Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Ograniczenie użytkowania wokół Portu Lotniczego Gdańsk

123RF
Obszar ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Gdańsk ustanowiono zgodnie z prawem.

W 2012 r. w Porcie Lotniczym Gdańsk został oddany do użytku terminal T2, a w 2015 r. zakończyła się budowa jego drugiego etapu.

W zwišzku z rosnšcym ruchem lotniczym konieczne stało się powiększenie również dotychczasowego obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska.

Sejmik Województwa Pomorskiego 29 lutego 2016 r. podjšł uchwałę w sprawie utworzenia takiego obszaru. Podzielono go na strefy A i B. W razie włšczenia nieruchomoœci do którejœ ze stref właœciciele uzyskujš m.in. prawo do żšdania wykupu gruntów, odszkodowań i innych rekompensat.

Uchwałę zaskarżył do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gdańsku Adam Z. (dane zmienione), właœciciel posesji, która nie została włšczona do żadnej ze stref, ponieważ kontrolne pomiary nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Zaznaczył, że jego działkę dzieli od terenu Portu Lotniczego tylko 800 m. Sejmik jednak błędnie wyznaczył obszar ograniczonego użytkowania na podstawie decyzji œrodowiskowej, wydanej w 2009 r. przez wojewodę pomorskiego, lecz niezgodnej z raportem œrodowiskowym, oraz na podstawie analizy porealizacyjnej. Wskutek tego Adam Z. nie może skorzystać z uprawnień wynikłych z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoœci.

Sejmik uznał zarzuty za bezzasadne i wyjaœnił, że podstawš wykonania analizy porealizacyjnej były wyniki z pomiarów cišgłych poziomów hałasu. Analiza porealizacyjna jest jednš z metod tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

WSA odrzucił poczštkowo skargę Adama Z., ponieważ uchwałę o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania może kwestionować wyłšcznie właœciciel działki znajdujšcej się w granicach tego obszaru. Sšd zajšł się jednak skargš ponownie po wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego, który nakazał zbadanie zarzutów błędnego ustalenia granic obszaru.

Rozpatrujšc obecnie skargę, WSA przypomniał, że zgodnie z ustawš – Prawo ochrony œrodowiska jednym ze œrodków, z których wynika obowišzek wyznaczenia obszarów ograniczonego użytkowania, jest właœnie analiza porealizacyjna. Uzależnienie rozbudowy Portu Lotniczego od jej wyników nastšpiło w ostatecznej i prawomocnej decyzji prezydenta Gdańska z 2009 r. Potwierdził jš WSA w Gdańsku, nadal zatem jest to decyzja wišżšca, której nie mogš podważyć zarzuty dotyczšce jej legalnoœci – podkreœlił WSA.

Sšd administracyjny nie dopatrzył się też naruszeń w procedurze oraz w zasadach tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Skarżšcy nie przedstawił dowodów, które podważałyby wyniki pomiarów hałasu, dokonane w ocenie porealizacyjnej. Potwierdziły to kontrole inspektorów ochrony œrodowiska. Nie zdołał więc skutecznie podważyć zgodnoœci uchwały Sejmiku z prawem.

– A tylko naruszenie prawa podczas jej tworzenia i wykazanie, że wskutek tego działka nie została objęta granicami obszaru, mogłoby uzasadniać naruszenie interesu prawnego skarżšcego – orzekł sšd, oddalajšc skargę.

Adam Z. może jednak dochodzić w sšdzie cywilnym ewentualnych roszczeń o naprawienie szkody, spowodowanej oddziaływaniem lotniska na jego nieruchomoœć. Nie stoi tu na przeszkodzie nieobjęcie działki granicami obszaru ograniczonego użytkowania. Wyrok jest nieprawomocny.

sygnatura akt: II SA/Gd 310/17

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL