Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Niedopuszczalna uchwała o dotacji dla ochotniczej straży pożarnej

AdobeStock
Rada gminy nie ma prawnych możliwoœci podjęcia uchwały dotyczšcej zasad udzielania (rozliczania) dotacji dla ochotniczych straży pożarnych. W razie podjęcia takiej uchwały, istnieje wysokie prawdopodobieństwo stwierdzenia jej nieważnoœci przez organ nadzoru – regionalnš izbš obrachunkowš.

- Gmina zamierza dotować ochotnicze straże pożarne funkcjonujšce na jej terenie. W tym celu ma zostać przyjęta uchwała o randze aktu prawa miejscowego, która by okreœlała ogólne zasady udzielania dotacji celowych i rozliczania. Czy będzie to właœciwe rozwišzanie? Czy istnieje ryzyko, że uchwała zostanie podważona?

Regulacje przewidujšce możliwoœć przekazywania dotacji przez jednostki samorzšdu terytorialnego zawiera ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Chodzi o art. 32 ust. 3b tej ustawy, zgodnie z którym jednostki samorzšdu terytorialnego mogš przekazywać ochotniczym strażom pożarnym œrodki pieniężne w formie dotacji. Ten przepis stanowi więc niewštpliwie podstawę merytorycznš np. dla gminy, do udzielenia dotacji dla jednostki ochotniczej straży pożarnej. Problem jednak w tym, że nie wynika z niego wprost delegacja ustawowa dla organu stanowišcego dla podjęcia stosownej uchwały w ww. zakresie przedmiotowym. Nie może być takš postawš przykładowo art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym, bowiem przewiduje jedynie ogólnš kompetencję rady gminy do stanowienia w innych sprawach.

W kontekœcie podanej problematyki należy również zwrócić uwagę na art. 94 Konstytucji. Wynika z niego, że organy samorzšdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzšdowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiajš akty prawa miejscowego obowišzujšce na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego okreœla ustawa. Przykładowo, Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu, w wyroku z 24 kwietnia 2013 r. (sygn. akt IV SA/Po 112/13) zaakcentował, że: Przepis art. 94 Konstytucji wyklucza możliwoœć wydania aktu normatywnego o powszechnie obowišzujšcym charakterze na podstawie ogólnego przepisu kompetencyjnego, jakim jest art. 18 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.). Z istoty upoważnienia wynika, że musi być ono wyraŸne, a nie tylko poœrednio wynikać z przepisów ustawowych. Winno przy tym okreœlać materię, która ma być przedmiotem regulacji w drodze aktu prawa miejscowego oraz organy kompetentne do jego wydania, a także regulować inne kwestie zwišzane z wydaniem i wejœciem w życie przepisów prawa. Z powyższego wynika zatem, że rada gminy nie może wydać aktu prawa miejscowego, w sytuacji, gdy nie ma ku temu wyraŸnego upoważnienia ustawowego.

Wspomniane upoważnienie ustawowe nie wynika z pewnoœciš z ww. art. 32 ust. 2 -3b o ochronie przeciwpożarowej. W tym zakresie pomocne może być również stanowisko zawarte w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 5 paŸdziernika 2016 r. (znak 19/1029/2016). Zaakcentowano tam: nie stanowiš przepisu upoważniajšcego przepisy art. 32 ust. 2 i 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gdyż redakcja żadnego z tych przepisów nie wskazuje, kto ma prawo wydania aktu, co w tym akcie ma być uregulowane i jak majš być regulowane dane kwestie, tj. nie zawiera elementów niezbędnych dla uznania, że może stanowić podstawę wydania aktu prawnego. Z powyższego jednoznacznie wynika, że wspomniane przepisy nie mogš być podstawš do uchwały dotacyjnej, a ewentualna wola w zakresie udzielenia dotacji dla danej jednostki winna być wyrażona w postaci konkretnej uchwały rady gminy o udzieleniu dotacji.

podstawa prawna: ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 736 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL