Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

PPP dla lokalnych przedsięwzięć

123RF
Magdalena Zabłocka: Prywatny kapitał może pomóc sfinansować samorzšdowe inwestycje.

Rz: Do konsultacji publicznych trafił właœnie projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. To wynik zapowiedzianego w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" przeglšdu prawa w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego i jednym z elementów „Polityki rzšdu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego". Jak można ocenić zaproponowane w nim zmiany?

Magdalena Zabłocka: Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie, jako próbę wyeliminowania częœci problemów, które praktycy PPP (zarówno ze strony publicznej, jak i prywatnej) wskazywali jako bariery w rozwoju projektów PPP. System prawny staje się coraz bardziej skomplikowany, inflacja ustaw, regulacji, zarówno na poziomie prawa unijnego, jak i krajowego, prowadzi często do braku spójnoœci pomiędzy poszczególnymi rozwišzaniami. Co więcej, tryb pracy, którego celem jest rozwišzanie problemów bieżšcych, często nie pozwala na całoœciowe i systemowe spojrzenie.

Dlaczego podejœcie systemowe jest aż tak ważne?

Najlepiej to wyjaœnić na przykładzie: w przypadku chęci skorzystania z PPP podmiot publiczny będzie musiał sporzšdzić analizę opcji i wykazać, że PPP jest korzystnš metodš realizacji zadań publicznych. To podejœcie jest zrozumiałe: skoro PPP łšczy się z koniecznoœciš zawarcia długoterminowej umowy (i dokonywania często wysokich płatnoœci; ich wysokoœć jest zwykle ustalana w wyniku konkurencyjnego przetargu), to warto przeanalizować inne dostępne modele realizacji zadań. Paradoksalnie zaœ, jeœli gmina będzie chciała utworzyć własnš spółkę gminnš i powierzyć jej œwiadczenie takiej samej usługi publicznej bezprzetargowo (na zasadach in-house), to żadnych analiz korzyœci i kosztów przeprowadzać nie musi. Rozwišzanie to na pewno nie jest systemowo spójne.

A z których rozwišzań szczegółowych zaproponowanych w projekcie powinny się szczególnie cieszyć jednostki samorzšdu terytorialnego?

Pozytywnie oceniam propozycję ustawowš umożliwiajšcš przekazanie przez jednostki samorzšdu terytorialnego partnerowi prywatnemu dotacji celowej na kosztów realizowanej inwestycji. Dzięki wprowadzeniu szczególnej podstawy prawnej do ustawy o PPP zostanie rozwiana wštpliwoœć, czy i w jakiej formie JST mogš przekazywać partnerom prywatnym œrodki publiczne w takiej właœnie formie. Gminom zostanie też stworzona podstawa prawna do klasyfikacji częœci wynagrodzenia partnera prywatnego jako wydatku majštkowego, co może szczególnie przydać się przy przedsięwzięciach drogowych, w których gminy płacš za budowę i utrzymywanie dróg publicznych w formule opłaty za dostępnoœć.

Projekt zmienia nie tylko ustawę o PPP, ale także szereg innych, m.in. ustawę o drogach publicznych.

To prawda. I też że skutkiem pozytywnym dla gmin, które majš zyskać możliwoœć wprowadzania opłat parkingowych nie tylko w dni robocze, ale także w weekendy. Projekt uelastycznia również sposób kalkulacji opłat za parkowanie, co także ułatwi kształtowanie miejskiej polityki parkingowej.

Jednak nie wszystkie postulowane przez samorzšdy rozwišzania zostały przez resort rozwoju uwzględnione?

Niestety, ustawa nie wprowadza postulowanych zmian w zakresie rozliczeń podatku VAT (ujęcie œwiadczeń z umowy PPP jako œwiadczeń kompleksowych zwišzanych z budowš i utrzymaniem inwestycji), co będzie rodzić wštpliwoœci praktyczne co do koniecznoœci odprowadzenia VAT przez partnera prywatnego wraz z zakończeniem robót (tj. finansowania VAT przez partnera prywatnego na poczštku umowy).

Projekt wzmacnia także kompetencje ministra rozwoju np. w zakresie wspierania projektów PPP, co powinno rozwiać obawy przed angażowaniem się w projekty PPP przez podmioty publiczne, zwłaszcza samorzšdy.

Dzięki temu Ministerstwo Rozwoju zyska potężny instrument oddziaływania na rynek projektów PPP w Polsce. Będzie mogło bowiem wspierać (finansowo i organizacyjnie) przygotowanie konkretnych przedsięwzięć PPP realizowanych zarówno przez JST, jak i przez administrację rzšdowš. Generalnie projekt kreuje Ministerstwo Rozwoju na podmiot majšcy decydujšcy wpływ na kształtowanie się systemu zamówień publicznych i PPP w Polsce.

Jak możemy się dowiedzieć z uzasadnienia projektu, jednym z oczekiwanych efektów planowanych regulacji jest zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych. Czy projekt ten to pierwszy krok, który ma przygotować Polskę do funkcjonowania w nowej rzeczywistoœci, w której strumień pieniędzy z Unii Europejskiej zostanie mocno ograniczony?

Byłoby dobrze, gdyby proponowane zmiany były preludium do rozpoczęcia systemowych prac nad kodeksem zamówień publicznych, bowiem systemowe podejœcie ułatwi realizację projektów PPP. Te z pewnoœciš będš się rozwijać, zwłaszcza wtedy, gdy okaże się, że w kolejnej perspektywie finansowej zmniejszy się istotnie iloœć œrodków unijnych.

—rozmawiał Michał Cyrankiewicz

Magdalena Zabłocka, senior associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL