Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

123RF
Udzielanie œwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Stypendium szkolne

Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniajšc zadanie dotyczšce udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na œrodkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa œrodki na pomoc materialnš realizowanš przez gminy.

Wysokoœć stypendium wypłacanego uczniowi wynosi do 1 listopada 2016 r. od 99,20 zł do 248,00 zł (od 1 listopada 2017 r. – od 104 zł do 260 zł) miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniajšcy do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokoœć ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oœwiaty i nie ulega zmianie w 2017 r.

W art. 90d ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z póŸn. zm.) okreœlono, że:

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujšcy się w trudnej sytuacji materialnej, wynikajšcej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególnoœci gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawnoœć, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietnoœć, brak umiejętnoœci wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystšpiło zdarzenie losowe,[...].

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częœciowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczajšcych poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołš;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególnoœci zakupu podręczników.

Szczegółowe rozwišzania prawne dotyczšce realizacji pomocy dla uczniów na terenie danej gminy muszš znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym okreœla się:

1) sposób ustalania wysokoœci stypendium szkolnego w zależnoœci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okolicznoœci, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależnoœci od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależnoœci od zdarzenia losowego.

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 wrzeœnia br. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie œwiadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdujš się przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu œmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie œwiadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków zwišzanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w cišgu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotnoœci kwoty zasiłku rodzinnego, przysługujšcego na dziecko w wieku 5-18 lat, okreœlanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych.

ródło: MEN

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL