Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Postępowanie środowiskowe - jak organ zawiadamia strony

Nowe regulacje można podać do wiadomoœci pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w firmie.
123RF
Powiadomienie stron o czynnoœciach organu, a nawet przyjętym rozstrzygnięciu, nie zawsze odbywa się w tradycyjny sposób. Przepisy przewidujš w pewnych sytuacjach odrębny tryb przekazania informacji.

Posiadanie wiedzy o postępowaniu dotyczšcym wydania decyzji œrodowiskowej dla okreœlonego przedsięwzięcia odgrywa niebagatelnš rolę dla realizacji uprawnień przyznanych przepisami prawa. A to dlatego, że doręczenie korespondencji wbrew oczekiwaniom strony może nie nastšpić drogš tradycyjnš, nawet jeżeli podmiot zajmuje aktywnš postawę w sprawie.

Co mówiš przepisy

Stosownie bowiem do art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.), strony mogš być zawiadamiane o decyzjach oraz innych czynnoœciach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowoœci sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Regulacjš, która to przewiduje, jest art. 74 ust. 3 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na œrodowisko. Zgodnie z nim, w przypadku gdy liczba stron postępowania przekroczy 20 osób, zastosowanie znajdzie wspomniany art. 49 k.p.a. Co istotne, obecnie dotyczy to nie tylko procedur o wydanie decyzji œrodowiskowych, ale również uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważnoœci czy też wygaœnięcia przedmiotowego rozstrzygnięcia, a ponadto wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji.

Wspomniane rozwišzanie zostało wprowadzone ustawš z 9 paŸdziernika 2015 roku, zmieniajšcš art. 74 ust. 3 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na œrodowisko. Zmiany te weszły jednak w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2017 roku. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizujšcej, celem tej regulacji było podkreœlenie, że w trybach nadzwyczajnych również stosuje się art. 49 k.p.a., wprowadzajšcy opisany sposób zawiadomienia stron, ponieważ kwestia ta budziła wštpliwoœci interpretacyjne.

Doręczenie w trybie art. 49 k.p.a. (patrz ramka) bez wštpienia stanowi ułatwienie dla organu, który zostaje zwolniony z koniecznoœci przesyłania korespondencji do stron, co w praktyce generuje liczne, niejednokrotnie czasochłonne czynnoœci dodatkowe wraz z koniecznoœciš gromadzenia zwrotek, potwierdzajšcych doręczenie. Rozwišzanie to wymaga jednak większej aktywnoœci stron, które powinny œledzić pojawiajšce się obwieszczenia, czy też znać zwyczajowo przyjęty w danej miejscowoœci sposób publicznego ogłaszania, aby pozyskać wiedzę o postępowaniu (nie tylko prowadzonym w trybie zwykłym, ale obecnie także o postępowaniach nadzwyczajnych). Negatywne konsekwencje w tym zakresie poniesie bowiem strona, która realnie nie będzie mogła skorzystać z przysługujšcych jej uprawnień.

Istotna liczba stron

Skorzystanie z opisanego trybu doręczeń jest uzależnione od liczby stron postępowania, która powinna przekraczać 20 osób. Jednš z pierwszych czynnoœci organu w danej sprawie powinno być zatem okreœlenie, ilu i jakim podmiotom przysługuje ten status (zob.: wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Łodzi z 18 stycznia 2013 roku, sygn. akt: II SA/Łd 886/12), co w postępowaniach œrodowiskowych dokonywane jest głównie w oparciu o informacje i dokumenty przedłożone przez inwestora.

Wskazany sposób zawiadomienia dotyczy wszystkich stron postępowania, a zatem nawet tych, które aktywnie w nim uczestniczš, a także ich pełnomocników. Organ nie ma zatem obowišzku do informowania ich o podjętych czynnoœciach w inny sposób np. poprzez skierowanie indywidualnej korespondencji pisemnej (zob.: wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Szczecinie z 8 maja 2014 roku, sygn. akt: II SA/Sz 1525/13). W praktyce zdarza się jednak, że inwestor (wnioskodawca) otrzymuje dodatkowe powiadomienie drogš tradycyjnš, obok informacji przekazanych w trybie art. 49 k.p.a., co nie jest uznawane za zachwianie równoœci stron tego postępowania.

Fikcja doręczenia

Stosownie do art. 49 k.p.a., w opisanych w nim przypadkach doręczenie lub zawiadomienie uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie tego terminu należy zatem przyjšć, iż nastšpił skutek powiadomienia strony, który może być jednoczeœnie poczštkiem dla obliczania terminów do podjęcia przez ten podmiot danej czynnoœci w sprawie, w tym wniesienia œrodków zaskarżenia.

Ponadto, jeżeli zawiadomienie w tym trybie miało miejsce na różne sposoby (np. poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej urzędu i tablicy informacyjnej w danej miejscowoœci), a odbyło się w nieco innych datach, do obliczenia terminu 14 dni przyjmuje się datę ogłoszenia dokonanego najpóŸniej (zob. wyroki: Naczelnego Sadu Administracyjnego z 5 kwietnia 2011 roku, sygn. akt: II OSK 235/11; Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Bydgoszczy z 14 maja 2014 roku, sygn. akt: II SA/Bd 78/14; Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Rzeszowie z 16 grudnia 2014 roku, sygn. akt: II SA/Rz 472/14).

Przykład:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zostało umieszczone na stronie internetowej urzędu w dniu 28 lutego 2017 roku oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 1 marca 2017 roku, z uwagi na to, iż liczba stron tego postępowania przekracza 20 osób. Doręczenie wspomnianego rozstrzygnięcia stronom należy uznać za skuteczne z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia w tym trybie, przy czym przyjmuje się póŸniejszš z podanych powyżej dat, tj. 1 marca 2015 roku (czternasty dzień przypada zatem na 15 marca 2017 roku).

Strona niezadowolona z tego rozstrzygnięcia może wnieœć odwołanie w terminie do 29 marca 2017 roku (włšcznie).

Dokumentowanie zawiadomień

Organ prowadzšcy postępowanie powinien skrupulatnie dokumentować w aktach sprawy fakt dokonanych zawiadomień w trybie art. 49 k.p.a., z podaniem daty kiedy obwieszczenie było dokonane i do kiedy oraz danych osoby odpowiedzialnej, co pozwoli ocenić, czy obowišzek ten został zrealizowany prawidłowo, a w konsekwencji – czy nie zostały uszczuplone uprawnienia stron postępowania. Umożliwi to nie tylko skontrolowanie jego prawidłowoœci, ale jednoczeœnie będzie służyło potwierdzeniu, że organ w tym zakresie zapewnił stronom czynny udział w toczšcym się postępowaniu.

Informacja nie zastšpi powiadomienia

Dokonywanie doręczeń w opisanym trybie jest wielokrotnie mylone z obowišzkami informacyjnymi względem społeczeństwa. Należy jednak pamiętać, iż wymóg zapewnienia udziału stronom i kierowania do nich zawiadomień w sprawie nie jest tożsame z podaniem informacji do publicznej wiadomoœci społeczeństwu (zob.: wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 15 stycznia 2016 roku, sygn. akt: II OSK 1191/14). Nie można jednak wykluczyć, że poinformowanie stron będzie Ÿródłem wiedzy o postępowaniu dla innych (poza stronami) podmiotów, w tym także – społeczeństwa (tak: Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 6 maja 2014 roku, sygn. akt: II OSK 2615/12).

podstawa prawna: Ustawa z 3 paŸdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na œrodowisko (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

Zasady doręczeń

Doręczenie w trybie art. 49 k.p.a. odbywa się poprzez:

1. obwieszczenie lub

2. w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowoœci sposób publicznego ogłaszania np. wywieszenie:

- na tablicy ogłoszeń w danym urzędzie;

- w miejscu publicznym, a nawet na słupie;

- w miejscu realizacji inwestycji;

przy czym w orzecznictwie wskazuje się, iż mowa jest tu o miejscowoœci, w której mieszkajš lub majš swojš siedzibę strony postępowania, bowiem to one majš być adresatem danego zawiadomienia, a nie miejscowoœć będšca siedzibš organu wydajšcego akt administracyjny (zob.: wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Białymstoku z 22 stycznia 2009 roku, sygn. akt: II SA/Bk 563/08).

Komentarz

Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, adwokat w Kancelarii Szymańczyk Roman Deresz Karpiński Adwokaci sp. p.

Wprowadzenie omówionego trybu zawiadomień stron w postępowaniach o wydanie decyzji œrodowiskowej i innych postępowań (w tym nadzwyczajnych) zwišzanych z tš decyzjš, niewštpliwie usprawnia procedurę. Rezultat ten jest widoczny zwłaszcza wtedy, gdy liczba stron tego postępowania znacznie przekracza 20 osób. Wišże się jednak z koniecznoœciš przyjęcia przez strony aktywnej postawy w zakresie pozyskiwania informacji o postępowaniu, podejmowanych przez organ czynnoœciach i rozstrzygnięciach. Od posiadania tej wiedzy jest bowiem uzależniona realna możliwoœć skorzystania z przysługujšcych stronie uprawnień.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL