Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Dodatkowe 5,8 miliarda na zdrowie

Fotolia.com
Nakłady na leczenie wzrosnš w 2018 r. z 4,4 do 4,7 PKB – zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB jest jednš z głównych zapowiedzi rzšdów PiS. Obietnicę stopniowego, wieloletniego dochodzenia do tej stawki zawarł w przedstawionym w połowie 2016 r. dokumencie Narodowa Służba Zdrowia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Nie wiadomo było jednak, kiedy miałoby to nastšpić. Wštpliwoœci rozwiał podczas Œniadania „Rzeczpospolitej" na Forum Ekonomicznym w Krynicy wicepremier i minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki: – Już w 2018 r. zaplanowaliœmy podwyżkę wydatków na służbę zdrowia z 4,4 do 4,7 proc. PKB. Przyrost jest bezprecedensowy, o 5,8 mld zł – zapowiedział i zaznaczył, że przyrost jest najwyższy w historii.

Wicepremier Morawiecki nie sprecyzował, jakie miałyby być Ÿródła dodatkowego finansowania, jednak według dr. Jerzego Gryglewicza, eksperta Instytutu Zarzšdzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, taki wzrost możliwy jest do osišgnięcia tylko w przypadku dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa.

Nie wiadomo, na co miałyby być przeznaczone dodatkowe œrodki. Pewne jest, że polska służba zdrowia ich potrzebuje, zwłaszcza w przypadku przesunięcia znacznych œrodków na szpitale, które znalazły się w obowišzujšcej od paŸdziernika sieci placówek z gwarancjš finansowania z budżetu państwa. Dodatkowe 5,8 mld zł mogłyby zostać przeznaczone na zmniejszenie kolejek do najbardziej obleganych zabiegów planowych – operacji zaćmy i endoprotezoplastyki stawu biodrowego, do których kolejki nadal liczone sš w latach (na operację zaćmy czeka się obecnie blisko dwa lata, na endoprotezoplastykę – nieco ponad dwa lata).

Pienišdze mogłyby też zasilić gabinety lekarskie, które majš wrócić do szkół już od przyszłego roku szkolnego. Zgodnie z zapowiedziami minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej minister zdrowia ma przedstawić projekt ustawy dotyczšcej opieki medycznej w szkołach już w cišgu najbliższego miesišca. Dodała, że istnieje realna szansa, że ustawa zostanie przyjęta już wiosnš i stwierdziła, że „do 2019 r. rzšd rozliczy się z opieki stomatologicznej, z opieki medycznej i stołówek w szkołach". Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami do szkół miałyby wrócić tylko gabinety lekarskie. Z finansowanej przez państwo opieki stomatologicznej uczniowie mieliby korzystać w gabinecie dentysty, który w ramach umowy z NFZ miałby obowišzek leczyć dzieci z danej szkoły.

To niejedyny zastrzyk pieniędzy dla służby zdrowia. W ramach przygotowywanej w resorcie zdrowia specustawy NFZ dostanie dodatkowe 2,1 mld zł na skrócenie kolejek i 0,7 mld na wyposażenie placówek w nowy sprzęt.

OPINIA

Jakub Szulc, były wiceminister zdrowia, dyrektor sektora ochrony zdrowia, EY

ZapowiedŸ wicepremiera Morawieckiego nie jest do końca jasna. Nie wiadomo, czy wzrost wydatków na ochronę zdrowia będzie wynikiem dodatkowego przyrostu składki na Narodowy Fundusz Zdrowia czy wyasygnowania dodatkowych pieniędzy dla Ministerstwa Zdrowia i NFZ z budżetu państwa. W pierwszym przypadku mówilibyœmy o nominalnym wzroœcie, spowodowanym wzrostem funduszu wynagrodzeń w gospodarce, a nie o jakimkolwiek rozwišzaniu systemowym. Na dziœ plan finansowy NFZ rok do roku, bez zmian dotyczšcych składki, zakłada wzrost przychodu o 5,3 mld zł. Mówilibyœmy więc o wzroœcie finansowania w kwocie 0,5 mld zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL