Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Placówka medyczna chce zadośćuczynienia od ratowników, którzy nie przystšpili do pracy

123RF
Placówka straciła kontrakt z NFZ z powodu braku umów z ratownikami. Chce od nich milionowej rekompensaty.

2,1 mln zł domaga się od swoich 21 byłych usługodawców spółka AMG Centrum Medyczne. Twierdzi, że to przez nich straciła kontrakt w zarzšdzanym przez siebie Szpitalu Œwiętego Ducha w Rawie Mazowieckiej.

– Odmawiajšc w lipcu dalszego œwiadczenia usług, doprowadzili do wypowiedzenia spółce w trybie natychmiastowym umowy na œwiadczenie usług zdrowotnych ratownictwa medycznego na terenie powiatu w Rawie Mazowieckiej. To spowodowało, że do spółki nie wpłynie wynagrodzenie z tytułu tej umowy – tłumaczy Witold Jajszczok, rzecznik AMG Centrum Medyczne.

Ratownicy sš zrozpaczeni. Twierdzš, że od 1 do 10 lipca pełnili dyżury bez umowy ze zleceniodawcš. Umowy miały być przygotowane, ale żadna ze stron ich nie podpisała. Dziesištego dnia ratownicy nie zalogowali się do systemu. Spółka powiadomiła odpowiedzialnego za organizację i koordynowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wojewodę łódzkiego. Opiekę nad pacjentami z tego rejonu zabezpieczenia, obejmujšcego Rawę Mazowieckš, Cielšdz, Sadkowice, Regnów i Białš Rawskš, wojewoda przekazał Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego (WSRM) w Łodzi do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego, które wkrótce ogłosi NFZ.

Kontrola łódzkiego NFZ, po której w trybie natychmiastowym rozwišzał on umowę na ratownictwo medyczne, rozpoczęła się w Szpitalu Œwiętego Ducha już 7 lipca.

– Zebrane dokumenty wskazujš na to, że od 1 lipca szpital w Rawie nie zapewniał personelu udzielajšcego œwiadczeń zgodnie z umowš z NFZ, udzielał œwiadczeń w sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadajšcych wymogom okreœlonym w umowie, a w efekcie nie zapewnił dostępnoœci do œwiadczeń opieki zdrowotnej w miejscu udzielania œwiadczeń, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów – mówi „Rzeczpospolitej" Anna Leder z łódzkiego NFZ.

AMG Centrum Medyczne stoi na stanowisku, że między stronami doszło do zawarcia umowy ustnej, tzw. konkludentnej. Dlaczego?

– Ratownicy ustalili harmonogram, a więc zaoferowali spółce swoje usługi i przystšpili do ich œwiadczenia. Spółka usługi te przyjmowała i na dotychczasowych zasadach udostępniała ratownikom sprzęt i bazę lokalowš – tłumaczy Witold Jajszczok.

Zdaniem Romana Badacha-Rogowskiego, szefa Krajowego Zwišzku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, ta sytuacja jest niedopuszczalna, bo do takiej umowy potrzebna jest zgoda obu stron. I deklaruje pomoc prawnš dla 21 ratowników z Rawy Mazowieckiej.

Opinia

Wojciech Kozłowski, radca prawny

Zawarcie umowy cywilnoprawnej w formie ustnej wymaga zgodnego stanowiska obu stron. Jeżeli więc jedna ze stron – ratownicy medyczni prowadzšcy własnš działalnoœć gospodarczš – żšdała i oczekiwała od spółki potwierdzenia warunków współpracy stron na piœmie, to niepotwierdzenie ich przez 30 proc. okresu, czyli dziesięć dni miesišca, na który umowa miała być zawarta, stanowi wystarczajšcy dowód, że pomiędzy stronami nie doszło do uzgodnienia stanowisk i zawarcia umowy w sposób konkludentny. Nie można mówić o naruszeniu przez ratowników umowy, której nie zawarli. Co najwyżej można by interpretować tę sytuację jako zawarcie umowy tymczasowej na dziesięć dni, czyli na okres, przez który ratownicy faktycznie œwiadczyli usługi bez umowy pisemnej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL