Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Urzšd miasta może ścigać kierowców wykonujšcych przewóz osób - wyrok

123RF
Prezydent Krakowa, jako podmiot udzielajšcy licencji na przewóz osób, jest dysponentem tego dobra, więc może kontrolować, czy ktoœ go nie narusza.

Walkę z nielegalnymi przewoŸnikami Kraków prowadzi już od wielu lat. Ostatnio skupia się ona głównie na korzystajšcych z popularnej aplikacji – dotyczyła ich połowa kontroli w zeszłym roku i wszystkie przeprowadzone w tym. Urzędnicy zamawiali kurs za pomocš aplikacji, nie ujawniajšc się, wykonywali zrzut ekranu z imieniem i zdjęciem kierowcy oraz danymi samochodu, na podstawie których sprawdzali póŸniej, czy posiada on wymaganš licencję na przewóz osób. Wielu z ukaranych odwoływało się do sšdu. Głównym argumentem był brak legitymacji prezydenta miasta do występowania w roli oskarżyciela publicznego oraz legalnoœć samych kontroli.

Sšdy rejonowe w większoœci przyznawały rację miastu, jednak w czerwcu tego roku sšd okręgowy, rozpatrujšc odwołania obwinionych, umorzył postępowania w dwóch sprawach, uznajšc brak legitymacji procesowej prezydenta miasta. Wydawało się, że to poczštek nowej linii orzeczniczej, jednak w lipcu ten sam sšd uznał, że prezydent ma nie tylko prawo, ale i obowišzek występować jako oskarżyciel publiczny.

Skład orzekajšcy wskazał, że na podstawie art. 17 kodeksu wykroczeń organ samorzšdowy może być oskarżycielem publicznym, jeœli ujawnił wykroczenie w zakresie swojego działania. Stosujšc wykładnię celowoœciowš, sšd stwierdził, że organ może kontrolować także samo posiadanie licencji przez przewoŸnika – jest to warunek konieczny do kontroli prawidłowoœci pobierania opłat, która dotyczy tylko licencjonowanych kierowców.

Sšd podzielił też argumentację miasta, że organ wydajšcy licencję musi podjšć działania w celu ochrony legalnej działalnoœci przewozowej. W przeciwnym razie osoby niespełniajšce obowišzku nie mogłyby być pocišgnięte do odpowiedzialnoœci.

Sygnatura akt: IV 1 Kz 61/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL