Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Leczenie za granicš: od czego uzależniona jest zgoda NFZ

Adobe Stock
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może wyrazić zgodę na wykonanie zabiegu za granicš wyłšcznie wtedy, gdy nie można go wykonać w kraju. Nie bierze się przy tym pod uwagę czasu oczekiwania na zabieg w Polsce.

Z wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie zabiegu za granicš, jako œwiadczenia gwarantowanego, zwrócił się do prezesa NFZ Andrzej Z. (dane zmienione). Po kontuzji kręgosłupa podczas zimowego pobytu w Austrii, był operowany w uniwersyteckiej klinice w Salzburgu. Tam wszczepiono mu implanty, zalecajšc usunięcie stabilizatora implantu we wspomnianym szpitalu.

Zgodnie z art.42 j ust.1 i 2 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych z œrodków publicznych, Prezes NFZ może wyrazić zgodę na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, należšcych do œwiadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, może również zgodzić się na pokrycie kosztów transportu takiej osoby najtańszym œrodkiem lokomocji.

Rozpatrujšc wniosek Andrzeja Z., Prezes NFZ zwrócił się do dwóch krajowych konsultantów: w dziedzinie ortopedii i traumatologii narzšdów ruchu oraz w dziedzinie neurochirurgii. Według obu opinii, usunięcie implantów stabilizujšcych kręgosłup, jest możliwe do przeprowadzenia w Polsce, w wielu oœrodkach ortopedycznych. Najlepszy byłby Wojewódzki Szpital Chirurgii urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Œlšskich - zalecili konsultanci.

Dyrektor tego szpitala potwierdził, że zarówno w tej placówce, jak i w innych oœrodkach w Polsce, wykonujšcych zabiegi zespolenia kręgosłupa, możliwe jest usunięcie implantu stabilizujšcego. Ustalenie możliwoœci wykonania takiej operacji jest jednak uzależnione od przeprowadzenia konsultacji ortopedycznej. Andrzej Z., który się na niš zgłosił, usłyszał jednak, że profesor nie widzi medycznych wskazań do usuwania metalowych implantów z kręgosłupa. A w ostatecznej opinii konsultanci krajowi stwierdzili, że skoro chirurg operujšcy pacjenta w Salzburgu, zalecił usunięcie zespolenia, ze względu na dobro chorego należy je usunšć.

W rezultacie Prezes NFZ nie wyraził zgody na przeprowadzenie zabiegu w klinice w Salzburgu, gdyż operację usunięcia implantu można wykonać w placówkach krajowych. Nie zgodził się również na pokrycie kosztów transportu pacjenta do szpitala w Austrii, gdyż nie uzasadnia tego jego aktualny stan zdrowia.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie, i następnie w skardze kasacyjnej do Naczelnego Sšdu Administracyjnego, Andrzej Z. zarzucił, iż błędnie uznano, że nie ma podstaw do usunięcia implantów stabilizujšcych w szpitalu w Salzburgu, chociaż zalecali to lekarze, którzy go operowali. Również jeden z krajowych konsultantów wskazywał, że z punktu widzenia dobra pacjenta optymalnym rozwišzaniem byłoby zastosowanie się do tych zaleceń. Ponieważ nawet niewielki błšd podczas operacji kręgosłupa może doprowadzić do paraliżu, niezwykle ważne jest, ażeby operacje przeprowadzili ci sami specjaliœci, którzy zakładali implanty. Klinika w Salzburgu specjalizuje się w leczeniu urazów, powstałych wskutek kontuzji sportowych. Wykonuje szereg zabiegów, majšcych na celu usunięcie implantów z kręgosłupa. Natomiast ten typ stabilizatora, który został wszczepiony, nie jest powszechnie stosowany przez polskie szpitale. Poza tym na zabiegi w szpitalu w Piekarach Œlšskich czeka się latami. W tych warunkach odmowa zgody na operację w klinice w Salzburgu, którš można by przeprowadzić w krótkim terminie, jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia.

Oba sšdy zgodnie jednak stwierdziły, że decyzja Prezesa NFZ była prawidłowa. Skoro operacja usunięcia implantu może być wykonana w polskim szpitalu, Prezes NFZ nie mógł wydać zgody na leczenie za granicš – orzekł NSA w prawomocnym wyroku z 9 stycznia 2018 r.

Zarówno WSA, jak i następnie NSA oceniły, że postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo. Prezes NFZ skorzystał z możliwoœci zasięgnięcia opinii konsultantów krajowych, jakš stwarza rozporzšdzenie ministra zdrowia z 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie œwiadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. Opinie konsultantów wskazywały na możliwoœć usunięcia implantów w szpitalach w Polsce.

W ocenie obu sšdów, nie mogš też być brane pod uwagę terminy oczekiwania na zabieg w Polsce. Zdaniem WSA i NSA, przyjęcie argumentacji skarżšcego spowodowałoby wprowadzenie pozaustawowego kryterium kierowania na leczenie zagraniczne, jakim jest kontynuacja leczenia w konkretnym zagranicznym oœrodku, w którym je rozpoczęto, przy pominięciu możnoœci oceny wykonania danego leczenia w kraju. Taka interpretacja stałaby w sprzecznoœci z art. 42j ust. 1 i 2 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej z œrodków publicznych - stwierdził NSA. A ponieważ ów przepis nie przewiduje takiej przesłanki przy wydawaniu decyzji, Prezes NFZ nie był zobligowany do oceny wniosku w tym zakresie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL