Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Opłaty pobierane przez publiczne przedszkole sš zwolnione z VAT

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Czesne i koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu prowadzonym przez gminę podlegajš VAT, ale korzystajš ze zwolnienia.

Izba Skarbowa w Katowicach wyjaœniła zasady rozliczenia opłat za opiekę nad dziećmi. Z pytaniem zwróciła się gmina, która jest organem prowadzšcym publiczne placówki edukacyjne, w tym przedszkola samorzšdowe. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oœwiaty opłaty za œwiadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy. Rodzice płacš za wyżywienie dziecka oraz zajęcia ponad ustalony pięciogodzinny bezpłatny limit. Wysokoœć czesnego nie przekracza 1 zł za godzinę zajęć.

Gmina zapytała, czy tego rodzaju opłaty podlegajš VAT. Jej zdaniem powinny być klasyfikowane poza zakresem ustawy o VAT.

Dyrektor izby skarbowej uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Zgodnie z ustawš o VAT usługi pobytu dzieci w przedszkolach oraz zwišzane z tym wyżywienie podlegajš VAT, a wnioskodawca działa jako podatnik. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT zwolnione z podatku sš usługi opieki nad dziećmi i młodzieżš oraz usługi œciœle z nimi zwišzane, wykonywane na zasadach okreœlonych w w przepisach o systemie oœwiaty.

Dyrektor izby stwierdził na tej podstawie, że pobierane przez publiczne przedszkola czesne podlegajš zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Z kolei usługi wyżywienia należy uznać za œciœle zwišzane z usługami opieki nad dziećmi i młodzieżš. Majš one bowiem charakter pomocniczy i sš niezbędne w działalnoœci opiekuńczej, która stanowi œwiadczenie główne. Z tego wynika, że usługi te również sš zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.  

Numer interpretacji: 2461-IBPP1.4512. 1022.2016.1.AW

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL