszkodowania. Zarzucił, że nieruchomoœci podobne zostały wybrane do operatu przypadkowo, z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami i rozporzšdzenia Rady Ministrów z 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomoœci i sporzšdzania operatu szacunkowego.

Wojewoda uznał operat za spójny, logiczny i zupełny. Ocenił, że przyjęta w nim wycena wywłaszczanej nieruchomoœci może być podstawš wymiaru odszkodowania. Stwierdził, że rola organu administracji ogranicza się do oceny prawidłowoœci operatu tylko pod względem formalnym. Dobór materiału porównawczego, metodologia oraz sam proces wyceny sš wiadomoœciami specjalnymi, posiadanymi przez rzeczoznawców. Organ nie ma prawa ani obowišzku oceny operatu pod względem merytorycznym.

Uniwersytet wniósł skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Poznaniu. Od 2014 r. do wrzeœnia 2017 r. zapadły w tej sprawie trzy wyroki, w tym orzeczenie Naczelnego Sšdu Administracyjnego, po którym sprawa wróciła do ponownego rozpoznania przez WSA. Wyrokiem z 8 wrzeœnia 2017 r. WSA uchylił bowiem decyzję wojewody w częœci dotyczšcej odszkodowania.

W uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że organy administracji nie sš zwolnione od merytorycznej oceny wiarygodnoœci operatu. Majš obowišzek sprawdzić, czy opiera się on na prawidłowych danych dotyczšcych szacowanej nieruchomoœci i właœciwym doborze nieruchomoœci podobnych. Organ administracji nie może, wbrew opinii rzeczoznawcy majštkowego, przyjšć, że wartoœć nieruchomoœci jest inna, niż ustalił to rzeczoznawca. Ma natomiast obowišzek dokonania oceny podobieństwa nieruchomoœci przyjętych w operacie do nieruchomoœci podlegajšcej wycenie oraz zweryfikowania podejœcia rzeczoznawcy majštkowego do wyceny oraz metody i techniki szacowania wartoœci nieruchomoœci – orzekł WSA. Š?

Sygnatura akt: IV SA/Po 533/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL