Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

CIT: szpital nie rozliczy kary za błędy

Fotorzepa, Bartek Sadowski
Przegrany proces z pacjentem za Ÿle wykonany zabieg nie może być dla placówki kosztem podatkowym.

Błędy zdarzajš się każdemu, ale gdy myli się lekarz, poszkodowani pacjenci coraz częœciej pozywajš szpitale o odszkodowania. Dla i tak zadłużonych placówek medycznych zasšdzane w procesach o błędy medyczne kwoty to duży kłopot. Trudno się więc dziwić, że chciałyby móc je chociaż rozliczyć podatkowo. Fiskus mówi jednak stanowcze nie przerzucaniu kosztów błędów medyków na budżet. Jego stanowisko potwierdził niedawno Wojewódzki Sšd Administracyjny w Olsztynie.

Przegrany proces

Spór w sprawie zainicjował wniosek o interpretację. Szpital wskazał w nim, że przegrał proces z pacjentem o błšd w sztuce medycznej. W konsekwencji sšd okręgowy zasšdził od szpitala zadoœćuczynienie, comiesięcznš rentę oraz zwrot kosztów procesu i odsetek. Placówka wskazała, że ma obowišzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej z tytułu wykonywania działalnoœci leczniczej. Jednak kwoty zasšdzone wyrokiem znacznie przekroczyły ustalony limit sumy gwarancyjnej z polisy OC. W zwišzku z tym szpital pozostałš częœć musiał zapłacić z własnej kieszeni. W tej sytuacji zapytał, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatkowane na podstawie prawomocnego wyroku, tj. zadoœćuczynienie z ustawowymi odsetkami, skapitalizowanš rentę wraz z ustawowymi odsetkami, kwoty ponoszone w zakresie wypłaty comiesięcznej renty, koszty procesu.

Sam szpital nie miał wštpliwoœci, że może tak zrobić. Tłumaczył, że wypłacone kwoty wynikajš wprost z kodeksu cywilnego i powinny zostać zakwalifikowane jako wydatek zwišzany z ryzykiem podejmowanym przy leczeniu pacjenta. A to oznacza, że wydatek wišże się bezpoœrednio z funkcjonowaniem szpitala i może być kosztem podatkowym. Ponadto pozostaje w zwišzku z działalnoœciš statutowš, czyli jest uzasadnione celem, jaki stanowi zachowanie Ÿródła przychodów.

Ta argumentacja nie przekonała fiskusa. Jego zdaniem żadna z kwot wypłaconych w zwišzku z przegranym procesem nie może być dla szpitala kosztem. Urzędnicy zauważyli m.in., że celem statutowym szpitala jest działalnoœć w zakresie ochrony zdrowia, a to, co musi zapłacić, to raczej skutek jego nienależytego wykonania.

Brak zwišzku

Racji szpitalowi nie przyznał też olsztyński WSA. Zgodził się z fiskusem, że nie można wykazać zwišzku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zapłatš spornych kwot a uzyskanym przez szpital przychodem czy też zachowaniem albo zabezpieczeniem jego Ÿródła. W jego ocenie uiszczenie należnoœci orzeczonych na rzecz pacjentów jest wynikiem nieprawidłowego realizowania obowišzków. Zapłata ma uwolnić szpital z zobowišzań będšcych następstwem szkody wyrzšdzonej pacjentom. Wyrok nie jest prawomocny.

sygnatura akt: I SA/Ol 524/17

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Ustawa o CIT obowišzuje już 25 lat. W tym czasie brzmienie ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów uległo tylko niewielkiej modyfikacji. Mimo to zagadnienie zwišzku niektórych wydatków z przychodami budzi wštpliwoœci i wywołuje liczne spory. Przedstawiciele fiskusa twierdzš, że skutków błędów popełnionych przez firmy, a nawet działań ocenianych z perspektywy czasu jako nierozsšdne, nie można traktować jako kosztu. Byłoby to bowiem przerzucanie częœci tych obcišżeń na Skarb Państwa. Podatnicy argumentujš, że nietrafione decyzje i nieprawidłowoœci zdarzajš się w każdej firmie. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Skutki sš zatem zwykłym kosztem funkcjonowania firm. Te argumenty próbujš wyważyć sšdy i analizujš argumenty obu stron w konkretnych okolicznoœciach. Oznacza to, że nadal można się spodziewać licznych sporów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL