Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Twarowski: MZ powinno wprowadzić kodeks przejrzystości

Fotolia.com
Adam Twarowski - radca prawny, Instytut Zarzšdzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Wojewódzki Sšd Administracyjny uchylił zaskarżonš przez producenta decyzję o odmowie refundacji leku powołujšc się na konflikt interesów. W uzasadnieniu czytamy, że wiceminister, który wczeœniej pomagał przygotować wniosek o objęcie refundacjš, nie powinien decydować w jego sprawie. Resort się nie odwołał.

Adam Twarowski: To znaczy, że akceptuje wyrok i zamierza go realizować. Sšd oczekuje, że resort wyjaœni, czy wiceminister powinien podlegać wyłšczeniu z procesu wydawania decyzji refundacyjnej, i że wyda tę decyzję ponownie.

Co wyrok oznacza dla przyszłych spraw tego typu?

Ma o tyle istotne znaczenie, że powinien spowodować zmianę podejœcia resortu do procedowania wniosków refundacyjnych w sytuacji, gdy osoby obecnie zaangażowane w ten proces, w przeszłoœci mogły mieć lub miały zajęcia, które mogš kolidować z ich obecnymi obowišzkami. Sprawa zaskarżona przez producenta jest niejasna. Nie wiadomo, w jakim charakterze występował w niej wspomniany wiceminister. Pod decyzjš o odmowie objęcia refundacjš podpisał się minister Konstanty Radziwiłł, tymczasem na jednej z notatek widnieje adnotacja „Proszę podtrzymać decyzję z pierwszej instancji" z podpisem podsekretarza stanu odpowiedzialnego za politykę lekowš.

Jak to wyjaœnić?

Nie stawialibyœmy takich pytań, gdyby w resorcie istniała wewnętrzna regulacja wprowadzajšca rozwišzania podobne do tych, jakie funkcjonujš w zamówieniach publicznych. Tam wszyscy, którzy biorš udział w procesie zamówień składajš oœwiadczenie o pozostawaniu bšdŸ nie w okreœlonych relacjach z uczestnikami tego postępowania. Aż się prosi o takie regulacje w przypadku procesu obejmowania refundacjš okreœlonego leku, co wišże się z ogromnymi sumami z budżetu państwa.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało "Rzeczpospolitej", że nie ma wewnętrznych regulacji, bo te kwestie regulujš art. 24 - 27 kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeœli resort ma œwiadomoœć istnienia tych przepisów, to powinien je stosować. Prawdš jest natomiast, że przepisy te posługujš się zwrotami niedookreœlonymi. Dlatego tym bardziej warto by było sobie zdefiniować na własne potrzeby urzędu, jakie przypadki powinny pod nie podpadać.

Na przykład?

Chodzi o to, by ministerstwo zauważyło, że ma problem, którym musi zarzšdzić, a nie zasłaniało się k.p.a., do którego - przynajmniej w tym konkretnym przypadku - się nie zastosowało. Przykładowo, Urzędnik, szczególnie wiceminister, powinien wiedzieć, jakie sytuacje mogš być uznane za powodujšce powstanie wštpliwoœci co do jego bezstronnoœci. Sytuacja taka, jak opisana w powołanym wyroku bez wštpienia budzi istotne wštpliwoœci, co do bezstronnoœci. Branża farmaceutyczna jest doœć wšska, a ławka kandydatów na wiceministrów znajšcych się na polityce lekowej - krótka. Specjaliœci kršżš po obu stronach barykady i istnieje duże prawdopodobieństwo, że następcy opisanego wiceministra też mogš mieć konflikt interesów. Tym bardziej powinno się te kwestie uregulować, a resort zdrowia powinien stworzyć własny kodeks przejrzystoœci.

Co mógłby obejmować taki kodeks przejrzystoœci.

W mojej ocenie warto szczegółowo opisać, kto uczestniczy w procesie decyzyjnym, w jaki sposób odnotowuje się udział w tym postępowaniu, a w szczególnoœci, aby każdy, kto w nim uczestniczy składał oœwiadczenie o braku powišzań z wnioskodawcami, które mogš budzić wštpliwoœci co do ich bezstronnoœci. Mogš zdarzyć się przypadki, że ktoœ doradzał w przeszłoœci konkurencyjnemu - w stosunku do wnioskodawcy –producentowi, a dotyczyło to konkurencyjnego produktu. Pytanie, co zrobić w takim przypadku?

Jednym słowem, warto przeanalizować wszystkie przypadki, które potencjalnie mogš wskazywać na ryzyko konfliktu interesów i spróbować je zaadresować w postaci wewnętrznej regulacji. Proces decyzyjny będzie bardziej przejrzysty, a w szczególnoœci, jak się okazuje, krótszy, skoro nie trzeba będzie tych kwestii ponownie wyjaœniać po wyroku WSA.

- Rozmawiała Karolina Kowalska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL