Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Gmina nie segreguje śmieci, ale mieszkańcy i tak muszš płacić za segregację - wyrok NSA

W krajach UE odpady traktowane sš jak cenne surowce.
Fotolia.com
Nawet gdyby gmina wrzucała do jednego worka posegregowane przez właœciciela domu odpady, to nie jest on zwolniony z obowišzku opłaty za nie.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš właœciciela domu, który nie chciał płacić za œmieci, bo uważał, że gmina Ÿle wywišzuje się ze swoich obowišzków w tym zakresie.

Z akt sprawy wynikało, że skarżšcy jest właœcicielem zamieszkanej nieruchomoœci, a nie złożył obowišzkowej deklaracji o wysokoœci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tej sytuacji jej wartoœć okreœlił prezydent miasta, wydajšc stosownš decyzję. Okazało się, że mężczyzna œwiadomie nie wywišzał się z obowišzku złożenia deklaracji œmieciowej. Kwestionował bowiem sposób segregowania odpadów komunalnych przyjęty i wykonywany przez gminę. Właœciciel nieruchomoœci twierdził, że sam prawidłowo segreguje œmieci, dlatego nie zamierza płacić gminie za usługi, z których nie korzysta. Zarzucał samorzšdowi, że w gminnym punkcie zbiórki odpadów komunalnych segregowane odpady z żarówek i gumy przywożone przez mieszkańców sš mieszane w kontenerze z innego rodzaju odpadami. Ponadto skarżšcy twierdził, że samorzšd domaga się opłaty za rzekome utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, który w rzeczywistoœci nie istnieje.

Ta argumentacja nie przekonała samorzšdowców. Racji skarżšcemu nie przyznał też Wojewódzki Sšd Administracyjny w Łodzi. Przypomniał, że właœciciele nieruchomoœci, na których mieszkajš mieszkańcy, sš obowišzani ponosić na rzecz gminy opłatę œmieciowš. Właœciciel nieruchomoœci musi złożyć deklarację, a jeœli tego nie zrobi, samorzšd wydaje decyzję o opłacie.

Jak zauważył łódzki WSA, skarżšcy nie złożył deklaracji, więc okreœlono jš w decyzji. W ocenie sšdu bez znaczenia jest natomiast, że skarżšcy kwestionuje działania gminy dotyczšce ochrony œrodowiska czy organizacji selektywnej zbiórki odpadów.

Zarzuty, że gmina miesza œmieci segregowane z innymi odpadami, nie przekonały też Naczelnego Sšdu Administracyjnego. NSA zauważył, że zakaz mieszania odpadów selektywnie zebranych z pozostałymi jest kierowany do gminy. Wytwórca odpadów nie może odmawiać wniesienia opłaty œmieciowej tylko dlatego, że rzekomo gmina nie wywišzuje się ze swoich obowišzków.

Jak przypomniał NSA, celem nowelizacji tzw. ustawy œmieciowej było zapobieganie wyrzucaniu odpadów w miejscach niedozwolonych. Ustawodawca wprowadził domniemanie, że w każdej zamieszkanej nieruchomoœci sš wytwarzane œmieci, a obowišzek wnoszenia opłaty za nie wynika z samego faktu, że ktoœ jest właœcicielem posesji. Sšd nie miał wštpliwoœci, że niezłożenie deklaracji skutkuje wydaniem decyzji okreœlajšcej opłatę, a jej wysokoœć wynika z szacunkowego wytwarzania œmieci przez podobne nieruchomoœci. To, czy skarżšcy selekcjonuje œmieci, nie miało znaczenia. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 872/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL